Raya Fidel

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Raya Fidel je izraelská emeritní profesorka, která působila na universitě ve Washingtonu. Dr. Raya Fidel se zajímá o oblast informačního chování, ukládání a vyhledávání informací a organizace znalostí. Její výzkum se zaměřoval na vyhledávání informací a  informační chování.


Raya Fidel
Fidelraya.jpg
 
Izrael
Datum a
místo úmrtí
dosud žije
-
  -
  -
  Seattle, USA
  izraelské
Vzdělání University of Maryland
Hebrew University
Tel Aviv University
Pracoviště emeritní profesorka University of Washington, Seattle, USA
  Best Information Science Book - Association for Information Science and Technology
Známý pro výzkumy v oblasti knihovnictví a informační vědy

Život

Raya Fidel se narodila 18. ledna 1945 v Izraeli. Studovala na bakalářském stupni na univerzitě v Tel Avivu a pokračovala na Hebrew university v Jeruzalémě, kde získala magisterský titul. Na studia v Izraeli navázala na University of Maryland, kde v roce 1982 získala titul Ph D. V USA pokračovala ve svém akademickém působení na Center for Human-Information Interaction na University of Washington

Dr. Raya Fidel přinesla odborné znalosti v oblasti informačního chování, ukládání a vyhledávání informací a organizace znalostí. Byla jednou z prvních vědkyň v oblasti knihovnictví a informační vědy, která používala kvalitativní metody, kdy tazatel sbírá data v přirozeném prostředí. Dr. Fidel aplikovala rámec Cognitive Work Analysis (analýza kognitivní práce CWA), aby mohla studovat hledávání informací v různých komunitách počínaje studenty střední škol po inženýry, kteří společně pracují na řešení informačních problémů.

Dr. Fidel byla ředitelkou Center for Human-Information Interaction na University of Washington. I zde pracovala na projektech, které měly za cíl lépe porozumět dopadům a využívání bezdrátových aplikací ve vládním sektoru.[1]

Aktivity

Fidel grew up in Tel Aviv and attended Hebrew University in Jerusalem. She moved to the United States in 1977, and since then has been a vocal critic of Zionism and the Israeli government’s treatment of Palestinians.

Vzdělání

 • 1982 Získán titul Ph D, UNIVERSITY OF MARYLAND
 • 1972 Získán magisterský titulu MLS, HEBREW UNIVERSITY
 • 1970 Získán bakalářský titul BSC, TEL AVIV UNIVERSITY

Kariéra

 • 20?? důchod
 • 2003 vedoucí Center for Human-Information Interaction na University od Washington

Vzdělávací programy

Ocenění

 • 2013 Best Information Science Book - Association for Information Science and Technology[2]
 • 2009 Outstanding Contributions to Information Behavior[3]
 • 2003 Outstanding Information Science Teacher Award[4]
 • 1994 Research in Information Science Award[5]

Význam pro informační vědu

Human-Information Interaction

Interakce mezi lidmi a informacemi (HII) je informační věk ... který zkoumá, jak lidé interagují s informacemi ... jeho podpole o lidském informačním chování (HIB) je rozkvetoucí a aktivní disciplínou. Navzdory jejich zjevnému významu pro návrh informačních systémů však tyto výzkumné oblasti téměř neměly žádný vliv na návrh systémů (Fidel, 2012). Jako nově se rozvíjející odvětví informačních věd se HII zajímá o to, jak lidské bytosti (tj. Hledající) komunikují s informacemi. Tato disciplína přijímá přístup spíše k informatice než k počítačovému přístupu, jak je vidět v interakci člověk-počítač (Lucas, 2000). Je zřejmé, že informační systémy by byly efektivnější, pokud by jejich návrh byl informován hlubším pochopením interakcí našich uživatelů s informacemi. HII poskytuje způsob testování teorií kognitivních architektur a modelů, které předpovídají efektivní návrh informací. Fidel (2012) říká, že používá přístupy založené na systémech k prozkoumání HII a začíná třemi základními tvrzeními: 1) že cílem výzkumu HII je zlepšit interakci mezi uživateli a informacemi 2) je zapotřebí holistického přístupu k pochopení oblasti A 3), že všechny informační systémy mají cíle (tj. Pomáhají uživatelům najít informace, které potřebují pro svou práci).

