Produsage

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: David Němeček

Klíčová slova: mediální koncept, tvorba obsahu, digitální média, kolektivní inteligence

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - produser, prosumer, user generated content, creative class


Charakteristiky

Pojem „produsage“ vychází ze spojení anglických slov production a usage, neboli tvorba a používání, přičemž do češtiny bývá překládán jako „produžívání“. Jedná se o termín, používaný k pojmenování procesu, při kterém se jednoduše řečeno uživatel stává zároveň i tvůrcem (spolutvůrcem) určitého obsahu. Tento pojem se objevil v souvislosti s rozvojem digitálních „kolaborativních“ prostředí, tedy například internetu a především různých sociálních sítí, fungujících v rámci tohoto média, jako například Facebooku, YouTube, MySpace, apod.

Princip produsage spočívá jednak v samotném tvůrci/uživateli, který bývá nazýván produser, ale především také v technologiích, které rozvíjení tohoto typu chování podporují – zpravidla tedy prostředí internetu, kde je možné nejen vyhledávat již vytvořené stránky, videa, fóra, ale také přidávat své vlastní výtvory a tím se zároveň také podílet na tvorbě a rozvoji tohoto prostředí. Produsage tedy v mnoha ohledech popisuje principy fenoménu, nazývaného Web 2.0, který je postaven na základě spoluúčasti, otevřenosti, možnosti zasahovat do tvorby tohoto prostředí atd.

I samotný produkt, vytvořený produserem, je v tomto prostředí chápán odlišně od klasického významu tohoto slova. Tradičně je produktem chápána záležitost (nemusí to být nezbytně předmět, ale i hudba apod.), jejíž tvorba je jasně ohraničená, a to jak prostorově, tak časově. Typickým příkladem by mohla být kniha. Tradiční postup její tvorby jasně odděluje její tvůrce od čtenářů. Není vyloučeno, že na jejím sepsání může spolupracovat množství různých autorů, kteří jsou zároveň i jejími potenciálními čtenáři. Pro čtenáře, kteří se na tvorbě této knihy nepodíleli, však není možné do textu zasahovat tak, aby se změny projevily okamžitě ve všech knihách zároveň. V kontrastu ke knize je však tento postup zcela běžný v digitálním prostředí - například u internetových fór, která jsou na tomto principu přímo založena. Jedná se tedy v podstatě o konec tradičního modelu oddělování tvůrců obsahu a jeho uživatelů, známého z průmyslové éry, přičemž důraz přechází na mnohem aktivnější pojetí celého procesu tvorby a užívání. Obsahy, vytvořené v rámci kolaborativních prostředí umožňují díky svojí interaktivitě jejich neustálé rozvíjení a vzájemné propojování, přičemž se jedná o otevřený a v podstatě nikdy nekončící proces.

Historie

Pojem produsage se objevil teprve nedávno a je spojen především se jménem australského univerzitního profesora Axela Brunse z Queensland University of Technology v Brisbane, který tento termín použil nejdříve na svých webových stránkách[1] a později také ve své knize s názvem Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage, vydané v roce 2008.

Obdobné koncepce

Koncept produsage však nemusí souviset nezbytně pouze s rozvojem digitálního prostředí, popisovaného Brunsem. Na podobném principu pracovaly (a stále ještě pracují) například fanziny[5], u kterých je stejně jako v případě dnešních on-line komunit klíčová spoluzodpovědnost za vytvářený obsah, otevřenost platformy, na které obsah vzniká (která je však v případě internetu samozřejmě mnohem větší, než u klasického analogového média), a v neposlední řadě také svoboda projevu a nahrazení hierarchické struktury při vytváření informací strukturou síťovou, což znamená naprostou svobodu projevu a v podstatě také rovnocennost jednotlivých spolutvůrců takového obsahu. Od těch se naopak očekává aktivní přístup, který je však vyvážen možností seberealizace a možností neustále ovlivňovat prostředí, ve kterém se pohybují, využívají ho a tvoří v něm. Tato aktivní účast však zároveň není naprostou nezbytností. Koncept produsage popisuje především princip, ve kterém je spoluúčast teoreticky umožněna každému uživateli, takže i když se na tvorbě obsahu žádným způsobem nepodílí, má možnost tak kdykoli učinit, neboť mu to umožňuje interaktivita daného prostředí.

Použitá literatura

1. BRUNS, Axel. Produsage.org [online]. 2007 [cit. 2010-06-05]. From Production to Produsage: Research into User-Led Content Creation. Dostupné z WWW: <http://produsage.org/>.

2. BRUNS, Axel. Snurblog [online]. 2005 [cit. 2010-06-05]. Some Exploratory Notes on Produsers and Produsage. Dostupné z WWW: <http://snurb.info/index.php?q=node/329>.

3. CCI ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation [online]. 2009 [cit. 2010-06-05]. Produsage and Beyond: Exploring the Pro-Am Interface. Dostupné z WWW: <http://www.cci.edu.au/events/produsage-and-beyond-exploring-pro-am-interface>.

4. The book of zines : Readings from the fringe [online]. 1996-2010 [cit. 2010-06-05]. Dostupné z WWW: <http://www.zinebook.com/index.html>.

5. Fanzin. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2008, last modified on 2009 [cit. 2010-06-05]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Fanzin>.