Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Husáková

Klíčová slova: výzkum, hodnocení vědy

Související pojmy:Rady pro výzkum a vývoj, Centrální evidence projektů, Centrální evidence výzkumných záměrů, Rejstřík informací o výsledcích, Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích; Informační systém výzkumu, vývoje a inovací


Charakteristika a působnost

Rada pro, výzkum, vývoj a inovaci je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. [1]

(1) Rada zabezpečuje[2]

a) přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě,

b) kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací formou stanovisek k souladu programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací před schválením těchto programů vládou,

c) přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě,

d) hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou,

e) návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové agentury České republiky a členy jejich výzkumné a vědecké rady,

f) zpracování priorit aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky,

g) zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a její předložení vládě,

h) úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a schvaluje jeho provozní řád,

i) zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

j) jednání s poradními orgány pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Evropských společenství a s radami pro výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších států,

k) zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

l) návrh výše celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a jejich rozdělení podle § 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

m) zpracování stanoviska k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk, a to na podkladě návrhu svého poradního orgánu, kterým je Bioetická komise,

n) plnění dalších úkolů a povinností stanovených zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy nebo úkolů uložených vládou.

(2) Při plnění úkolů Rada spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi.

(3) Rada předkládá vládě nejméně jedenkrát ročně zprávu o své činnosti a podle potřeby svá doporučení a zprávy o stavu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Historie

[3] V červenci 1992 (300/1992 - Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií) byla zřízena jako poradní orgán vlády „Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií“. Jejím úkolem od počátku bylo, zjednodušeně řečeno, vyjadřovat se k návrhům zákonů a dalších předpisů vztahujících se k vědecké činnosti a vývoji technologií, které jsou předkládány vládě, „mít dozor“ nad Grantovou agenturou a vypracovávat pro vládu návrh rozdělení finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu.

V roce 1995 (1/1995 - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií) se Rada přejmenovala na „Radu vlády ČR pro výzkum a vývoj“ a ustanovila, že její předseda musí být členem vlády.

V červenci 2002 (130/2002 Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)) se významně posílila pozice Rady při vyjednávání o návrhu rozdělení veřejných peněz. Zmizela podmínka, že většinu členů Rady musí tvořit pracovníci, kteří se zabývají výzkumem nebo vývojem.

Rejstřík informací o výsledcích, aneb Rada v praxi

Studenti a vyučující se s Radou v praxi setkají hlavně díky Rejstříku informací o výsledcích (RIV), jenž je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje a slouží k hodnocení vědy. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje (130/2002) totiž legislativně podchycuje hodnocení vědy. Výsledky musejí být vykazovány v RIV. Všechny body jsou definovány a je jim přidělena známka. Na konci se suma bodů shrne a na základě toho se vláda rozhodne, jakým způsobem budou prostředky rozděleny. [4]

RIV navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády ČR do roku 1995. RIV obsahuje údaje o výsledcích výzkumu a vývoje uplatněných od roku 1993. [5]

Cílem RIVu[6] je získat a uveřejnit informace o publikacích a dalších druzích výsledků výzkumu, jež vznikly za přispění různých finančních zdrojů na vědu, výzkum a vývoj. Týká se následujících zdrojů financování: projekty, výzkumné záměry, specifický výzkum, evropské projekty, veřejné zdroje a neveřejné zdroje. Sběr dat a případné opravy probíhají pouze jedenkrát ročně a to v první třetině roku. Výsledky se promítnou do IS VaV nejdříve v říjnu téhož roku. Univerzita Karlova své zaměstnance na stránkách o RIVu upozorňuje, že od roku 2007 se výsledky promítají poměrnou částí do přidělených finančních prostředků na výzkum a vývoj, proto je třeba této problematice věnovat zvýšenou pozornost.

Rada v roce 2010

31. 8. 2009 a 8. 10. 2009 proběhli Kulaté stoly o budoucnosti vědy. [7] Premiér ČR Jan Fischer se shodl s účastníky na tom, že Rada neodvádí kvalitní práci. Snad nejdůležitějším výsledkem jednání je vůle scházet se u kulatého stolu k diskusím o budoucnosti české vědy. Další setkání zorganizuje Akademie věd ČR, od níž převezmou štafetu vysoké školy. Premiér uvedl, že by se nebránil personálnímu pohybu v RVVI. [8] Účastníci kulatého stolu se shodli i na nutnosti změnit metodiku hodnocení výzkumu a vývoje. Kritici metodice vytýkají přílišné zjednodušení, které vede k nespravedlivým výsledkům a k nahrazování kvality kvantitou. Pokouší se jednotně hodnotit nesouměřitelné obory a vědce nutí, aby vykazovali „výsledky pro výsledky", ve vědeckých článcích násilně citovali sami sebe a patentovali si technologie, o jejichž praktické využití nikdo nestojí. Jednostránkový komentář v prestižním časopise může svému autorovi přinést stejný počet bodů jako knižně vydaná monografie shrnující několik let práce.[9]

10. 5. 2010 vláda schválila nové složení Rady. Zastoupeny v ní budou vysoké školy, Akademie věd, Svaz průmyslu a dopravy a také reprezentant Rady veřejných výzkumných institucí. [10] Jako hlavní cíl lze očekávat zrušení nebo změnu dosavadního systému hodnocení vědy.

Použitá literatura

  1. Článek 1 - Úvodní ustanovení. In: Příloha k usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457. [online]. c2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/C0B76BF78EC13177C12576820031B856/$FILE/1457%20příloha%20w091130a.1457.pdf>.
  2. Článek 2 - Působnost In: Příloha k usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457. [online]. c2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/C0B76BF78EC13177C12576820031B856/$FILE/1457%20příloha%20w091130a.1457.pdf>.
  3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace – sluha politiků a lobbistů? [online]. ©2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.vedazije.cz/node/249>.
  4. Ikaros, redakce. Hodnotíme vědu profesionálně? (Petr Ráb). Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5/2 [cit. 06.06.2010]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4783>. URN-NBN:cz-ik4783. ISSN 1212-5075
  5. "Rejstřík informací o výsledcích" RIV | Výzkum a vývoj v ČR [online].© 2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956>.
  6. Univerzita Karlova - Co je to RIV? [online]. ©2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.cuni.cz/UK-3439.html>.
  7. Závěry II. kulatého stolu o budoucnosti české vědy [online]. 21. 10. 2009 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://press.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news0706.html>.
  8. Ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace nastanou změny | Aktuální informace - Informační centrum Akademie věd ČR pro Inovace (ICAVI). [online]. 3. 9. 2009 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.icavi.cas.cz/informace-z-vedy/ve-vladni-rade-pro-vyzkum-vyvoj-a-inovace-nastanou-zmeny>.
  9. Rada pro výzkum a vývoj ztrácí půdu pod nohama. Týden.cz [online]. 01. 09. 2009 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/rada-pro-vyzkum-a-vyvoj-ztraci-pudu-pod-nohama_136605.html>.
  10. Vláda schválila nové složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Lidovky.cz [online]. 10. května 2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/vlada-schvalila-nove-slozeni-rady-pro-vyzkum-vyvoj-a-inovace-p5x-/ln_veda.asp?c=A100510_161520_ln_veda_ev>.