Gershon byl prvním, kdo minula frázi interakce člověka s informacemi (1995) a zaměřila se více na to, jak lidské bytosti komunikují, souvisejí a zpracovávají informace bez ohledu na médium, které je spojuje. Pole, i když není všeobecně známé mimo tradiční knihovnu a informační vědu, se vynořilo z mnoha vyhledávacích prostorů, mnoha plynulostí a informací digitálního věku. HII lze odlišit od ostatních informačních disciplín jeho důrazem na vysoce interaktivní rozhraní, uživatelsky orientované metody designu a hlubší citlivost k dynamickému, vícekanálovému chování informovanosti znalostních pracovníků v 21. století. Složitost informačních interakcí není v typických modelech interakce mezi lidmi a počítači příliš dobře zavedena. Přístupy HCI se však mají používat pro konstrukci softwarových aplikací a rozhraní, kde návrháři mohou ovládat formu a funkci těchto zařízení; Naopak, přístupy HII jsou optimální pro síťové informační systémy, kde by mohla být obětována kontrola pro interoperabilitu. V takovém prostředí mohou uživatelé vyhledávat a komunikovat s informacemi prostřednictvím různých zařízení a rozhraní. Důraz se proto přesouvá z rozhraní na informace. [6]

Human-information interaction (HII) is an information-age subject ...that investigates how humans interact with information ...its subfield human information behavior (HIB) is a flourishing, active discipline. Yet despite their obvious relevance to the design of information systems, these research areas have had almost no impact on systems design (Fidel, 2012). As an emerging branch of information science, HII is concerned with how human beings (i.e., searchers) interact with information. The discipline adopts an information-centric rather than computer-centric approach as seen in human-computer interaction (Lucas, 2000). Clearly, information systems would be more effective if their design were informed by a deeper understanding of our users' interactions with information. HII provides a way to test theories of cognitive architectures and models to predict effective information design. Fidel (2012) says that she uses systems-based approaches to examine HII and begins with three basic propositions: 1) that the purpose of HII research is to improve the interaction between users and information 2) a holistic approach is needed to understand the field and 3) that all information systems have goals (i.e., to help users find the information they need to do their work).

Gershon was the first to coin the phrase human information interaction (1995) placing more focus on "how human beings interact with, relate to, and process information regardless of the medium connecting the two". The field, though not widely-known outside of traditional library and information science, has emerged out of the many search spaces, multiple fluencies and information of the digital age. HII can be distinguished from other information disciplines by its emphasis on highly interactive interfaces, user-centered methods of design and a deeper sensitivity to the dynamic, multi-channel information-seeking behaviours of knowledge workers in the 21st century. The complexity of information interaction is not very well-established in typical models of human-computer interaction. However, HCI approaches are meant to be used for the design of software applications and interfaces where designers can exercise more control over the form and function of those appliances; conversely, HII approaches are optimal for networked information systems where control might be sacrificed for interoperability. In such environments, users may find and interact with information through a variety of devices and interfaces. The emphasis therefore shifts from interface to information.

Cognitive Work Analysis

1) Analýza kognitivní práce (CWA) je rámec vyvinutý pro modelování komplexních sociotechnických pracovních systémů. Rámečky modelují různé typy omezení a vytvářejí tak model, jak by práce mohla probíhat v rámci daného pracovního systému. Zaměření na omezení odděluje tuto techniku ​​od jiných přístupů k analýze, jejichž cílem je popsat, jak se skutečně provádí práce, nebo předepisovat, jak by měla být prováděna.

Přístup CWA lze použít k popisu omezení vyplývajících z účelu systému, jeho funkčních vlastností, povahy činností, které jsou prováděny, role různých herců a jejich kognitivních schopností a strategií. Spíše než nabízet předepsanou metodiku, rámec CWA místo toho funguje jako soubor nástrojů, který lze použít buď jednotlivě, nebo v kombinaci s jinými, v závislosti na potřebách analýzy. Tyto nástroje jsou rozděleny mezi jednotlivé fáze. Přesné názvy a rozsahy těchto fází se mírně liší v závislosti na rozsahu analýzy; Celkový rozsah zůstává z velké části stejný. Jak definuje Vicente (1999), rámec CWA zahrnuje pět různých fází; Analýza pracovní domény, analýza kontrolních úkolů (nebo činností), analýza strategií, analýza společenské organizace a spolupráce a analýza kompetencí pracovníků.

Různé nástroje v rámci CWA byly použity pro celou řadu různých účelů, včetně modelování systémů, návrhu systému, návrhu procesů, analýzy tréninkových potřeb, návrhu a vyhodnocování školení, návrhu a vyhodnocení rozhraní, [8] specifikace požadavků na informace, hodnocení nabídek, návrh týmu a návrh školení o chybách. Navzdory původu v rámci jaderné energetiky se výše uvedené aplikace CWA uskutečnily v celé řadě různých oblastí, včetně námořních, vojenských, leteckých, řídících a zdravotnických oblastí.

