Projekt

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Hana Dvořáková

Klíčová slova: projektový management, grant

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené projektový management, projektové řízení

podřazené --

Charakteristika

Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku. [1, s. 22]

Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:[3, s. 11]

  • dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn
  • definováno datum začátku a konce uskutečnění
  • stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci

Projekt je unikátní, neopakovatelný a dočasný. Produkt, který je v rámci projektu vytvářen, je postaven na třech základnách – jedná se o čas, jenž ohraničuje vytvoření projektu, dostupnost zdrojů, které byly projektu přiděleny a náklady, které jsou v rámci projektu vyjádřeny finanční částkou na projekt vynaloženou. Projekt má vždy stanovené cíle a výstupy, má stanovena pravidla pro hospodaření.

Cíle projektu musí být definovány jasně a jednoznačně, aby bylo možné průběžně kontrolovat jejich plnění. Pro definování cílů projektu je vhodné využít SMART analýzu, přičemž každý cíl musí splňovat tyto požadavky S – specifický, M – měřitelný, A – akceptovatelný, R – realný, realistický a T – časově ohraničený. Při přípravě projektu bychom také měli znát jeho rizika a omezení, z těchto důvodů je vhodné si při přípravě projetku udělat SWOT analýzu, která odhalí slabé a silné stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby.


Kategorie projektů:

Projekty můžeme rozdělit do několika kategorií: [3, s.12 ]

  • Komplexní – unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, mnoho činností, speciální organizační struktura, vysoké náklady, mnoho zdrojů, velký počet subprojektů
  • Speciální – střednědobý, nižší rozsah činností, dočasné přiřazení pracovníků, větší organizační jednotka, dekompozice na subprojekty, odpovídající zdroje a náklady
  • Jednoduchý – malý projekt, krátkodobý, jednoduchý cíl, vyhotovitelný jednou osobou, několik málo činností, užití standardizovaných postupů


Životní cyklus projektu [1

Projekt je realizován v jednotlivých na sebe navazujících krocích.


1. Inciace a zahájení projektu

V této fázi je důležité si ověřit a upřesnit cíle projektu, jeho účel, personální obsazení, kompetence. Měla by se vytvořit Zakládací listina projektu a všechny uvedené náležitosti v ní by měly být vyjasněny.


2. Plánování

Vychází ze Zakládací listiny projektu. Dochází k zpřesnění definice předmětu projektu, je vytvářen taktický plán pro realizaci projektu. V této fázi se vytváří projektový plán.


3. Vlastní realizace projektu a koordinace

Dochází k realizaci naplánových aktivit projektu, v jejichž průběhu je třeba je kontrolovat a porovnávat s projektovým plánem. Součástí této fáze je projektová komunikace, motivace členů týmu a řízení kvality.


4. Monitorování a kontrola

V této fázi dochází ke kontrole výkonu realizačních složek projektu s projektovým plánem. Kontroluje se dosažení cílů projektu, čas, náklady, působící rizika a dosažená kvalita.


5. Uzavření

Dochází k předání předávacích protokolů, akceptaci výsledků projektů zákazníkem a závěrečnému vyúčtování.

Použitá literatura

  1. SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 353 s. IBSN 80-247-1501-5.
  2. STANÍČKOVÁ, L. Implementace metod projektového managementu v knihovnách. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2008. 69 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Škyřík.
  3. NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 182 s. ISBN 80-2470-392-0.
  4. DOLEŽAL, J.; MÁCHAL, P.; LACKO, B. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 501 s. ISBN 978-80-247-2848-3.