Revoluce

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Machovská

Klíčová slova: revoluce

Synonyma: revoluční hnutí, převrat, změna režimu

Související pojmy: Velká francouzská revoluce, věda, průmysl, informace, revolucionář

        nadřazené: -
        podřazené: Velká francouzská revoluce, vědecká revoluce, průmyslová revoluce, informační revoluce


Charakteristika

Slovo revoluce vzniklo z latinského revolutio, což znamená přeměna. Revoluce by se tedy dala charakterizovat jako zásadní změna, nejčastěji v podobě převratu společenského řádu. Nejčastější formou revoluce je ozbrojené povstání, tj. změna většinou politického režimu za pomoci násilí. Revoluce bývá většinou rozpoutána nespokojenými občany, kteří nadále nechtějí setrvávat v daném politickém režimu.

Další formou revoluce je postupný vývoj lidstva, které samovolně dospěje k určitým změnám. Velký vliv na tyto postupné změny mají objevy či vynálezy, které mají pomáhat lidem při práci či komunikaci s druhými nebo při objevování zákonitostí přírody. Takové revoluce jsou nenásilné a způsobují změny v myšlení lidí a v charakteru společnosti.

Příklady revolucí v dějinách

Mezi nejznámější revoluční hnutí v dějinách patří Velká francouzská revoluce, která proběhla v letech 1789 – 1794. Jednalo se o politickou revoluci, kdy nespokojení nižší a střední vrstva v podobě rolníků a ostatních chudých občanů povstala proti feudálnímu absolutistickému systému starého režimu. „Její bezprostřední příčinou bylo prohloubení finanční krize, hrozící bankrot státní pokladny a dopady agrární a obchodní krize.“ [3] Po revoluci nastupuje na trůn Napoleon se svou vojenskou diktaturou.

Na Americké půdě je nejznámějším revolučním bojem Americká občanská válka, která trvala od roku 1861 do roku 1865. Tento konflikt je také s oblibou nazýván válkou Severu proti Jihu. Boj probíhal na území dnešního USA mezi státy, které patřili do tzv. Unie a státy, které se přidaly ke tzv. Konfederaci, „…což byla koalice jedenácti států, které vyhlásily odtržení od Unie.“ [4] Na Severu byla prosazována spíše forma centrální vlády, státy Jihu však prosazovaly větší autonomii pro jednotlivé státy. Další příčinou bylo zrušení otroctví, se kterým převážně zemědělsky založený Jih USA, zásadně nesouhlasil. Válka skončila porážkou Jihu a posílením centrální vlády, dále bylo mj. zrušeno otroctví a prosadilo se rozšíření občanských svobod.

Postupné nenásilné revoluce

Vědecká revoluce proběhla v 16. - 17. stol. Za její příčinu jsou považovány objevy Keplera, Galilea, Newtona a dalších vědců na konci 17. stol. Tyto objevy předznamenaly vznik nového období a to Osvícenství. „Nebyl zde jenom velký teoretický a experimentální vývoj, ale byla zde také údajně radikální změna v samotném způsobu, jakým vědci pracovali. Někdo tvrdí, že na začátku století byla věda velmi Aristotelská; na konci století byla věda mechanická a empirická.“ [5] Každopádně tato revoluce znamenala zvýšení zájmu o nové objevy a nové, svobodnější myšlení.

Další změnu ve společnosti zapříčinila Průmyslová revoluce, která „…byla hlavní technologickou, sociálně-ekonomickou a kulturní změnou na konci 18. a počátku 19. stol.“ [6] Vznikla ve Velké Británii a šířila se po celém světě. „Začalo to mechanizací průmyslu a vývojem železo-technické výroby a expanze obchodu byla umožněna zavedením kanálů, zlepšením silnic a později železnic.“ [6] Největším vynálezem byl bezesporu parní stroj J. Watta, který velmi usnadnil práci zvláště v těžebním průmyslu. Začaly vznikat továrny a fabriky, které zajišťovali lidem práci. Používalo se mnoho druhů kovových strojů a nástrojů, jejichž využívání při práci značně zvýšilo obrat podniku. Tato revoluce změnila způsoby ve vykonávání práce a značně je zjednodušila.

Informační revoluce souvisí s šířením informací, což je záležitostí nejranějších dějin až po dnešní moderní civilizaci. Důležitými milníky a velkými revolučními objevy byli např. vznik řeči, piktogramů, písma, knihtisku, rádia, televize a následně počítačů a dalších elektronických vymožeností. Vznik počítače a využití jeho potenciálu k přenosu informací za pomoci internetu znamenal obrovský pokrok v komunikaci na malé i větší vzdálenosti. Vznik celosvětové internetové sítě dále způsobil propojení mezi lidmi a další přísun obrovského množství informací. V současné době máme tolik možností, jak získávat informace, jako nikdy jindy v minulosti.

Použité zdroje

1. VFR. [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Pojmy. Dostupné z WWW: http://vfr.rohir.net/qna.html.

2. ROBERTS, John M. Ilustrované dějiny světa VII. : Věk revolucí. Praha : Euromedia Group, 2000. 192 s. ISBN 80-242-0210-7.

3. Leccos : Velká francouzská revoluce [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Velká francouzská revoluce. Dostupné z WWW: http://leccos.com/index.php/clanky/velka-francouzska-revoluce.

4. Warhistorie. [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Americká občanská válka. Dostupné z WWW: http://www.warhistorie.estranky.cz/clanky/americka-obcanska-valka.html.

5. Navajo: Otevřená encyklopedie. [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Vědecká revoluce. Dostupné z WWW: http://vedecka-revoluce.navajo.cz/.

6. Navajo: Otevřená encyklopedie. [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Průmyslová revoluce. Dostupné z WWW: http://prumyslova-revoluce.navajo.cz/.

7. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. Praha: Karolinum, 2. vyd. přep. 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X.