Je zvláště obtížné předepsat přísný postup pro rámec CWA. Ve své pravé podobě se rámec používá k popisu omezení v doméně. Tento popis pak může být použit k řešení konkrétních výzkumných a projektových cílů. [7]

Cognitive Work Analysis (CWA)[1] [2][3][4] is a framework that was developed to model complex sociotechnical work systems. The framework models different types of constraints, building a model of how work could proceed within a given work system. The focus on constraints separates the technique from other approaches to analysis that aim to describe how work is actually conducted, or prescribe how it should be conducted.

The CWA approach can be used to describe the constraints imposed by the purpose of a system, its functional properties, the nature of the activities that are conducted, the roles of the different actors, and their cognitive skills and strategies. Rather than offer a prescribed methodology, the CWA framework instead acts as a toolkit that can be used either individually or in combination with one another, depending upon the analysis needs. These tools are divided between phases. The exact names and scopes of these phases differ slightly dependent on the scope of the analysis; however, the overall scope remains largely the same. As defined by Vicente (1999), the CWA framework comprises five different phases; work domain analysis, control task (or activity) analysis, strategies analysis, social organisation and co-operation analysis, and worker competencies analysis.

The different tools within the CWA framework have been used for a plethora of different purposes, including system modelling,[5][6][7] system design, process design, training needs analysis, training design & evaluation, interface design and evaluation,[8] information requirements specification, tender evaluation, team design, and error management training design. Despite its origin within the nuclear power domain, the CWA applications referred to above have taken place in a wide range of different domains, including naval, military, aviation, driving, and health care domains.

It is especially difficult to prescribe a strict procedure for the CWA framework. In its true form, the framework is used to provide a description of the constraints within a domain. This description can then be used to address specific research and design aims.

2) Analýza kognitivní práce (CWA) je proces, který se používá ke zkoumání interakcí člověka a informací a je podrobně projednáván Fidelem (2012). Ve skutečnosti CWA nabízí ekologický přístup k návrhu a zkoumá síly v prostředí, které ovlivňuje interakci člověka s informacemi. Pro účely srozumitelnosti je "informačním systémem" jakýkoli systém, intelektuální nebo počítačový, který usnadňuje a podporuje interakce mezi pracovním kontextem a informacemi vyhledávače. V kontextu knihovny může být pobočková webová stránka zobrazena jako informační systém; Také on-line katalog veřejného přístupu nebo on-line index nebo databáze. Při vyhledávání informací, jak hledají hledající? Typicky CWA vyhodnocuje informační systém a vyvíjí doporučení pro návrh rozhraní. Kognitivní hodnocení je založeno na analýze informačního chování uživatelů v souvislosti s jejich prací.

Předpokladem v CWA je, že informační systém bude použit v rámci ekologického kontextu možností a omezení. Vyhledávající použijí systém a reagují na neočekávané situace. Účelem je identifikovat a mapovat omezení tak, aby se na ně vztahoval návrh systémů. Výsledkem tohoto procesu je podpora konečného návrhu "systému". Ti, kteří provádějí CWA, dodržují funkční (ekologické) zásady návrhu rozhraní. Funkční rozhraní je takové, kde jsou informace strukturovány způsobem, který odráží činnosti tak, aby hledající mohli bezproblémově asimilovat informace a přecházet. Aby bylo možné navrhnout systémy, které dobře fungují s lidskými aktéry, je třeba rozumět 1) hledačům práce, 2) jejich informačním chování, 3) kontextu, ve kterém pracují, 4) důvody jejich jednání. CWA tedy zaujímá design zaměřený na práci a nikoli na uživatele orientovaný přístup. [8]

Cognitive work analysis (CWA) is a process used to examine human-information interactions, and is discussed at length by Fidel (2012). In fact, CWA offers an ecological approach to design, and examines forces in an environment that shape human interaction with information. For the purposes of clarity, an 'information system' is any system, whether intellectual or computerized, that facilitates and supports interactions between a searcher's work context and information. In a library context, a branch website might be viewed as an information system; also, an online public access catalogue or online index or database. When searching for information, how do searchers search? Typically, CWA evaluates an information system and develops recommendations for the design of the interface. A cognitive evaluation is based on an analysis of the information behaviours of users in the context of their work.

The assumption in CWA is that an information system will be used within an ecological context of affordances and constraints. Searchers will use the system and act in response to unanticipated situations. The purpose is to identify and map the constraints so that systems design will account for them. The outcome of this process is to support the ultimate design of the "system". Those who undertake CWA adhere to functional (ecological) interface design principles. A functional interface is one where information is structured in a way that reflects activities so that searchers can assimilate information and transition seamlessly. In order to design systems that work well with human actors, one should understand 1) the work searchers do, 2) their information behaviours, 3) the context in which they work, and 4) the reasons for their actions. CWA thus takes a work-centred, rather than a user-centred, approach to design.

