Pragmatismus

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Katarína Hečková

Kľúčové slová: pragmatizmus, filozofia
Synonymá: ---
Súvisejúce pojmy:
Nadradené: filozofia 19. a 20. storočia
Podradené: logika, pravda, abdukcia, teória poznania

Definícia pragmatizmu

Pragmatizmus je filozofický smer, ktorý vznikol v sedemdesiatych rokoch devätnásteho storočia v U.S.A., kde vzbudil pomerne veľký ohlas. Do Európy tento filozofický smer začal prenikať až začiatkom dvadsiateho storočia. Podľa pragmatikov zmysel filozofických problémov spočíva v ich praktickom vzťahu k ľudskému životu. Deklarovali, že filozofia ako taká by sa nemala zaoberať problémami filozofov, ale naopak, mala by sa zamerať na problémy bežných ľudí. Podľa pragamtikov by v centre malo byť konanie (grécky pragma). Podľa predstaviteľov toho smeru sú naše súdy a pojmy zmysluplné jedine vtedy, ak sú späté s praktickým spôsobom života a ak sú pre tento praktický život aj užitočné.

Hlavní predstavitelia

Medzi najvýznamnejších predstaviteľov v U.S.A počítame Charlesa Sandersa Piercea (1839 - 1914), ktorý je považovaný za zakladateľa tohto smeru, Wiliama Jamesa (1842 - 1910) a Johna Deweyho (1859 - 1952), ktorý je považovaný za hlavného predstaviteľa pragmatizmu. Medzi významných predstaviteľov európskeho pragmatizmu sa počíta Angličan Ferdinand C. S. Schillera a Talian Giovanny Papiny. Medzi zástancov pragmatizmu v Čechách patrili napríklad aj spisovateľ Karel Čapek a filozof J.L.Schiller.

Hlavné myšlienky - Pierce, Dewey

Už zakladateľ tohto smeru, Charles Sanders Pierce napísal: „The whole function of thought is to produce habits of action (Funkciou myslenia je iba vytvárať návyky pre konanie.)“. [1, s. 260] Teoretický základ tejto filozofie, ako ju definoval Charles Pierce, obsahuje tri základné myšlienky, a to:

A)Myslenie musí byť chápané ako dosiahnutie subjektívne psychologického uspokojenia

B)Pravda má byť definovaná ako to, čo nás vedie k cieľu

C)Veci je treba stotožňovať so súhrnom ich zmyslových alebo praktických dôsledkov [2, s. 670]

Významným príspevkom Piercea do oblasti logiky bolo objavenie abdukcie (objasňujúcej hypotézy), ako tretieho úsudkového módu vedľa dedukcie a indukcie. Ale na rozdiel od indukcie a dedukcie je záver síce iba pravdepodobný, ale rozširuje poznanie, pretože v myslení vytvára nové ideje a tak umožňuje vznik nových vedeckých koncepcií. Jednou zo základných otázok pragmatizmu je otázka pravdy. Podle Piercea je potrebné pravdu definovať podľa cieľa poznania, teda na základe vzťahu poznania k našim praktickým záujmom. Ide o to, aby jednanie, ktoré vyplýva z určitého poznania, uspokojilo naše priania. Preto se poznanie snaží dosiahnuť pevného presvedčenia. Presvedčenie je to, podľa čoho sme schopní a ochotní jednať. Pevné presvedčenie je také, ktoré má pre nás dobré praktické následky. Dôležitosť hlavného predstaviteľa Johna Deweyho spočíva v tom, že sa pokúsil presadiť pragmatizmus aj do praktickejšieho života, a to konkrétne do pedagogiky a politiky. Treba poznamenať že jeho učenie určite ovplyvnilo aj jeho štúdium a záujem o psychológiu. Zaoberal sa hlavne teóriou poznania, kde vychádzal z inštrumentalizmu. Podľa neho je poznanie nástrojom úspešného jednania. Pomáha nám zvládnuť situácie a vyriešiť problémy.

Použité zdroje

  1. DELFOVÁ, Hanna, et al. Lexikón filozofie. Ladislav Kiczko. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. Pragmatizmus, s. 260 - 261. ISBN 80-215-0263-0.
  2. JOVČUK, M.T.; OJZERMAN, T.I.; ŠČIPANOV, I.J,. Dějiny filosofie. Milena Manová. 2.vyd. Praha : Svoboda, 1976. Pragmatismus, s. 668 -677.
  3. KUNZMANN, Peter; BURKARD, Franz-Peter; WIEDMANN, Franz. Encyklopedický atlas filosofie. Praha : Lidové noviny, 2001. Pragmatismus, s. 172 - 173. ISBN 80-7106-339-8.
  4. ŠPRUNK, Karel. O pluralitě filosofií. Distance : Revue pro kritické myšlení [online]. 1998, 4. číslo, [cit. 2010-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=246&Itemid=57>.
  5. THAYER, H.S. Britannica.com [online]. c2010 [cit. 2010-12-13]. Pragmatism. Dostupné z WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/473717/pragmatism/68587/Pragmatism-in-Europe>.