Sémantika

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Dominika Frömelová

Klíčová slova: sémantika, lingvistika, web

Synonyma: teorie o významu, význam

Související pojmy: lingvistika, logika, programování

nadřazené: věda, teorie, lingvistika

podřazené: znaky, styly


Sémantika v lingvistice

Sémantika jako pojem byla použita Michelem BRÉALEM v jeho práci z roku 1904 pod názvem Essai de sémantique. Sémantika je věda zabývající se zkoumáním obsahu nebo teorie významu a je legitimní součástí lingvistiky. Sémantiku musíme odlišovat od sémiotiky, která se zabývá studiem znaků a znakových systémů obecně.

Sémantika je v lingvistice používá ve dvou významech:

a) jako označení všeho obsahu, veškeré informace předávané prostřednictvím jazyka
b) věda o významu jazykového znaku [1]


Sémantický rys neboli sém či semém

Sémantickým rysem nazýváme základní složky konceptuálního významu každého slova. Jsou to takové složky, které již nelze (v daném jazyce) rozkládat na jednodušší komponenty. K sémantickým rysům patří výraz komponenční formule, což je zápis významu slov pomocí souboru sémantických rysů. Jako sémantické rysy si můžeme určit například tyto rysy: živý, lidský, mužský a další podobné. U jednotlivých slov potom určujeme, zda určitý rys je kladný, záporný nebo neutrální pro toto slovo. To jsou kontrastivní rysy.
Dalšími typy sémantických rysů jsou:
- Polaritní (pro každou entitu je míra vlastností, která je normou)
- Hierarchický (přirozená čísla, jména měsíců a dnů v týdnu či ročních období)
- Relační [1]


Sémantická pole

Sémantická pole jsou skupiny jednoduchých znaků uspořádané do polí, která jsou tematicky nebo významově zaměřena a jsou jistým způsobem strukturována (například pro základ kras: krása, krásno, krasavice a další). [1]


Sémantické vztahy

Sémantické vztahy můžeme definovat jako vztahy mezi významy jednoduchých jazykových znaků.
- Synonymie : jedná se o slova, která se neliší svým významem
- Polysémie (homonymie): jednoduchý znak může nabývat nového významu, aniž by ztrácel dřívější
- Hyponymie: je vztah mezi dvěma jazykovými výrazy, jejichž hodnoty jsou shodné nebo neutralizované. Z pohledu hyponymie jsou takovými výrazy například žena a člověk, protože stejnými vlastnostmi pro oba je životnost a lidskost, mužský je znak pro ženu záporný, ale pro člověk neutrální. Dále je pro ženu kladný znak dospělý, který je pro člověk opět neutrální.
- Antonymie: význam slova je obvykle v kontrastu s jedním nebo více slovy

Dále můžeme sémantické vztahy dělit na :
- Kompatibilní
- Nekompatibilní[1]


Význam výpovědi

Význam výpovědi můžeme prezentovat ve třech otázkách:

1. Existují výpovědi, které nemají význam?
- Existují výpovědi, které nejsou správně gramaticky vyjádřené . Říká se jim nesmysluplné výpovědi. Tyto výpovědi patří k takzvaným sémantickým anomáliím.
- Dále existují výpovědi s řadou gramatických chyb, kterých se většinou dopouštějí nerodilý mluvčí. Pokud takové výpovědi nejsme schopni porozumět nazýváme ji nesrozumitelnou.

2. Jaký je význam výpovědi a jak ho lze popsat?
Význam výpovědi můžeme rozdělit na dvě složky:
- Kognitivní (reprezentuje význam věty)
- Komunikativně pragmatickou (je předmětem pragmatiky)

3. Jaké mohou být vztahy mezi významy výpovědí?
- Totéž může být popsáno různými výpověďmi, které mají sice stejný význam, ale nikoliv stejný smysl. Záleží zde na osobě, která výpověď podává a jejím vztahu k popisovanému. [1]


Sémantika webu

Specifickým užitím sémantiky je sémantika webu.
Sémantický web formuloval někdy v roce 1999 Tim Bernes-Lee, aby počítače mohly logicky zpracovat uspořádání dat.[2]
Na webu je sémantika důležitá především při tvorbě HTML kódu, kde některé značky mají v tomto jazyce přiřazen určitý význam. Sémantika se zabývá správným používáním těchto značek na správných místech (jedná se například o správné značky pro nadpis kurzívu a další). Sémantika je stylistickým pravidlem.
Web se při správném používání sémantiky stává přístupnějším a pro uživatele bezproblémově použitelným. Navíc sémanticky zpracované stránky činí web lépe viditelný pro klasické vyhledavače a umísťuje je na přednější místa ve výsledcích vyhledávání.[3]
Sémantika webu je dále velice důležitá pro zrakově hendikepované uživatele webu, kteří web čtou pomocí hlasově čtečky, která se řídí HTML kódem.Poznámky

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 MACHOVÁ Svatava a ŠVEHLOVÁ Milena. Sémantika&Pragmatická Lingvistika. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 160 s. ISBN 80-7290-061-7
  2. SALVET, Pavel. HTML 5 a sémantika. Interval [online]. 8.4.2009 [cit. 28.12.2011]. Dostupné z: http://interval.cz/clanky/html5-a-semantika/
  3. ŠPINAR, David. Charakteristika a výhody přístupnosti. Přístupnost [online]. [citováno 28.12.2011]. dostupné z www.:http://pristupnost.nawebu.cz/texty/charakteristika-vyhody.php


Použitá literatura

MACHOVÁ Svatava a ŠVEHLOVÁ Milena. Sémantika&Pragmatická Lingvistika. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 160 s. ISBN 80-7290-061-7
ŠPINAR, David. Charakteristika a výhody přístupnosti. Přístupnost [online]. [citováno 28.12.2011]. dostupné z www.:http://pristupnost.nawebu.cz/texty/charakteristika-vyhody.php
SALVET, Pavel. HTML 5 a sémantika. Interval [online]. 8.4.2009 [cit. 28.12.2011]. Dostupné z: http://interval.cz/clanky/html5-a-semantika/