Knihy

FIDEL, Raya. Human information interaction: An ecological approach to information behavior. Cambrige, MA: MIT Press, 2012. ISBN 9780262017008. (Google books)

 • Human information interaction (HII) je nově vznikající oblast studia, která zkoumá jak lidé pracují s informacemi. Human information behavior (HIB) je aktivní a nově vzkvétající disciplínou, která je součástí HII (je podkapitolou). Navzdory zjevnému významu pro návrh informačních systémů však tyto oblasti neměly doposud téměř žádný vliv na návrh systémů. Jedním z problémů může být složitosti lidské interakce s informacemi. Dalším může být obtížnost „přeložení“ skutečného světa a nestrukturované HII do formální a lineární struktury, která je nezbytná pro návrh systému. V této knize navrhuje Raya Fidel výzkumný přístup, který propojí studium lidské interakce s informacemi a design informačních systémů. Tento přístup nazýváme analýza kognitivní práce (CWA). Tato analýza byla vytvořena Jensem Rasmussnem a jeho spolupracovníky (odkaz). Poskytuje koncepční rámec a analytické nástroje, které mohou být využity k analýze konstrukčních požadavků. CWA nabízí ekologický přístup k návrhu a analýze sil v prostředí, které ovlivňuje interakci člověka a informací.
 • Fidel představuje výzkum v oblasti HIB a zaměřuje se na jeho přínos pro návrh systémů a představuje analýzu kognitivní spolupráce. Ukazuje, že CWA spolu s ekologických přístupem může být použita k překonání problémů spojených s návrhem a vede k vývoji efektivních systémů. Výzkumní pracovníci a designéři, kteří používají CWA mohou zvýšit rozmanitost svých analytických nástrojů tak, že jim poskytnou alternativní přístup pro plánování výzkumu a návrhu projektů. Rámec CWA umožňuje spolupráci mezi návrhem a HII, která pomůže vytvořit informační systém na míru lidským potřebám. [9]

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. Users’ Choice of Filtering Methods for Electronic Text: An ecological approach to information behavior. Washington, DC: Special Libraries Association, 1999.

FIDEL, Raya. Database Design for Information Retrieval: A Conceptual Approach. New York: Wiley, 1987. ISBN 9780471827863. (Google books)

 • Kniha krok za krokem představuje přístup k vývoji konceptuálních schémat pro informační systémy, které ještě neexistují a kde dosud nebyl zpracován proces toku informací. Ukazuje jak analyzovat data, která se zdají na první pohled chaotická a neorganizovaná, tak abychom dostali kvalitně strukturovaná a užitečná data: tzv. datový slovníček. Za použití ER diagramu ukazuje podrobný postup pro integraci jednotlivých částí nebo jednotlivých databází do uceleného (konzistentního) systému. U přípravy dat ukazuje jak vytvořit systém pravidel, který určuje jednotlivé položky, tak aby byl vyřešen konflikt mezi daty, který může vzniknou mezi daty, které se objevují v reálném světě a tady, která jsou uložena v databázi. Kniha také představuje kritéria pro vyhodnocení databázového schématu. [10]

FIDEL, Raya. The Use of Stable Isotopes in Hydrology: A Bibliography. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 1976.

Články

FIDEL, Raya. Are we there yet?: Mixed methods research in library and information science. Library & Information Science Research [online]. 2008, 30(4), 265 - 272 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/sdarticle.pdf

FIDEL, Raya, Annelise Mark PEJTERSEN, Bryan CLEAL a Harry BRUCE. A Multidimensional Approach to the Study of HumanInformation Interaction: A Case Study of Collaborative Information Retrieval. Journal of the American Society for Information Science [online]. 2004, 55(11), 939 - 953 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/MultiDimensionalApproach.pdf

FIDEL, Raya a Annelise Mark PEJTERSEN. From information behaviour research to the design of information systems: the Cognitive Work Analysis framework. Information Research [online]. 2004, 10(1), 210 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/10-1/paper210.html

FIDEL, Raya a Maurice GREEN. The many faces of accessibility: engineers’ perception of information sources. Information Processing and Management [online]. 2004, 40, 563 - 581 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/ManyFacesofAccessibility.pdf

FIDEL, Raya, Harry BRUCE, Annelise Mark PEJTERSEN, Susan DUMAIS, Jonathan GRUDIN a Steven POLTROCK. A comparison of the collaborative information retrieval behaviour of two design teams. New Review of Information Behaviour Research: Studies of Information Seeking in Context [online]. 2003, 4(1), 139 - 153 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/ComparisonOfCIRbehaviourof2designteams.pdf

FIDEL, Raya, Steven POLTROCK, Harry BRUCE, Susan DUMAIS a Annelise Mark PEJTERSEN. Information Seeking and Sharing in Design Teams. In: SCHMIDT, Kjeld, Mark PENDERGAST, Marylin TREMAINE a Carla SIMONE. Proceedings of the 2003 International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work. Sanibel Island, Florida: ACM Press, 2003, 239 - 247. ISBN 1581136935.

