Rodné číslo

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Lemonová

Klíčová slova: osobní údaje, identifikátor obyvatel, datum narození

Synonyma: osobní identifikátor

Související pojmy:

nadřazené - právní předpisy, zákony, označení obyvatel

podřazené - datum narození, fiskální číslo

Charakteristika

Rodné číslo je jedinečný číselný identifikátor, který se přiděluje občanům České a Slovenské republiky. Z rodného čísla můžeme vyčíst např: datum narození, pohlaví a mnoho dalších informací.

Formát rodného čísla

"Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu."[1]

Např.: 915603/4219. Z tohoto rodného čísla můžeme zjistit, že osoba je žena, narozená 3. června 1991. Před 1. lednem 1954 byly rodná čísla devítimístná a na konci byly pouze 3 číslice. To se v roce 1954 změnilo na 4 číslice. Poslední číslice je doplněla podle toho, aby bylo celé rodné číslo dělitelné 11.

Některé zdroje však uvádí, že rodné číslo nemusí být dělitelné 11. Jsou to převážně rodná čísla, která byla vydána před rokem 1954. Je tedy možné, že v algoritmu je chyba. Problém může nastat, pokud potřebujete ověřit rodné číslo. Programátoři se tedy velmi často musí spoléhat na neověřené informace. Lze si také zkontrolovat platnost rodného čísla. [2]

Přidělení rodného čísla

"Žádost o přidělení rodného čísla může podat cizinec, který nemá na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, a o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).Výjimka: Má-li cizinec na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, rodné číslo přiděluje z moci úřední Ministerstvo vnitra - pracoviště odboru azylové a migrační politiky příslušné podle místa povoleného pobytu cizince."[3]

Žádost o přidělení rodného čísla lze podat osobně, prostřednictvím poštovní přepravy nebo elektronicky. Žádost o přidělení rodného čísla musí být písemná, odůvodněná a musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
  • rodné příjmení
  • den, měsíc a rok narození
  • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
  • pohlaví,
  • státní občanství.

Užití rodného čísla

Rodné číslo je považováno za osobní údaj. Nakládání a manipulace s rodným číslem mají i svá omezení daná zákonem na ochranu osobních údajů. Zneužití či nezákonná manipulace je trestána pokutou. Rodné číslo je uvedeno na občanském průkazu, řidičském průkazu a cestovním pase. Číslo můžete využít při zakládání bankovního účtu, čísla pojištěnce pro zdravotní nebo sociální pojištění.

Rodné číslo v zahraničí

V zahraničí se velmi často můžeme setkat s identifikačními čísly, která však označují pouze osobu a nelze z nich zjistit žádné další údaje, jako je pohlaví či datum narození. Osobní číslo se objevuje například na kartě zdravotního a sociálního pojištění (tzv. karta KELA), řidičském průkazu a v cestovním pase. Někdy mohou i zaměstnavatelé využívat rodné číslo pro označení mezd. "Například ve Finsku, které je považováno za zemi s nejlepším sociálním systémem, se vydává jednoznačné osobní číslo, finsky: henkilötunnus (HETU), který se používá pro identifikaci občanů ve vládních a občanských systémech. Má tvar DDMMRRCZZZQ, kde DDMMRR je datum narození, C je znak označující století (+ pro 19., - pro 20. a A pro 21. století), ZZZ je osobní identifikační číslo (sudé pro ženy, liché pro muže) a Q je znak vyjadřující kontrolní součet. Správným osobním číslem je tedy například 311280-999J. Znak kontrolního součtu se počítá z devíti číslic DDMMRRZZZ, z něhož se zjistí zbytek po dělení 31. Znak kontrolního součtu je pak n+1. znak z řetězce „0123456789ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY“.

Podobně funguje číslo sociálního pojištění i ve Francii, Spojených státech, Švýcarsku, Rakousku a dalších zemích. Naproti tomu ve Velké Británii nebo v Kanadě a v mnoha dalších zemích, není číslo sociálního pojištění považováno za jednoznačný identifikátor osoby. V těchto zemích se někdy jako identifikátor používá číslo zdravotního pojištění nebo fiskální číslo (číslo pro daňová přiznání)."[4]

Užití rodných čísel je omezeno zákonem a jsou přesně dány situace, kdy se smí vyžadovat.

Poznámky

Použitá literatura

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ve znění vyhlášky č. 661/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
  • www.mvcr.cz
  • Dobrovodský Jan: Jednoznačná identifikace fyzických osob na našem území: historický vývoj, omyly a nepřesnosti. In: Právní rádce, ročník XIX., číslo 1, rok 2011, str. 25 - 38. ISSN: 1210-4817.