Rešerše

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Procházka

Klíčová slova: rešerše, rešeršní strategie, typologie rešerší, rešeršní dotaz

Synonyma: informační příprava, vyhledávání informací, bibliografický soupis, informační požadavek

Související pojmy: hodnocení informací, citační etika, citační norma


Úvod

Pojem rešerše pochází z francouzského termínu „recherche“, který znamená vyhledávání, pátrání, vyšetřování, zkoumání, bádání nebo výzkum[6]. Český termín rešerše má dva významy. První výklad výrazu symbolizuje samotný akt vyhledávání informací. Druhý výklad je potom názvem pro konečný produkt vytvořený vyhledávací činností. U výkladu pojmu rešerše je také důležité zdůraznit, že jde o vyhledávání informací na určité zadané téma. Jen samotná bibliografie tedy není rešerší.


Typologie rešerší

Z hlediska tematického rozlišujeme rešerši úplnou a výběrovou. Úplná zahrnuje všechny výsledky vyhledávání odpovídající rešeršnímu dotazu. Výběrová obsahuje pouze „dokumenty vybrané na základě formálního nebo věcného kritéria“ (TDKIV: Heslo - výběrová rešerše)[1]. Dále se rešerše rozlišují z časového hlediska na jednorázovou (resp. retrospektivní), doplňkovou a průběžnou. Jednorázová rešerše je omezena určeným časovým retrospektivním intervalem, který je různý pro různé profese a obory (informační technologie X filozofie) a také tím, že se provádí jen jednou. Třeba před začátkem psaní seminární práce apod. Jako příklad zde poslouží vyhledávání zdrojů k seminární nebo diplomové práci. Na tento druh navazuje rešerše doplňková. Zde se k základní, dříve prováděné rešerši doplňují „nejnověji zachycené prameny informací“ (TDKIV: Heslo - doplňková rešerše)[2], opět samozřejmě na dané téma. Poslední z časového hlediska je rešerše průběžná. Jde o opakované vyhledávání aktuálních informací k danému tématu za použití stejného rešeršního dotazu v průběhu času. Dalším hlediskem pro dělení rešerší je hledisko obsahové. Zde se dělí na rešerše faktografické a dokumentografické. Dokumentografické obsahují bibliografické záznamy všech vyhledaných dokumentů k tématu. Faktografické obsahují fakta k nějakému tématu. Např. se může jednat o to, jak se meziročně zvyšuje množství aut v Pekingu. Rešeršér pak z vyhledaných dokumentů a informací zpracuje krátký textový dokument obsahující data o jednotlivých typech, množství aut a další údaje. Tento typ rešerše je vhodný pro použití v žurnalistice nebo podobných disciplínách. Existují také rešerše jednodruhové (druhově specializované) obsahující jeden druh dokumentu (jen časopisy) také vícedruhové obsahující více druhů dokumentu např. časopisy a normy nebo literární rešerše (TDKIV: Heslo - vícedruhoová rešerše)[3]. Platí zde pravidlo, že podle typu práce se také volí vhodný typ rešerše.