FIDEL, Raya, Harry BRUCE, Annelise Mark PEJTERSEN, Susan DUMAIS, Jonathan GRUDIN a Steven POLTROCK. Collaborative Information Retrieval (CIR). New Review of Information Behaviour Research: Studies of Information Seeking in Context [online]. 2000, 1(1), 235 - 247 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/CIR2000-NRIBR.pdf

FIDEL, Raya, Rachel K. DAVIES, Mary H. DOUGLASS, Jenny K. HOLDER, Carla J. HOPKINS, Elisabeth J. KUSHNER, Bryan K. MIYAGISHIMA a Christina D. TONEY. A Visit to the Information Mall: Web Searching Behavior of High School Students. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1999, 50(1), 24 - 37 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/VisittotheInformationMall.pdf

FIDEL, Raya. The image retrieval task: implications for the design and evaluation of image databases. The New Review ofHypermedia and Multimedia [online]. 1997, 3, 181 - 199 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/ImageRetrieval%20Task.pdf

FIDEL, Raya a Efthimis N . EFTHIMIADIS. Terminological knowledge structure for intermediary expert systems. Information Processing & Management [online]. 1995, 31(1), 15 - 27 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/TerminologicalKnowledgeStructureforIntermediaryExpertSystems.pdf

FIDEL, Raya. User-centered indexing. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1994, 45(8), 572 - 576 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/UserCenteredIndexing.pdf

FIDEL, Raya. Qualitative methods in information retrieval research. Library and Information Science Research [online]. 1993, 15(3), 219 - 247 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/QualitativeMethodsinInformationRetrievalResearch.pdf

FIDEL, Raya. Who needs controlled vocabulary? Special Libraries [online]. 1992, 83(1), 1 - 9 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/WhoNeedsControlledVocabulary.pdf

FIDEL, Raya. Searchers' selection of search keys: I. The Selection Routine. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1991, 42(7), 490 - 500 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/SearchersSelectionofSearchKeys.pdf

FIDEL, Raya. Searchers' selection of search keys: II. Controlled vocabulary or free-text searching. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1991, 42(7), 501 - 514 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/SearchersSelectionofSearchKeys2.pdf

FIDEL, Raya. Searchers' selection of search keys: III. Searching styles. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1991, 42(7), 515 - 527 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/SearchersSelectionofSearchKeys3.pdf

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. Fitting reality into a database mold: Rules for data collection. Information Systems [online]. 1989, 14(2), 141 - 149 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/FittingRealityIntoADatabaseMold.pdf

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. The AACR2 as a design schema for bibliographic databases. The Library Quarterly [online]. 1988, 58(2), 123 - 142 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/AACR2asaDesignSchemaForBibliographicDatabases.pdf

FIDEL, Raya. What is missing in research about online searching behaviour? The Canadian Journal of Information Science [online]. 1987, 12(3/4), 54 - 61 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/WhatisMissinginResearchAboutOnline%20SearchingBehaviour.pdf

FIDEL, Raya. Librarianship and human-computer interaction. Journal of Education for Library and Information Science [online]. 1987, 27(4), 297 - 298 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/Librarianship&humancomputerinteraction.pdf

FIDEL, Raya. The possible effect of abstracting guidelines on retrieval performance. Information Processing and Management [online]. 1986, 22(4), 309 - 316 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/PossibleEffectofAbstractingGuidelines.pdf

FIDEL, Raya. Writing abstracts for free-text searching. Journal of Documentation [online]. 1986, 42(1), 11 - 21 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/WritingAbstractsforFreeText.pdf

FIDEL, Raya. Toward expert systems for the selection of search keys. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1986, 37(1), 37 - 44 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/TowardExpertSystemsfortheSelectionofSearchKeys.pdf

FIDEL, Raya. Moves in online searching. Online Review [online]. 1985, 9(1), 61 - 74 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/MovesinOnlineSearching.pdf

FIDEL, Raya. The case study method: A case study. Library and Information Science Research [online]. 1984, 6(3), 273 - 288 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/TheCaseStudyMethod.pdf

Fidel, R. (1984).  Online searching styles: A case-study-based model of searching behavior.Journal of the American Society for Information Science, 35(4), 211-221.

(Received the Best JASISPaper Award, 1985; translated into Japanese and published in December 1988 issue of Joho Kanri, 31(9),757-771.)

Fidel, R., & Soergel, D. (1983).Factors affecting online bibliographic retrieval: A conceptual framework for research. Journal of the American Society for Information Science, 34(3), 163-180.

