Public Relations: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (14 revizí: IMPORT P: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
m (Stránka PR přemístěna na stránku Public Relations)
(Žádný rozdíl)

Verze z 28. 2. 2012, 17:18

Autor: Vanda Gřešáková

Klíčová slova: Public Relations

Synonyma: vztahy s veřejností, komunikace s veřejností

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - ---


Co jsou public relations?

Podle dostupné literatury týkající se daného tématu je nám známo obrovské množství definic PR. Každá z nich je pojatá z jiného úhlu pohledu, proto je velmi obtížné přesně pojmenovat, co vlastně Public Relations znamená. „Jednoznačné určení definice PR již není v současnosti ani možné, neboť cíle, aktivity, techniky, formy a další prvky PR jsou tak obšírné, že jejich zjednodušení do definice je prakticky nemožné.“[4, s.16] Samotný termín Public Relations pochází z angličtiny, lze jej volně přeložit jako „vztahy s veřejností“. Jedná se o jakousi sociálně komunikační aktivitu s níž se snaží různé firmy (organizace) působit jak na vnější, tak na vnitřní veřejnost, aby s ní utvářely a udržovaly pozitivní vztahy, za účelem vzniku vzájemného porozumění a důvěry. Public Relations je tedy činnost, která se zaměřuje na plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. Subjektem PR jsou tedy při vytváření styků s veřejností organizace (podniky, instituce, korporace), přes které směřuje veškerá komunikace na cílové skupiny. Jsou jakýmsi iniciátorem komunikačních vztahů.

Druhové varianty PR

Public affairs – Zaměřují se na aktivity směřující do nevýrobní a neziskové sféry.

Press relations – Pod tímto heslem na ukrývá práce s tiskem a médii (neboli styk s veřejností).

Government relations – Jak nám napovídá anglický ekvivalent, jedná se o vztahy. s vládními institucemi. Komunikace mezi úřady státní správy, legislativními institucemi, atd.

Investor Relations – Jedná se o komunikaci mezi danou organizací a investorem.

Community relations – Výměna informací mezi členy jedné organizace.

Employee relations – Zde nalezneme vztahy příslušné organizace s jejími zaměstnanci (vztahy s vnitřní veřejností).

Industry relations – Vztahy s partnery v odvětví zájmu, ve kterém se firma nebo organizace pohybuje.

Minority relations – Výměna informací mezi organizací a jednotlivci nebo skupinami, které náleží k určité národnostní menšině.

Prostředky a formy PR

Pro PR je velmi důležité utváření pozitivních vztahů nejen v rámci organizace (tedy se zaměstnanci), ale i s veřejností. Pro toto utváření pozitivních vztahů nám vznikly dvě roviny, a to působení jednotlivce (reprezentanta) organizace a působení organizace jako celku. Pokud se bavíme o prostředcích a formách PR, jsou to: Osobní rozhovor, telefonáty , dopisy, telegrafování, faxování, mailování, osobní účast na zasedáních, mítincích, shromážděních apod., další prostředky individuálního působení

Cíle PR

Cílem public relations je tedy vytváření a upevňování důvěry, porozumění a dobrých vztahů organizace s klíčovými skupinami veřejnosti. Chce se vyvolat zájem určité skupiny, stimulovat její přání, ale také získat podporu nezávislé třetí strany nebo veřejnosti. Snaží se vzdělávat, přesvědčit, podpořit určité jednání nebo činnost, atd.

Cíle PR se většinou rozdělují na dvě části, a to cíle strategické a taktické.

Příklad strategických cílů: „Upevnit loajalitu zákazníků podniku, připravovat zaměstnance na budoucí rozšíření produkce, rozšířit spolupráci s krajským zastupitelstvem v místě sídla podniku, zlepšit image organizace v investorských kruzích organizace, dosáhnout zlepšení kvality produkce podniku.“[3, s.20]

Příklad taktických cílů: „Zvýšit počet čtenářů podnikového časopisu pro zákazníky, informovat veřejnost obce o zprovoznění nové čističky odpadních vod, zajisti informování pracovníků podniku o změnách pracovní doby, oslavou výročí města zdůraznit jeho významný turistický profil.“[3, s.20-21].

Použitá literatura

  1. L´ETANG, Jacquie. Public relations: Základní teorie, praxe, kritické přístupy. Petr Antonín. první. Praha : Portál, 2009. 338 s., ISBN 978-80-7367-596-7
  2. BAJČAN, Roman. Techniky public relations : aneb jak pracovat s médii. první. Praha : Management Press, 2003. 147 s, ISBN 80-7261-096-1
  3. SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. druhé. Praha : Grada, 2009. 239 s. ISBN 978-80-247-2866-7
  4. SVOBODA, Václav. Základy public relations. druhé. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 154 s. ISBN 80-7318-043-X
  5. COTTLE, Simon. News, public relations and power. první. London : Sage publications, 2003. 187 s. ISBN 0-7691-7495-4
  6. FORET, Miroslav. Komunikace s veřejností. první. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1034-7