Rámcové vzdělávací programy

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Gabriela Srbecká


Nadřazený pojem: vzdělávání, vzdělávací dokumenty

Klíčová slova: vzdělávací programy, rámcové vzdělávací programy, kurikulární dokumenty


Rámcové vzdělávací programy

Na základě Bílé knihy ve vzdělávání je v současnosti systém vzdělávacích dokumentů složen ze dvou složek: státní a školní.[3] Státní úroveň tvoří Národní program vzdělávání (Bílá kniha) a systém Rámcových vzdělávacích programů. Vytváří je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě konzultací s dalšími ministerstvy. Školní úroveň zajišťují jednotlivé školy pomocí školních vzdělávacích programů.

Zatímco Bílá kniha vymezuje spíše obecnější rovinu vzdělávání (současný stav, cíle, prostředky, strategie…), Rámcové programy rozpracovávají pro jednotlivé úrovně školství jednotlivé kompetence, a to jak klíčové, tak oborové, a tzv. průřezová témata. Jednotlivé body jsou pak dále rozvedeny, u každého je uvedena jeho charakteristika, možnosti prolínání s ostatními kompetencemi či tématy a hodnoty pro výstup na jednotlivých stupních vzdělávání. Program také stanovuje minimální hodinové dotace jednotlivých oblastí.


Rámcové programy jsou tvořeny těmito částmi:

Vymezení Rámcového vzdělávacího programu: zařazení do systému kurikulárních dokumentů ČR, principy RP, tendence ve vzdělávání daného stupně

Charakteristika vzdělávání: organizace vzdělávání, povinnosti docházky, podmínky přijetí ke vzdělávání, způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání, atd.

Pojetí a cíle vzdělávání

Klíčové kompetence: definuje jednotlivé kompetence, určuje, v jakém rozsahu je žák na výstupu má ovládat

Vzdělávací oblasti: rozpracovává jednotlivé oblasti, přiřazuje k nim předměty, definuje požadavky na úroveň výstupních znalostí a dovedností, nasměrován k dalším možnostem rozvoje

Průřezová témata: jejich charakteristika, význam pro studenta, nabídka tematických okruhů

Rámcový učební plán: stanovuje hodinové dotace předmětů, poznámky

Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním nebo žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Podmínky pro vzdělávání: materiální, personální, hygienické, organizační, atd.

Slovníček použitých výrazů


K jaru 2010 jsou vypracované rámcové programy pro tyto typy škol: předškolní, základní, základní speciální, střední, střední sportovní, střední dvojjazyčné gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. V přípravě je program pro střední školy a uměleckou profilací.

Předškolní vzdělávání [4]

Předškolní vzdělávání má za úkol vhodně doplnit rodinnou výchovu, zajistit dostatečné množství mnohostranných podnětů pro rozvoj osobnosti dítěte, pomáhat mu v chápání okolního světa, motivovat k dalšímu poznávání a učení a také učit jej žít ve společnosti ostatních a přiblížit mu hodnoty a normy společnosti.


Cíle:

• rámcové cíle – vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání

• klíčové kompetence - představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání

• dílčí cíle - vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti

• dílčí výstupy – dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají


Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské

Základní škola [2]

V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.


Cíle:

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací

• rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci


Klíčové kompetence: Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence pracovní (pouze na ZŠ, žáci mají získat určitou manuální zručnost, kterou mohou případně upotřebit v následném učňovském vzdělávání)


Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství), Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova), Člověk a svět práce.


Průřezová témata:

• Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

• Multikulturní výchova

• Environmentální výchova

• Mediální výchova

Střední škola [1]

Ve vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií se usiluje o další rozvíjení klíčových kompetencí, které žáci získali v základním vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí popsaná v RVP G představuje žádoucí stav, ke kterému se mají všichni žáci na základě svých individuálních předpokladů postupně přibližovat. Vzhledem k tomu, že schopnosti žáků a jejich osobní dispozice jsou velmi různé, by učitelé měli poměřovat dosaženou úroveň kompetencí osobním pokrokem každého žáka a jeho individuálními možnostmi. Další rozvíjení klíčových kompetencí by se mělo stát u každého jedince celoživotním procesem.


Cíle:

• vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP G;

• vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje RVP G;

• připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění.


Klíčové kompetence: Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti


Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace, Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie), Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Geografie), Člověk a svět práce, Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova), Informatika a informační a komunikační technologie.


Průřezová témata

• Osobnostní a sociální výchova

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

• Multikulturní výchova

• Environmentální výchova

• Mediální výchova

Literatura

1. JEŘÁBEK, Jaroslav, TUPÝ, Jan a kol. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. Dostupný z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>.

2. JEŘÁBEK, Jaroslav, TUPÝ, Jan a kol. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 124 s. Dostupný z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-071.pdf>.

3. Národní program rozvoje v ČR. Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001. [cit. 13-05-2010]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol>.

4. SMOLÍKOVÁ, Kateřina a kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. dotisk 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. 48 s. ISBN 80-87000-00-5. Dostupný z: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/01/RVP_PV-2004.pdf>.