Fidel, R. (1977). A selected bibliography of recent Israeli writings on various aspects of water problems. Kidma: Israel Journal of Development, 3(2),35-36.

Anotace k vybraným článkům

From Information Behavior Research to the Design of Information Systems: the Cognitive Work Analysis Framework

FIDEL, Raya a Annelise Mark PEJTERSEN. From information behaviour research to the design of information systems: the Cognitive Work Analysis framework. Information Research: An International Electronic Journal [online]. 2004, 10(1) [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/10-1/paper210.html

 • Cognitive Work Analysis je koncepční rámec, který umožňuje analyzovat síly, které ovlivňují vzájemnou interakci mezi lidmi a informacemi. Tato analýza můžete být přímo přetransformována k návrhu požadavků na informační systém. Tento přístup je zaměřený spíše na práci, než na uživatele, protože zkoumá omezení a cíle, které ovlivňují chování na pracovišti, bez ohledu na zainteresované (konkrétní) osoby. V rámci holistického přístupu zkoumá současně více aspektů: environmentální, organizační, sociální, aktivitu a jednotlivce. Výsledkem je, že použití tohoto rámce vyžaduje multidisciplinární přístup. Poskytuje šablony a koncepty, které usnadňují analýzu složitých jevů, aniž by snižovaly jejich složitost. Jako rámec je strukturou, která přizpůsobuje jakoukoli relevantní teorii, model nebo metodu. Analýza kognitivní práce (CWA) se ukázala být účinným přístupem ke studiu lidského informačního chování (HII) za účelem návrhu informačních systémů [11]

Information Seeking and Sharing in Design Teams

FIDEL, Raya, Steven POLTROCK, Harry BRUCE, Susan DUMAIS a Annelise Mark PEJTERSEN. Information Seeking and Sharing in Design Teams. In: SCHMIDT, Kjeld, Mark PENDERGAST, Marylin TREMAINE a Carla SIMONE. Proceedings of the 2003 International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work. Sanibel Island, Florida: ACM Press, 2003, 239 - 247. ISBN 1581136935.

 • Získávání informací se obecně považuje za samostatnou činnost a výzkum a nástroje vyhledávání informací odrážejí tento názor. Vzhledem k tomu, že digitálně zprostředkovaná komunikace a sdílení informací vzrůstá, získávání spolupráce informací si zaslouží větší pozornost a podporu. Popsali jsme terénní studie shromažďování informací ve dvou projekčních týmech, které měly velmi odlišné produkty, disciplinární zázemí a nástroje. Zjistili jsme nápadné podobnosti v typech informací, které hledali, a metodách, které byly použity k jejich získání. Například každý tým hledal informace o omezení návrhu z externích zdrojů. Společnou strategií bylo navrhnout nápady a požádat o zpětnou vazbu spíše než přímo požádat o doporučení. Některé rozdíly v hledání informací a sdílení odrážejí rozdíly v kontextech práce. Naše zjištění naznačují, že existující nástroje pro týmovou spolupráci by mohly účinněji podporovat získávání společných informací. [12]
 • Information retrieval is generally considered an individual activity, and information retrieval research and tools reflect this view. As digitally mediated communication and information sharing increase, collaborative information retrieval merits greater attention and support. We describe field studies of information gathering in two design teams that had very different products, disciplinary backgrounds, and tools. We found striking similarities in the kinds of information they sought and the methods used to get it. For example, each team sought information about design constraints from external sources. A common strategy was to propose ideas and request feedback, rather than to ask directly for recommendations. Some differences in information seeking and sharing reflected differences in work contexts. Our findings suggest some ways that existing team collaboration tools could support collaborative information retrieval more effectively.Tučný text

