Rešeršní služby

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Popelková, Marie Šípková

Klíčová slova: rešeršní služby, rešerše, rešeršér, řešeršní činnost, druhy rešerší, rešeršní proces, struktura a úprava rešerše, příprava rešerše/vyhledávání


Základní charakteristika

Rešeršní služby jsou „dokumentografické nebo faktografické služby spočívající ve zpracování a poskytování rešerší uživatelům odborných informací. Rešerše mohou být průběžné nebo retrospektivní. Průběžné rešerše v dávkovém režimu představuje adresní rozšiřování informací. K rešeršním službám patří také online informační služby.“[1]

Rešerše z francouzského slova „recherche“, znamená vyhledávání informací na určité zadané téma formou dokumentografických a faktografických záznámu, nebo plných textů dokumentů. Rešerše bývá zpracována na základě požadavku uživatele, který je zformulován do rešeršního dotazu.“[2]

Rešeršér – vhodné předpoklady: intuice, kreativita, analytické myšlení, zkušenosti z rešeršní praxe, orientace v EIZ, odborné knihovnické vzdělání.

Rešeršní činnost - informační průzkum – komplex úkonů a prací, jejichž cílem je shrnutí
potřebného množství informací jako odpověď na daný rešeršní dotaz.

Dělení rešerší

 • Dokumentografické rešerše – informace o existenci dokumentů, soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí.
 • Faktografické rešerše – mají za úkol vyhledat, zpracovat a poskytnout faktografické informace, nejčastěji v podobě referátů.

Další dělení – podle hledisek:

Tematické hledisko:

 • Úplná rešerše - zahrnuje všechny zjistitelné informace nebo záznamy dokumentů, obsahujících tyto informace, které odpovídají tématu stanovenému rešeršním dotazem.
 • Výběrová rešerše - obsahuje výběr materiálů podle stanovených věcných a formálních hledisek.
 • Orientační rešerše - poskytuje inf., které mají dát představu o předem málo známé problematice.

Časové hledisko:

 • Retrospektivní rešerše - zahrnuje záznamy k danému informačnímu požadavku do takové časové hloubky, aby uživatel získal maximum aktuálních potřebných informací. Optimální časová hloubka (retrospektivnost) rešerše závisí na životnosti informací v příslušném oboru.
 • Doplňková rešerše - uvádí nejnověji zachycené prameny informací, jimiž se na žádost uživatele doplňuje dříve zpracovaná (rešerše základní).
 • Průběžná rešerše - je výsledkem nepřetržitého sledování materiálu k danému informačnímu požadavku a jejíž jednotlivá pokračování (dávky) se poskytují uživateli zpravidla periodicky.

Druhové hledisko:

 • Jednodruhová - obsahuje záznamy dokumentů pouze jediného druhu dokumentů, např. patentová rešerše apod.
 • Vícedruhová - obsahuje záznamy dokumentů dvou nebo více druhů dokumentů, např. rešerše obsahující záznamy časopiseckých článků a norem. Jedním z typů vícedruhových rešerší je tzv. rešerše literární, zahrnující záznamy všech druhů psaných nebo tištěných dokumentů s výjimkou patentů a norem.
 • Druhově komplexní rešerše - zahrnuje záznamy všech druhů dokumentů, od nichž byly relevantní dokumenty zjištěny. Zahrnují zvláště patentovou literaturu, normy, články, knihy, firemní literaturu, výzkumné a cestovní zprávy apod.

Hledisko účelu:

 • rešerše na stav techniky (vyhledání patentové literatury)
 • rešerše na novost vlastního řešení (podklad pro podání přihlášky vynálezu)
 • rešerše na právní nezávadnost, jména 


Rešeršní proces 

 • formulace (rešeršního) požadavku – uživatel vyjádří svůj požadavek do žádanky
 • analýza (rešeršního) požadavku, pojmová analýza (hledání klíčových slov, synonym, cizojazyčných ekvivalentů)
 • vyjádření pojmů (rešeršního) požadavku v selekčních jazycích
 • volba zdroje či zdrojů informací – liší se podle toho, na jaké téma je rešerše zpracovávána
 • volba (rešeršní) strategie
 • formulace (rešeršního) dotazu – pomocí booleovských operátorů


Struktura a úprava rešerše

V praxi se využívá neplatná norma pro formální úpravu rešerší ČSN 01 0198, který byla bez náhrady zrušena v roce 2002. Stará norma se využívá jako vodítko pro formu, ale nelze ji citovat jako normu.

Rešerše zahrnuje titulní list, analytický list a základní část (soupis dokumentů).

Titulní list
 • obsahuje základní údaje nezbytné pro identifikaci a charakteristiku rešerše
 • evidenční číslo, název a adresa vypracovatele, znaky MDT, předmětová hesla nebo
 • klíčová slova, název rešerše (v případě vícejazyčné rešerše uvádíme název rešerše také v cizích jazycích), datum zpracování, počet záznamů, jméno zpracovatele
Analytický list
 • obsahuje základní informace o zpracovaných druzích dokumentů a způsob jejich uspořádání
 • obsahuje časové, geografické a jazykové vymezení, jak jsou dokumenty uspořádány a informační zdroje
 •  může také obsahovat kombinace rešeršních dotazů, které byly při vyhledávání použity
 • obsahuje údaje, které se ve výsledné rešerši objevují
Základní část
 • soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí
 •  mohou být doplněny anotací, referátem nebo údajem o umístění dokumentu
 • záznamy musí být uspořádané – způsoby uspořádání (chronologické, abecední, podle typu dokumentu)


Příprava rešerše/vyhledávání:

