Propagace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Žáková Karolína

Klíčová slova: reklama, internet, komerční komunikace

Související pojmy

nadřazené: marketingová komunikace, marketingový výzkum

podřazené: propagační mix

Charakteristika

Propagace bývá definována jako forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž cílem je větší prodej výrobků nebo služeb

Propagace poskytuje zákazníkům informace a vědomosti přesvědčivým a sdílným způsobem

Propagace je v současném pojetí užívána jako pojem nadřazený jednotlivým částem propagačního neboli komunikačního mixu. Jde zde v podstatě o komunikaci komerčního charakteru.

Cílem užití propagačního mixu je na základě předávaných informací ovlivňovat poznávací, rozhodovací a motivační procesy těch cílových skupin, na které chceme působit.

Druhy propagace: obchodní, výrobní, zdravotní, politická, sportovní, kulturní, ekologická a společenská[4]

Cílové skupiny

Příjemce sdělení velmi ovlivňuje průběh a účinky, a proto je při tvorbě různého typu propagace nepostradatelným článkem plánování.

Základní charakteristiky cílové skupiny

• demografické znaky - pohlaví, věk, rodinný stav, povolání, příjmy

• geografické znaky - národy, státy, oblasti, města, nákupní oblasti

• psychografické charakteristiky

1. psychologické znaky - osobnostní charakter, postoje, názory, osobní potřeby, motivace

2. životní styl - zájmy, životní návyky, normy chování, zkušenosti

3. jazykové znaky - nejpoužívanější jazyk, znalost dalších jazyků, používání obratů a idiomů[1, s.42 ]


Propagační mix

Mezi nástroje komunikačního mixu můžeme zařadit všechny formy komunikace, které přispívají k dosažení určených cílů. Patří mezi ně tyto formy propagace:

Reklama (advertising) - distribuce zboží a služeb poskytovatelů k cílové skupině; možným komerčním použitím reklamy je inzerce, televizní a rozhlasová reklama a reklama v kinech

Podpora prodeje (sales promotion) - technika, která stimuluje různými nástroji k uskutečnění nákupu; například soutěže, hry, akce na místě prodeje, slevové kupony, prémie a vzorky

Práce s veřejností (public relation) - technika, jejíž cílem je předat informace o organizace a vytvořit příznivé klima, zístat sympatie a podporu veřejnosti a institucí

Přímý marketing (direct marketing) - interaktivní marketingová technika, která využívá k dosažení cílů více komunikačních médií

Osobní prodej (personal selling) - vyškolení prodejci mají ovlivnit kupujícího při jeho rozhodování, zprostředkovávat informace oběma směry, případně předvádět zboží, poskytovat servis a další služby

Sponzoring - forma komunikace založena na principu služby a protislužby. Sponzor dá k dispozici finanční částku a za to dostává protislužbu, která mu pomůže k dosažení marketingových cílů

Nová média (new media) - nejpoužívanější je reklama na internetu[2, s. 20-27 ]


Propagace na internetu

Internet je v poslední moderní době již zcela nepostradatelný a rychle získává na významu a míře využití. Společnost stále více zdokonaluje svou počítačovou gramotnost a internet se pomalu stává prvním místem, kam se lidé chodí informovat.

Vybudování úspěšného internetového projektu není otázkou okamžiků, ale trvalé systémové práce, která při dostatku trpělivosti a správně zvoleného nástroje přinese konečný úspěch. Při tvorbě různé internetové propagace bychom si měli určit cíle. Tím může být např. zvýšení prodejnosti, zvýšení povědomí o značce, zvýšení zájmu o konkrétní produkt nebo zvýšení návštěvnosti webových stránek.

Možnosti internetové propagace

• vlastní webové stránky

• neplacené zápisy v katalozích - Seznam.cz, Centrum. cz

• placené zápisy v katalozích a vyhledávačích

• PPC Reklama, kontextová reklama - Google AdWords, Sklik, eTarget

• reklamní bannery, zpětné odkazy[3]

Facebook

I sociální sítě lze využít k propagaci svého produktu, služby. Stačí si vytvořit stránku (Page) o daném produktu a získávat fanoušky. Informace určené k správnému provádění marketingu si člověk může vložit na zeď a tímto způsobem se stále dostávají k fanouškům. Marketing na Facebooku není až tak efektivní, jak se každý domnívá. Vložit si zde můžete své logo, údaje o firmě, produktu či službě a záleží jen lidech, jestli kliknou na ikonku Líbí se mi.

Dnes zde najdeme profilové stránky celebrit, politiků, restaurací, kaváren, čajoven, obchodů se šperky, oblečením a řady další.


Zdroje

1. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří . Reklama : Jak dělat reklamu. 2. aktualiz. a rozš. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 182 s. ISBN 978-80-247-2001-2.

2. VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3. rozš. aktual. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 296 s. ISBN 978-80-247-2196-5.

3. VLACH, Ing. Mira. Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing [online]. 2010 [cit. 2010-11-01]. Možnosti reklamy a propagace. Dostupné z WWW: <http://www.mira-vlach.cz/moznosti-reklamy-a-propagace>.

4. Marketingov%C3%A1 propagace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 08.05.2010, last modified on 12.01.2011 [cit. 2011-01-18]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A1_propagace>.