Rešeršní strategie

Při provádění rešerší se uplatňují tzv. rešeršní strategie. Jsou to postupy, které se používají při naplňování rešeršních požadavků. Zde jsou popsány tři nejčastěji používané. První, strategie „stavebních kamenů“[5], používá pro konstrukci dotazu boolovské operátory. Zaprvé se spojí několik synonym klíčových pojmů operátorem OR. Dále jsou tyto jednotlivé dílčí dotazy spojeny operátorem AND, aby nakonec vznikl dotaz, který může vypadat např. takto „(„informační výchova“ OR „informační vzdělávání“ OR „informační gramotnost“) AND („vysokoškolský student“ OR „univerzitní posluchač“ OR student)“. Základní rešeršní požadavek zní „informační výchova vysokoškolských studentů“. Další je strategie „rostoucí perly“[5]. V tomto případě se vyhledává nejprve jeden užší pojem resp. relevantní záznam/dokument, a podle tohoto záznamu se dále rozšiřuje vyhledávání potřebným směrem. To může znamenat, že na zadané téma znám nebo mám doporučený jeden dokument, ten vyhledám v katalogu a podle předmětových hesel rozšiřuji vyhledávání do potřebných rozměrů. Tato metoda vyžaduje zvýšenou pozornost při hodnocení relevantnosti dokumentů. Poslední je strategie „osekávání“[5]. Postup je opakem pro „rostoucí perlu“, nejprve se vyhledává v co nejširším záběru a dotaz se postupně zužuje pomocí operátoru NOT, omezením na jazyk dokumentu, druh dokumentu atd. Jako příklad se hodí vyhledávání podle MDT (Mezinárodní desetinné třídění), kde signatura „007“ označuje velké množství dokumentů, které musím výše uvedenými restrikcemi „osekat“ pro vymezení požadované množiny dokumentů. Žádná z uvedených strategií se většinou nepoužívá samostatně, a vždy je vhodné strategie kombinovat. Z toho vzniká nepřeberné množství dalších rešeršních strategií používaných jednotlivými rešeršéry a pro jednotlivé případy.


Použité zdroje

1. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) *online databáze. Heslo: výběrová rešerše. Praha : Národní knihovna ČR, 2003– [cit. 2010-06-9]. Dostupná z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/6BRAHRI2DQ1TQLUY5JFD2M2S5H7L3BPXVFB1NC6JTSN742XAXR-01361?func=find-b&find_code=WTD&x=0&y=0&request=v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1+re%C5%A1er%C5%A1e&adjacent=N>.

2. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) *online databáze. Heslo: doplňková rešerše. Praha : Národní knihovna ČR, 2003– [cit. 2010-06-9]. Dostupná z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/6BRAHRI2DQ1TQLUY5JFD2M2S5H7L3BPXVFB1NC6JTSN742XAXR-00497?func=find-b&find_code=WTD&x=0&y=0&request=dopl%C5%88kov%C3%A1+re%C5%A1er%C5%A1e&adjacent=N>

3. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) *online databáze. Heslo: vícedruhoová rešerše. Praha : Národní knihovna ČR, 2003– [cit. 2010-06-9]. Dostupná z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/6BRAHRI2DQ1TQLUY5JFD2M2S5H7L3BPXVFB1NC6JTSN742XAXR-31400?func=find-aut-bib&find_request=v%C3%ADcedruhov%C3%A1^re%C5%A1er%C5%A1e&find_code=TR&find_base=KTD>


4. BROKLOVÁ, Zdeňka. Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti [online]. Praha : KDF MFF UK, 2007/2008. [cit. 2010-06-9]. Dostupné na WWW: <http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova/vyuka/seminar/UvodDoResersniCinnosti.ppt>.

5. Rieger, Svatopluk. Praktická rešeršní strategie – výukový text [online]. Verze 110307. [cit. 2010-06-9]. Dostupné na WWW: <http://aix.upol.cz/~rieger/Infoveda/Reserse_skripta.doc>.

6. MÍRKOVÁ, Miluše. Bibliografická a rešeršní činnost. 2. lekce, Rešerše [online]. Plzeň : Univerzitní knihovna ZČU, [2008] [cit. 2010-06-9]. Dostupné na WWW: <http://home.zcu.cz/~mirkova/Rekvalifikacni%20kurz/BR-2-Reserse.pps>.

7. Malečková, Monika – Mácková, Zdeňka – Trochtová, Eva. Jak hledat informace [online]. Brno: Masarykova univerzita. Filozoficka fakulta, 2010 [cit. 2010-06-9]. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2010/KPI11/um/jakhledat/Jak_hledat_informace_-_textova_studijni_opora.pdf?fakulta=1421;obdobi=4705;kod=KPI11>