Religion online

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Kapounová

Klíčová slova: náboženství, internet

Synonyma: náboženství na internetu, náboženství na síti, náboženství v kyberprostoru, víra na síti

Související pojmy: online religion

nadřazené – náboženství na internetu

podřazené – oficiální církevní webové prezentace


Náboženství na internetu

Celosvětovému trendu zasahování internetu do všech oblastí lidského života se nevyhnula ani věc tak intimní, jako je víra. Na projevy náboženství v rámci sítě je možné nahlížet dvěma protikladnými způsoby. Průkopníky této myšlenky jsou dva vědci – Christopher Helland a Anastasia Karaflogk, kteří nezávisle na sobě v roce 2002 vydali své články v časopisu Religion. V nich prezentují svůj pohled na problematiku náboženských projevů v kyberprostoru. Poněkud odlišnými slovy ale sdělují v podstatě to samé.


Christopher Helland

Odborný asistent na Katedře sociologie a sociální antropologie Dalhousie University v Halifaxu - Kanada. Zaobírá se sociologií náboženství a také novými náboženskými hnutími.

Surfing for Salvation: Hlavním poselstvím tohoto průkopnického článku je následující rozdělení náboženských projevů v kyberprostoru:


náboženství online x online náboženství

internet jako prostředek x internet jako nástroj


Anastasia Karaflogka

Anastasia Karaflogka přednáší na School of Oriental and African Studies, University of London v kurzu o náboženství a kyberprostoru. Zkoumá informační a komunikační technoloie, problematiku virtuální reality, kyberrituály, robotiku a další podobné okruhy.


Religious Discourse and Cyberspace: Článek, v kterém nalezneme rozdělení náboženských aktivit v online prostředí do dvou bloků:


náboženství NA internetu x náboženství V síti

internet jako nástroj x internet jako prostor


Karaflogka nazírá na oba protikladné pohledy na náboženství v síti (religion ON/IN cyberspace) jako na určité krajní meze, přičemž mezi nimi existuje celá škála náboženských projevů, které nemůžeme definitivně přiřadit ani k jedné z hraničních oblastí.


Religion online

Na internet je v tomto pohledu nahlíženo jako na prostředek, nástroj, který v online světě odráží offline realitu. Jedná se o využívání způsobu komunikace, který Helland nazývá one-to- many – jedna autorita zastupující církev prostřednictvím těchto stránek hovoří k ostatním. Jde tedy o jednostrannou komunikaci.


Oficiální webová prezentace církve

- typický představitel náboženství online


Charakteristika

 • informační model webové stránky, který obsahuje primárně základní údaje o systému konkrétní víry, její pravidla a předpisy
 • skvělý zdroj relevantních a důvěryhodných – ověřených informací o daném náboženském systému
 • preferuje tradiční formy komunikace - poštovní, telefonní a e-mailový kontakt
 • status kontroly a autority – „chci mít absolutní kontrolu nad obsahem svého webu“
 • řízené prostředí - zaštítění autoritou
 • pravidelná aktualizace
 • web bez odezvy - buď zcela neinteraktivní nebo jen velmi „opatrně“ umožňuje zapojení svých návštěvníků – může se vykytovat např.diskuzní fórum
 • obvykle vytvoření www profesionální firmou


Klady

 • kontrola, relevantnost a věrohodnost zveřejněných informací


Zápory

 • nemožnost sebezapojení uživatelů – může určitou skupinu odradit od další návštěvy webu, uživatelé jsou zvyklí reagovat okamžitě, klasický dopis dnes pošle málokdo


Návrh řešení aneb jak neslevit ze svých požadavků a současně nezklamat svou cílovou skupinu uživatelů:

 • takto strukturovaný web + prezentace organizace v některé ze sociálních sítí


Patří sem dále webové stránky farností, diecézí, poutních míst, komunit a hnutí, řeholních společenství, církevních nakladatelství a vydavatelství a médií či nejrůznějších organizací a společností, které mají co do činění s církví.


Příklady

http://www.vatican.va/

http://www.cirkev.cz

http://www.farnostblansko.cz

http://rk.diecezehk.cz


Použitá literatura

Countrybookshop [online]. 1997 [cit. 2010-06-13]. Karaflogka, Anastasia. Dostupné z WWW: http://www.countrybookstore.co.uk/authorsatoz/authordet.phtml?name=Karaflogka,%20Anastasia.

Christopher Helland, PhD [online]. 2004 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: http://www.chass.utoronto.ca/~chelland/index.html.

HELLAND, CHristopher. Surfing for Salvation [online]. Religion 32, 2002, s. 293-302. [cit. 2009-04-02]. Dostupný z WWW: http://www.sciencedirect.com/.

KAPOUNOVÁ, Kateřina. Prezentace křesťanských denominací na internetu: situace v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 45 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová.

KARAFLOGKA, Anastasie. Religious Discourse and Cyberspace [online]. Religion 32, 2002, s. 279-291. [cit. 2009-04-02]. Dostupný z WWW: http://www.sciencedirect.com/.

ZBÍRAL, David. Náboženství a internet. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: 2004, roč. 2, č. 2, s. 47 - 57.