Problem-based learning

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Svobodová
Klíčová slova: problem-based learning, tutor
Synonyma:
Související pojmy: lecture based learning, blended learning

nadřazené - teaching strategies, blended learning environments
podřazené - teacher-centered learning, student-centered learning


Charakteristika PBL

Problem-based learning (PBL) je metoda výuky založená na principu samostatné práce studentů na řešení zadaných úkolů - problémů. Třída je rozdělena do malých skupinek studentů (asi 5-10) a je vedena tutorem, jehož úkolem není vedení výuky klasickou formou, kde učitel je ústředním zprostředkovatelem informací (teacher-centered learning), ale naopak nechává studentům co největší volnost při řešení problémů. Tento styl vedení, tzv. student-centered learning, nevyžaduje od tutora schopnost odpovědět na všechny otázky, které vyvstávají v průběhu řešení problému, ale spíše schopnost je vytvářet a usměrňovat diskuzi.


Historie PBL

Přístup PBL byl vytvořen školiteli na lékařských fakultách v období mezi lety 1950 až 1960, aby čelil prudkému nárůstu lékařských znalostí a lépe spojil tradiční přístup řešení problémů v prostředí třídy s přístupy používanými v klinické praxi. [1] Následně se začal používat v dalších oblastech. Úspěch této výukové metody je především v efektivitě výuky a širokém pohledu na zadaný probém. Velkou výhodou PBL je možnost řízení velkého počtu studentů rozděleného do menších skupin pouze jedním vyučujícím.


Nástroje PBL

Při realizaci PBL se využívá mnoha různých způsobů výuky, které pomáhají při řešení problému, jimiž jsou např. výuka v online prostředí, studentské prezentace na různá témata, diskuze, práce na reálných problémech v autentickém prostředí (např. analýza úspěchu firem a vytváření návrhů na jejich zlepšení), a další. Kombinaci výuky v online prostředí a prezenční výuku také využívají přístupy tzv. blended learning.


Stanovení problému

V tradičním PBL procesu připravuje instruktor případy na prodiskutování pro několik malých skupin, z nichž každá je monitorována speciálně připravovanými tutory. Každý případ je vytvořen tak, aby stimuloval diskuzi a studium specifických problémů, ze kterých studenti generují učební otázky sloužící k sebeřízenému studiu. [2] Kvalita stanoveného problému je často klíčovým faktorem pro úspěch metody.


Fáze PBL

Samotné řešení problému se skládá z několika částí. Prvním krokem je porozumění problému. Studenti se zde poprvé setkávají s problémem a stanovují svoji informační potřeby, tzn. vytvářejí otázky, na které musí najít odpověď, aby vyřešili problém. Druhou fází je prozkoumání předmětu problému. Studenti v této chvíli sbírají a sdílejí mezi sebou informace a vyvozují z nich možné závěry. V poslední fázi dochází k vyřešení problému. Nejlepší možné řešení, které studenti zvolili, je prezentováno a prodiskutováno.


Cíle PBL

Osobnost studenta, prostředí a výukové metody ovlivňují dosažené výsledky a osobnostní rozvoj studentů ve vzdělávacích institucích. Tutoři mají však kontrolu pouze nad výukovými metodami. Vytvoření a implementování různých výukových prostředí a metod může vést k rozvoji a zlepšení výsledků dosažených ve vzdělávání. [3]


Cílem PBL je aktivní zapojení studentů do procesu výuky, výzkumy totiž ukazují, že studenti, kteří se angažují v dění ve třídě nebo škole, se učí rychleji, snadněji a lépe. PBL rozvíjí také samostatné a kritické myšlení, protože nepodává na otázky jednoznačné odpovědi, ale spíše vytváří další otázky k zamyšlení a tím podněcuje diskuzi. PBL od studentů vyžaduje komplexní pohled na problém a nutí je vyhledávat si další informace, které s problémem souvisí. Tento způsob výuky by měl vést k dlouhodobému zapamatování nabytých znalostí a proniknutí do podstaty problému.


Poznámky:

  1. ALLEN, Deborah E., Richard S. DONHAM a Stephen A. BERNHARDT. Problem-based learning. 2011, č. 128, 21 - 29. DOI: 10.1002/tl.
  2. Duek JE, Wilkerson L, Adinolfi T. Learning issues identified by students in tutorless problem-based tutorials. Adv Health Sci Educ. 1996;1(1):29-40.
  3. DELIALIOGLU, Ömer. Student Engagement in Blended Learning Environments with Lecture-Based and Problem-Based Instructional Approaches. Educational technology. 2011, roč. 3, č. 15, s. 310-322. ISSN 1436-4522.