Reklama

Z WikiKnihovna
Verze z 28. 2. 2012, 17:26, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (Použitá literatura: Kategorie:Marketing)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anna Mikulášková

Klíčová slova: reklama, propagace, komunikační strategie

Synonyma: propagace, nabídka

Související pojmy:

nadřazené - marketingová kampaň, reklamní trh, komunikační mix
podřazené - gerila marketing, reklamní agentura, inzerce

Charakteristika

Reklama je způsob ovlivňování spotřebitele s cílem vyvolat jeho zájem o koupi. Jde o druh propagace, který je nezbytnou součástí tržního hospodářství. Funkcí reklamy je informovat spotřebitele o nabídce zboží a služeb, oslovovat stávající a nové zákazníky a snažit se prodat nabízené zboží nebo služby.

Reklama je určitá forma komunikace s obchodním záměrem. Podle Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce) lze reklamu zjednodušeně definovat jako „…komerční komunikaci konkrétního sponzora, který využívá různých komunikačních platforem jako tisku, rozhlasu, televize, billboardů, satelitu, internetu apod., aby oslovil určité publikum, tj. zákazníky“. [2]

Reklamou se rozumí tvorba a distribuce informací poskytovatelů zboží či služeb nabízených s komerčním cílem. Většinou jde o placené zprávy, které využívají komunikační média k dosažení cílové skupiny. Mezi komunikační média patří noviny, televize, časopisy, rozhlas, venkovní reklama a internet. Hlavním měřítkem kvality reklamy je schopnost cíleně zaujmout potenciální zákazníky.

Bez reklamy by neexistovala např. soukromá rádia, noviny či televizí stanice. Byly by tu pouze státní sdělovací prostředky. Reklama ovlivňuje vkus veřejnosti, ale záleží na každém z nás, co budeme v médiích sledovat, poslouchat nebo číst. Dobrá reklama zvyšuje efektivnost prodeje. Dnes už ve většině oborů není problém zboží vyrobit, ale umět ho prodat. Proto je reklama nezbytnou součástí marketingové strategie. Společenskou odpovědnost reklamy řeší zákony a vyhlášky, ale také samoregulační mechanismy. Za účelem prosazování samoregulace reklamy vznikla roku 1994 Rada pro reklamu, jejímž cílem je zajišťovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou a decentní reklamu. [1]

Signmaking je jeden z oborů, které úzce souvisí s reklamou. Do češtiny se pojem nepřekládá doslovně, vychází z anglických slov "sign" neboli značka a "making" neboli vyrábění. Jde tedy o obor zabývající se výrobou reklamy. Dnes už kromě výrobců reklamy zahrnuje také výrobce a dodavatele materiálů a technologií.

Historie

Historie reklamy sahá již před začátek našeho letopočtu, hlavně je ale spojena s rozvojem výroby a obchodu. [2] Nejstarším prostředkem reklamy byl bezpochyby lidský hlas, který na nás působí nejen svým slovním obsahem, ale i svou výškou, délkou či barvou.

Ve starověku a středověku sloužily jako reklamní prostředky hlavně vývěsní štíty, na kterých byly většinou znázorněny symboly různých řemesel nebo obchodu. Už zde měli ale důležitou funkci při nabídce zboží vyvolavači. Odtud také vznik slova reklama (z latinského „reklamare“ = znovu křičeti). Role vyvolavačů přetrvala až dodnes, jejich pokračovateli jsou dnešní kameloti, ale nedávno také ještě dráteníci, hrnčíři a podobné profese. [2] Vynalezením knihtisku (1445) Johannem Gutenbergem se reklama přenesla od vyvolavačů do tisku a objevily se tak první skutečné inzeráty.

První reklamní agentury vznikly na počátku 19. století, přičemž první reklamní instituce vznikla v Anglii v roce 1800 a v USA v roce 1840. V České republice se s reklamou setkáváme prokazatelně až na počátku 20. století. S rozmachem sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy. Její těžiště se přesunulo především na inzerci a rozšířila se i výroba plakátů. Za prvního tvůrce uměleckého plakátu je považován Jules Cheret (jeho plakáty se objevují poprvé v roce 1850). Koncem 19. století už mnoho výrobců používalo obchodní značku, která měla ulehčit identifikaci výrobků a vylepšit jejich odbyt. Ve 20. století se reklamy začly stávat i uměleckým médiem.

Legislativa

Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy říká:

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. [4]

Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení. Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící zvláštní nabídku, reklamu zaměřenou na mládež do 18 let, reklamu na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, kojeneckou výživu, prostředky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo a pohřebnictví. [4]

Druhy reklamy

  • internetová reklama (bannerová reklama, kontextová reklama, SEO optimalizace)
  • televizní reklama
  • tisková reklama (inzeráty, letáky, plakáty)
  • světelná reklama
  • rozhlasové spoty
  • mobilní reklama (reklama na autech, dopravních prostředcích)
  • venkovní reklama (plakáty, billboardy, megaboardy, štíty domů, ploty)
  • alternativní média (chodící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem, balóny, městský mobiliář - lavičky, zastávky MHD, hodiny, digitální teploměry)
  • propagační předměty (trička, propisky, zapalovače s logem propagované firmy atd.)

Cíle reklamy

Reklama může být informativní, přesvědčovací nebo připomínací. Na základě toho se stanovují i její cíle, které mohou být ekonomické (zvýšení obratu, zisku nebo podílu), ale také mimoekonomické (zvýšení stupně popularity, zvýšení zájmu cílové skupiny produkt koupit). Kromě předání informací bývá cílem vyvolání emocí a upoutání pozornosti zákazníků. Reklama se stala součástí našeho života a ovlivňuje náš vztah k jednotlivým značkám. Snaží se zlepšovat pověst firmy a dávat jí pozitivní image. [3]

Použitá literatura

1. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří . Reklama : Jak dělat reklamu. 2., aktualiz. a rozš. vydání. Praha : Grada, 2007. 182 s. ISBN 978-80-247-2001-2.

2. VYSEKALOVÁ, Jitka, et al. Psychologie reklamy. 3. rozš. a aktualiz. vydání. Praha : Grada, 2007. 294 s. ISBN 978-80-247-2196-5.

3. MONZEL, Monika. 99 tipů pro úspěšnější reklamu [online]. 1. Praha : Grada, 2009 [cit. 2011-01-17]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=uPMaaCLBu40C&pg=PA15&lpg=PA15&dq=ekonomick%C3%A9+c%C3%ADle+reklamy&source=bl&ots=isCNRtnJeR&sig=Dg16Yn4MGr3dUG676tm-m7eM-xw&hl=cs&ei=wnw0TZX0CoaTswauuYz5CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=ekonomick%C3%A9%20c%C3%ADle%20reklamy&f=false>. ISBN 978-80-247-2928-2.

4. Rada pro reklamu [online]. 2005 [cit. 2010-12-26]. Dostupné z WWW: <http://www.rpr.cz>.

5. KOŠŤÁLOVÁ, Lenka. Srovnání komunikačních kampaní cílících na děti ve vybraných státech [online]. Brno, 2010. 100 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/137538/esf_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DSrovn%C3%A1n%C3%AD%20komunika%C4%8Dn%C3%ADch%20kampan%C3%AD%20c%C3%ADl%C3%ADc%C3%ADch%20na%20d%C4%9Bti%20ve%20vybran%C3%BDch%20st%C3%A1tech%20agenda:th%26start%3D1>.