Spoluautorství

 • Fidel, R. (In press). Approaches to investigating information interaction and behaviour. In I., Ruthven & Kelly, D. (Ed.). Interactive information seeking and retrieval. London: Facet.
 • Fidel, R., Pettigrew, K. & Bruce, H. (2001). Conceptual frameworks in information behavior. In M. Williams (Ed.). Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) (pp. 43-78). Medford, NJ: Information Today, Inc. 
 • Fidel, R., & Pejtersen, A.M. (2005). Cognitive Work Analysis.  In K.E. Fisher, S. Erdelez, & E. F. McKechnie (Eds.). Theories of information behavior: A researcher's guide. Medford, NJ: Information Today.
 • Fidel, R., Pettigrew, K. & Bruce, H. (2001). Conceptual frameworks in information behavior. In M. Williams (Ed.), Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) (pp. 43-78). Medford, NJ: Information Today, Inc.  
 • Fidel, R. (2000).  The user-centered approach: How we got here.  In W. J. Wheeler (Ed.), Saving the time of the library user through subject access innovation : papers in honor of Pauline Atherton Cochrane (pp. 78-98). Urbana-Champaign, IL: Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois.
 • Fidel, R., & Crandall, M. (1998). The role of subject access in information filtering. In P.A. Cochrane & E. Johnson (Eds.), Visualizing Subject Access for 21st Century. (pp. 16-27).  Urbana-Champaign, IL: Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois.
 • Fidel, R. (1991). Research on Information Access.  In N. Lane & M. Chisholm (Eds.), Information Technology: Design and Applications. (pp. 245-266). Boston, MA: G.K. Hall. 
 • Fidel, R. (1990). The selection of search keys. In R. Aluri & D. E. Riggs (Eds.),  Expert Systems in Libraries. (pp. 155-169). Norwood, NJ: Ablex.
 • Fidel, R. (1988). Organizing, indexing, and retrieving of information. In A. J. Mathews (Ed.), Rethinking the Library in the Information Age—Issues in Library Research: Proposals for the 1990s (Vol. II). (pp. 135-156). Washington, D.C.: U.S. Department of Education.
  (Excerpts reprinted in: 1.) School Library Media Quarterly, 17(4,) 206-209. (1989);  2.) Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 8(4), 314-316. (August 1989, in Chinese)). 
 • Fidel, R., & Travis, I. L. (1982). Subject analysis. In M. E. Williams (Ed.), Annual Review of Information Science and Technology (Vol. 17). (pp. 123-157). White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, Inc.

Další publikace

Bruce, H., Fidel, R., Ingwersen, P., & Vakkari, P. (Eds.), (2002). Emerging frameworks and methods: Proceedings of the fourth International conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS4). Seattle, WA. CoLIS 4 je čtvrtou z řady mezinárodních konferencí, jejichž obecným cílem je poskytnout fórum pro kritické zkoumání a analýzu knižní a informační vědy jako disciplíny a jako oblasti výzkumu z historických, filozofických, teoretických a metodologických hledisek. Příspěvky, napsané předními výzkumnými pracovníky z celého světa, představují nejnovější informace o novém vývoji a nových přístupech ke koncepční i praktické práci v oblasti knihovnictví a informační vědy, a to i v oblastech, jako je informační interakce, infometrické přístupy a vyhledávání informací.

     (https://knihy24.cz/Emerging-Frameworks-and-Methods-Proceedings-of-the-Fourth-International-Conference-on-Conceptions-of-Library-and-Information-Science-Colis-4,9781591580164.html)

-> přeloženo překladačem z: CoLIS 4 is the fourth in the series of international conferences whose general aim is to provide a forum for critically exploring and analyzing library and information science as a discipline and as a field of research from historical, philosophical, theoretical, and methodological perspectives. Written by leading researchers from around the world, the papers present the latest information on new developments and new approaches to both the conceptual and the practical work in library and information science, including in areas such as information interaction, infometric approaches, and information retrieval.

Fidel, R., & Smeaton, A. (Eds.), (2000). Special Focus Articles on Information Retrieval from Visual Media [Special Issue]. Information Retrieval, 1(4).

Fidel, R., Beghtol, C. , Kwasnik, B., & Smith, P. (Eds.), (1995). Advances in Classification Research: Proceedings of the 5th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop Held at the 57th Asis Annual Meeting. Alexandria, VA.

Fidel, R., Fox, E., & Ingwersen, P. (Eds.). (1995). "Proceedings of the Eighteenth Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. Seattle, WA.

Smith, P, Beghtol, C. , Fidel, R., , & Kwasnik, B. (Eds.), (1994). Advances in Classification Research: Proceedings of the 4th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop Held at the 56th Asis Annual Meeting. Columbus, OH.*

Lunin, L., & Fidel, R. (Eds.), (1994). Perspectives on Indexing. Journal of the American Society for Information Science, 45(8), 569-636.

Fidel, R., Hahn, T. B., Rasmussen, E. & Smith, P. (Eds.), (1994) Challenges in Indexing Electronic Images and Text. Medford, NJ: Learned Information.

Fidel, R., Kwasnik, B., & Smith, P. (Eds.), (1994). Advances in Classification Research: Proceedings of the 3rd ASIS SIG/CR Classification Research Workshop Held at the 55th Asis Annual Meeting. Pittsburgh, PA.*

Kwasnik, B., & Fidel, R. (Eds.), (1992). Advances in Classification Research: Proceedings of the 2nd ASIS SIG/CR Classification Research Workshop Held at the 54th Asis Annual Meeting. Washington, D.C.* Fidel, R. & Green, M. (2000). Sources and Networks, Formal and Informal, that Boeing Engineers Use to Obtain Information. The Boeing Company, December 2000.