 • formulace (rešeršního) požadavku – uživatel vyjádří svůj požadavek do žádanky
 • analýza (rešeršního) požadavku, pojmová analýza (hledání klíčových slov, synonym, cizojazyčných ekvivalentů)
 • vyjádření pojmů (rešeršního) požadavku v selekčních jazycích – tzn.
 • volba zdroje či zdrojů informací – liší se podle toho, na jaké téma je rešerše zpracovávána
 • volba (rešeršní) strategie
 • formulace (rešeršního) dotazu – pomocí booleovských operátorů

Formulace a analýza rešeršního požadavku:

 • žádanka na rešerši (zadavatelem vymezené téma, jaké požaduje typy dokumentů, jazyk, termín odevzdání,…)
 • může být neúplný – musíme konzultovat
 • analýza požadavku
 • široce formulovaný požadavek – musíme společně upřesnit téma

Vyhledávání:

 • • vyhledávání – musíme se seznámit s tématem, pochopit předmět rešerše (slovníky, encyklopedie, vyslechnout zadavatele a zohlednit jeho odbornost) – pro objasnění a seznámení s tématem můžeme použít také např. obhájené diplomové práce na podobné téma, vysokoškolské učebnice, monografie, články, www.theses.cz
 • podle MDT, předmětového hesla, klíčového slova
 • • informační zdroje – knižní dokumenty, periodika, katalogy, vědecké a odborné publikace, vysokoškolská skripta, sborníky, knihovní katalogy, bibliografie, databáze, Internet, …

Klíčová slova:

 • podle tématu rešerše
 • ze využít slovníky a příručky – ověření termínů
 • Národní autority
 • synonyma
 • najít vztahy mezi klíčovými slovy
 • upravy na základě průběžných výsledků vyhledávání


Rešeršní strategie

 • 1. Strategie rostoucích kamenů – celkový dotaz se skládá z více samostatných dílčích dotazů (kamenů). Tyto dotazy následně spojíme pomocí operátoru And do výsledného dotazu=>kompletní rešeršní požadavek.
 • 2. Strategie rostoucí perly – vyhledávání podle nejužšího pojmu z rešeršního požadavku. Vhodné pro vyhledávání záznamů v elektronických katalozích a databázích.
 • 3. Strategie osekávání – obecné vyhledávání, které má za cíl vyhledání většího množství záznamů/dokumentů, které následně „osekáváme“.


Poznámky

 1. ŠVEJDA, Jan. Rešeršní služby. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: < http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000364&local_base=KTD>
 2. BROKLOVÁ, Zdeňka. Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti [online]. Praha : KDF MFF UK, 2007/2008. [cit. 2011-05-18]. Dostupné na WWW: <http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova/vyuka/seminar/UvodDoResersniCinnosti.ppt>

Zdroje

 • BROKLOVÁ, Zdeňka. Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti [online]. Praha : KDF MFF UK, 2007/2008. [cit. 2011-05-18]. Dostupné z: http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova/vyuka/seminar/UvodDoResersniCinnosti.ppt
 • ŠVEJDA, Jan. Rešeršní služby. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-18]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000364&local_base=KTD
 • MÍRKOVÁ, Miluše. Bibliografická a rešeršní činnost. 2. lekce, Rešerše – 2. část [online]. Plzeň : Univerzitní knihovna ZČU, [2008] [cit. 2011-05-18]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~mirkova/Rekvalifikacni_kurz/BR_3_Reserse.ppt 
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka; PAZDERSKÝ, Michal; ŠKYŘÍK, Petr. Informační etika a hodnocení informací. In Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kurz práce s informacemi [online - e-learnigový kurz]. Brno : Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, 2007 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html
 • PAPÍK, Richard. Rešeršní strategie a rešeršní služby I. . Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2014-12-04]. ISSN 1804-4255. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/resersni-strategie-resersni-sluzby-i 
 • BUDIL, J; KASTL, J. Automatizované informační systémy VTI – III: dialogová informační obsluha. Praha: SPN, 1989. 180 s.
 • FAULKNER, CH. The essence of human-computer interaction. New York: Prentice Hall, 1998. xvi, 196 s. ISBN 0-13-751975-3.
 • KOWALSKI, G. Information retrieval systems : theory and implementation. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1997. xiii, 282 s. ISBN 0792399269.
 • PAPÍK, R. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 978-80-85860-22-1.
 • TDKIV: česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD). In Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna, [cit. 2013-11-21]. Dostupný z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm
 • PAPÍK, Richard. Rešeršní strategie a rešeršní služby II.: Vyhledávání informací v elektronických informačních zdrojích z hlediska používaných termínů. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 1 [cit. 2014-12-04]. ISSN 1804-4255. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/resersni-strategie-resersni-sluzby-ii-vyhledavani-informaci-v-elektronickych-informacnich-zdr 
 • PAPÍK, Richard. Rešeršní strategie a rešeršní služby III.: subjekty producent – poskytovatel v rešeršním procesu. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 2 [cit. 2014-12-04]. ISSN 1804-4255. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/resersni-strategie-resersni-sluzby-iii-subjekty-producent-poskytovatel-v-resersnim-procesu
 • MATOUŠOVÁ, Miroslava. Rešerše : úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1988. 227 s.
 • MARCHIONINI, Gary. Information seeking in electronic environments. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 224 s. ISBN 0-521-58674-7.
 • PILECKÁ, Věra; PAPÍK, Richard. Elektronické informační zdroje v ČR. In Pražská síť podpory elektornického vzdělávání [online]. Praha : IMA [cit. 2014-03-10]. Dostupný z WWW: <http://pspev.cvut.cz/>.
 • ŠUŠOL, Jaroslav. Elektronická komunikácia vo vede. Bratislava : Centrum VTI SR.  156 s.  ISBN 80-85165-88-0.