Projekt Kramerius

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Musilová

Klíčová slova: digitalizace, reformátování, mikrofilmování

Synonyma: Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru

Související pojmy:

nadřazené: Národní knihovna České republiky, Národní digitální knihovna
podřazené: ---

Charakteristika

Projekt Kramerius je součástí Programu Ministerstva kultury České republiky VISK (Veřejné informační služby knihoven), jehož cílem je „záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.“[1]

Historie

S digitalizací významných bohemikálních periodik 19. století se začalo v roce 1997 v rámci národního programu ochrany knihovních sbírek. Kramerius I., společný projekt Národní knihovny České republiky Praha, Moravské zemské knihovny Brno, Státní vědecké knihovny Plzeň a Státní vědecké knihovny Olomouc, byl zaměřený na záchranu 18 kulturně a historicky významných novinových titulů ohrožených degradací papíru, pomocí aplikace technologie ochranného mikrofilmování. Součástí řešení bylo vybudování databáze záznamů archivních a matričních mikrofilmů a její napojení na mezinárodní databázi EROMM (European Register of Microform Masters – pozn. autora), sjednocení formálního vybavení, vytvoření mechanismu kontroly optické kvality i chemického zpracování mikrofilmů. Výstupem byly kromě zhotovených mikrofilmů také metodické příručky pro provoz mikrografického pracoviště a pro přípravu knihovních dokumentů k mikrofilmování. V sepětí s projektem digitalizace byl vytvořen hybridní systém ochrany a zpřístupnění dokumentů, technická a organizační základna národního programu ochranného mikrofilmování, zachráněno bylo 18 ohrožených vzácných periodik a NK ČR vstoupila do mezinárodního sdružení v EROMM.

Současnost

Národní program Kramerius přispívá do Národní digitální knihovny digitalizovanými novodobými dokumenty (od r. 1801 až po sedmdesátá léta dvacátého století), ohroženými degradací kyselého papíru. Původně se soustředil pouze na periodika, po vytvoření patřičného DTD (Document Type Definition – pozn. autora) jsou začleňovány do digitalizace také monografie. Počínaje rokem 2009 je možno zařadit do programu Kramerius i díla nebohemikální, pokud jsou nepostradatelná pro určitou vědní disciplinu či existuji v kontextu určité historicky uznávané knihovní sbírky. Přístup uživatelů k digitalizovaným dokumentům je zajištěn prostřednictvím Systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do?lang=cs. V současné době je v Digitální knihovně Kramerius NK ČR více než 8 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.

Realizace

„Realizace národního programu umožňuje postupné převedení nejvíce ohrožených dokumentů na mikrofilm, který zajišťuje jejich trvalé uchování; digitalizaci mikrofilmu, jíž se vytváří kopie pro zpřístupňování pomocí Internetu, lokální sítě, fyzických médií a služby elektronického dodávání dokumentů.“[2] Aplikace této hybridní technologie využívá předností obou formátů – mikrofilm zajišťuje trvalé dochování obsahu dokumentu, digitální záznam pak znamená snadné zpřístupnění uživatelům.

Aktivity podporované programem

  • Ochranné reformátování ohrožených bohemikálních dokumentů (periodik, monografií), výjimečně také obsahových bohemik vydaných v zahraničí nebo nebohemikálních dokumentů, které byly součástí významných sbírek, případně nesou důležité individuální znaky exempláře. Archivní kopie reformátovaných dokumentů vytvořených v rámci podprogramu VISK 7 se považují za součást národního kulturního dědictví a zůstávají v majetku institucí, které obdržely dotaci a které vlastní originál daného titulu.
  • Instalace nové verze Systému Kramerius (verze 4).
  • Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit pro již reformátované svazky s poškozenou vazbou, které nelze převázat vzhledem k pokročilé degradaci papíru.
  • Odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru.[3]

Poznámky

  1. VISK7 [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://http://visk.nkp.cz/VISK7.htm
  2. Ibidem.
  3. Ibidem.

Použité zdroje