Recenze

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jaroslav Bednář

Klíčová slova: recenze, autorecenze, posudek, hodnocení, kritika,

Související pojmy

  nadřazené:
  podřazené: bibliografická rubrika, recenzní časopis, recenzní výtisk, kritický referát,...

Charakteristika

Význam slova recenze pochází z latinského re-censere - znovu posoudit. Obecně ji chápeme, jako text shrnující hodnocení uměleckého nebo vědeckého díla, kritiku, posuzovací řízení,jímž dílo prochází před vydáním nebo posudek. V České terminologické databázi z oblasti knihovnictví a informační vědy je charakterizována jako: "Kritická analýza jednoho nebo několika dokumentů. V závislosti na hloubce, příp. šíři svého zpracování může získat samostatný vědecký význam."[3] Autora recenze označujeme jako recenzenta. Recenzenti se zaměřují především na nově vzniklá díla a své recenze publikují především v odborných a vědeckých periodikách (časopisy, sborníky), mohou publikovat i pod pseudonymem. Recenze shrnující text více publikací je označována jako souhrnná recenze. Jestliže je autor publikace zároveň recenzentem jedná se o tzv. autorecenzi. V současné době se kromě literárních recenzí můžeme setkat i s recenzemi filmovými, hudebními nebo recenzemi na určité sortiment produktů (např. automobily, fotoaparáty, mobilní telefony,...).[1][2][4]

Cílová skupina recenzí

Cílovou skupinou jsou osoby se zájmem o danou problematiku, dílo nebo výrobek. Zájem čtenáře o recenzi záleží především na těchto čtyřech faktorech:

1. Problematika recenzovaného díla: Čtenáři chtějí být informování o otázkách a názorech, které jsou v současnosti v popředí "jejich" vědního oboru.

2. Způsob přístupu autora díla k dané problematice: Pojednání o tom, jaké metody autor preferuje a používá a s jakými výsledky. Jak si autor promýšlí finální podobu své práce.

3. Osobnost autora díla: Schopnost autora vyčlenit daný problém ze širšího okruhu problémů za pomoci metodologických schopností, tak aby byl výzkumně zpracovatelný.

4. Osobnost recenzenta: Jaké postupy a metody používá recenzent při analýze díla, jak formuluje své názory a kritické postřehy.[1]

Obsahové a metodologické aspekty recenze

Recenze je zpravidla první kriticky orientované pojednání o vydaném díle. Autor kriticky popisuje a hodnotí dané dílo za pomoci vlastních znalostí dané problematiky a dobré orientace v oboru. Každá kvalitní recenze by měla splňovat všechny očekávání čtenáře a na dané dílo by měla nahlížet minimálně ze tří aspektů: popisně informačního, analyticko-kritického a hodnotícího.[1]

Popisně informační aspekt:

a) Recenzent by měl uvést základní bibliografické údaje o recenzovaném díle ve formě tzv. základní citace podle platné citační normy (ČSN 690) Např. Gardner, H. Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 398 s. ISBN 80-7178-279-3

b) Recenze by měla seznámit čtenáře co je obsahem recenzovaného díla - tzn. citace/parafráze základních tezí.

c) Seznámení s koncepcí díla - přístup autora k dané problematice.

d) Informace o metodologických kvalitách díla, použitých metodách a získaných výsledcích.

e) Informace o formální a typografické stránce díla - členění a značení.

f) Informace o potenciálním okruhu zájemců o dílo a místech, kde je možno si jej vypůjčit nebo zakoupit. [1]

Analyticko-kritický a hodnotící aspekt:

a) Recenzent se snaží kriticky hodnotit dílo s patřičným nadhledem - nikoli ze subjektivního pohledu.

b) Recenzent si vybuduje pozici nadhledu za pomoci zvolení ústřední problematiky díla, následně kriticky zkoumá a hodnotí jednotlivé složky spisu a hledá vzájemné souvislosti.

c) Recenzent analyzuje ústřední myšlenku díla a upozorňuje na diskutabilní a mylné názory.

d) Recenzent kriticky nahlíží i na respektování gramatiky, ortografie a stylistické stránky díla.

e) Podrobení díla kritické analýze z hlediska formálního a typografického hlediska.

f) Recenzent by se měl pokusit o uplatnění vlastního názoru na recenzovaný problém a zkonfrontovat svůj názor s názorem autora díla.

g) Recenzent by měl zhodnotit pozici recenzovaného díla v celkové autorově tvorbě a jeho vědní přínos.

h) Kvalitní recenze hodnotí přínosnost díla jako vhodného studijního materiálu.

Autor dobré recenze by měl vzít v úvahu všechny tyto aspekty a platí pro něj stejně jako pro autora všechny gramatické, ortografické a stylistické prvky. Navíc by se měl recenzent ztotožnit s tzv. režim řeči (V. Spousta definuje režim řeči podle V. Bělohradského: "Režim řeči je systém zkratek, které určité skupiny lidí přijímají jako shrnutí určitých jevů. Režim řeči stanovuje s větší či menší přísností, jaké zkratky je třeba používat, aby promluva byla uznána příslušnou mocenskou koalicí jako důkaz, že rozumíme tomu, o čem hovoříme. Vědci mají velmi přísný režim řeči."[1]) dané odborné komunity. [1]

Použité zdroje

1. Spousta, V. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 101-109. ISSN 1211-4669 [1]

2. Encyklopedický dům s.r.o. Slovník cizích slov. Praha : Encyklopedický dům s.r.o., 1998. 366 s. ISBN 80-90-1647-8-1. [2]

3. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [databáze online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [citováno 2011-05-20]. Dostupné na: http://aleph.nkp.cz/F/PCDM1FPSC56LFH19J4XAJIEV7HP5IHC119HKDPMPFQ215AS5HT-31768?func=full-set-set&set_number=067197&set_entry=000002&format=999 [3]

4. Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýprvý díl. Praha: [Polička] : Paseka; Argo, 2002. recense, s. 351. ISBN 8071852988. [4]