Fidel, R. & Efthimiadis, E. (1998). Content Organization and Retrieval Project: Phase II -- A Knowledge Structure for a Directory of Expertise. Preliminary report, The Boeing Company, December 1998.

Fidel, R., & Crandall, M. (1998). Users’ Choice of Filtering Methods for Electronic Text. Final report, Special Libraries Association (Steven I. Goldspiel Memorial Research Fund), July 1998.

Fidel, R. & Efthimiadis, E. (1998). Content Organization and Retrieval Project: Phase I -- A Work-Centered Examination of Web Searching Behavior of Boeing Engineers. Final report, The Boeing Company, June 1998.

Pejtersen, A. M. , & Fidel, R. (1998). A Framework for Work-Centered Evaluation and Design: A Case Study of IR on the Web. Report for MIRA, Grenoble, France, March, 1998.

Fidel, R. (1988). Extracting Knowledge for Intermediary Expert Systems: The Selection of Search Keys. (Final report, National Science Foundation Grant Number IST 85-09719.) Syracuse, NY: ERIC, (ED 314-059).

Fidel, R., Pejtersen, A.M. & Dunlop, M.D. (1999). A Use Centered Framework for Evaluation of the Web. In M. Agosti, & M. Melucci (Eds.), Proceedings of SIGIR 1999 Workshop on Evaluation of Web Document Retrieval (Berkeley, CA, August 1999.) (Web address: http://www.cs.strath.ac.uk/~mdd/research/publications/99pejtersendulopfidel.pdf )

Fidel, R., & Crandall, M. (1997). Users’ perception of the performance of a filtering system. In N.J. Belkin (Ed.), Proceedings of the 20th Annual International ACM/SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. (Philadelphia, PA, July 27-31, 1997). (pp.198-205). New York: ACM Press.

Fidel, R. (1992). Thesaurus requirements for an intermediary expert system. In N.J. Williamson, & M. Hudon (Eds.), Classification Research for Knowledge Representation and Organization: Proceedings of the 5th International Study Conference on Classification Research. (Toronto, ON, June 24-28, 1991). (pp. 209-213). New York: Elsevier. (FID Publication 698)

Fidel, R. (1990). Online searching styles. In D. Henderson (Ed.), ASIS '90: Proceedings of the 53rd ASIS Annual Meeting, v. 27. (Toronto, ON. November 4-8, 1990). (pp. 98-103). Medford, NJ: Learned Information.

Fidel, R. (1988). Factors affecting the selection of search keys. In C. L. Borgman, & E. Y. H. Pai, (Eds.), ASIS '88: Proceedings of the 51st ASIS Annual Meeting, v. 25. (Atlanta, GA. October 23-27, 1988). (pp. 76-79). Medford, NJ: Learned Information.

Fidel, R. (1988). New directions for research in online public access catalogs. In Proceedings of the International Symposium on New Techniques and Applications in Libraries. (Xi'an, People's Republic of China, September 8-11, 1988). (pp. 189-196.) Xi'an: Jiaotang University Press.

Fidel, R. (1987). Controlled vocabulary and free-text searching: searchers' selection of search keys. In C. Chen (Ed.), ASIS '87: Proceedings of the 50th Annual Meeting, V. 24. (Boston, MA, October 4-8, 1987). (pp. 71-73). Medford, NJ: Learned Information.

Fidel, R. (1985). Individual variability in online searching behavior. In C. A. Parkhurst (Ed.), ASIS '85: Proceedings of the 48th ASIS Annual Meeting, v. 22. (Las Vegas, NV, October 20-24, 1985). (pp. 69-72). White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, Inc.

Fidel, R. (1984). Request-related criteria for the selection of search keys. In B. Flood, Et Al. (Eds.), 1984: Challenges to an Information Society : Proceedings of the 47th ASIS Annual Meeting, v. 21. (Philadelphia, PA, October 21-25, 1984). (pp. 141-143). White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, Inc.

Fidel, R. (1983). Do user charges affect online searching behavior? In R. F. Von Dran, Et Al. (Eds.), Productivity in the Information Age: Proceedings of the 46th ASIS Annual Meeting, v. 20. (Washington, D.C., October 2-6, 1983). (pp. 132-134). White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, Inc.

Fidel, R. (1981). Operationalist and conceptualist searchers: A case-study-based model of online searching styles. In L.F. Lunin, M. Henderson, H. Wooster (Eds.), The Information Community--An Alliance for Progress: Proceedings of the 44th ASIS Annual Meeting, v. 18. (Washington, D.C., October 25-30, 1981). (pp. 68-70). White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, Inc.

Fidel, R., & Efthimiadis, E. (2000). The effect of query type on subject searching behavior of image databases: An exploratory study. Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, Athens, Greece, July 2000.

Zdroje