Průmysl

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Daniel Šváb

Klíčová slova: průmysl, industry, průmyslová revoluce, průmyslové odvětví, těžký průmysl, lehký průmysl, zpracovatelský průmysl, průmysl v ČR, primární sektor, sekundární sektor, terciární sektor

Synonyma: průmyslová výroba, průmyslová produkce [1]

Související pojmy: hospodářství, HDP (hrubý domácí produkt), průmyslová revoluce, export, import


Charakteristika

Slovo průmysl pochází z latinského industria, což znamená "píle".

Slovník spisovného jazyka českého definuje průmysl jako „odvětví národního hospodářství zabývající se těžbou surovin, jejich zpracováváním a výrobou výrobních prostředků nebo spotřebních předmětů ve velkém; části tohoto odvětví.“ [2]

Průmysl je významným odvětvím světového hospodářství. Je to segment ekonomiky, který se zabývá úpravou a zpracováním surovin a polotovarů, zvláště v továrnách. [3] Tyto továrny tak produkují zboží, případně služby, které slouží lidem v práci, v domácnosti i ve volném čase.

Se slovem průmysl je neodmyslitelně spjata průmyslová revoluce, která nastala při rychlém přechodu od ruční práce ke strojové práci po vynálezu parního stroje. Parní stroj byl vyvíjen a zdokonalován přes 100 let. Na jeho vývoji se podíleli nejdříve Thomas Savery, který vytvořil čerpadlo, dále Thomas Newcomen, který přidal do čerpadla píst. Nakonec parní stroj zdokonalil James Watt a nechal si jej také patentovat. [4]

Od počátku 20. století prodělal průmysl rychlý vývoj. Někdy se v souvislosti s intenzivním rozvojem průmyslu po 2. světové válce hovoří o tzv. druhé průmyslové revoluci, která myšlenkově navazuje na první průmyslovou revoluci. [5]

V současné době působí na průmysl zejména rychlý rozvoj informačních technologií. Do průmyslu velmi rychle pronikají nové poznatky, metody, technologie či nové vynálezy.


Dělení průmyslu [6]

Klasifikaci průmyslu lze provádět několika různými způsoby v závislosti na porovnávaných vlastnostech.

Dle původu pracovního předmětu a stupně jeho přetvoření rozlišujeme:


a) těžební průmysl (těžba a základní zpracování surovin, např. železná ruda, uhlí, ropa);

b) zpracovatelský průmysl (zahrnuje produkci finálních výrobků)


Dle využívání výrobků dělíme průmysl na:


a) těžký (specializující se na produkci výrobních zařízení, prostředků)

b) lehký (zaměřující se na produkci spotřebních předmětů)


Mezi odvětví těžkého průmyslu lze zařadit např.:


- strojírenství a obrábění kovů

- hutnictví

- těžební průmysl - těžba paliv a rud

- elektrotechnický průmysl

- elektroenergetika - výroba elektrické energie

- chemický průmysl a petrochemie - rafinerie ropy

- farmaceutický průmysl - výroba léčiv

- průmysl stavebních hmot


Mezi odvětví lehkého průmyslu patří:


- potravinářský průmysl

- oděvní průmysl

- obuvnický průmysl

- kožedělný průmysl

- nábytkářský průmysl

- papírenský a polygrafický průmysl


Dělení průmyslu dle sektorů

Primární sektor

Do primárního průmyslu lze zahrnout zemědělství, lesnictví, rybolov, hornictví a těžbu nerostů. Může být rozdělen do dvou skupin: 1. genetický průmysl – výroba surovin, kterou může člověk svým zásahem ovlivnit. Jedná se především o zemědělství, lesnictví či chov hospodářských zvířat. Všechny tyto zdroje jsou obnovitelné. 2. těžební průmysl – produkce z vyčerpatelných zdrojů, které nemohou být znovu rozšířeny pomocí kultivace. Patří sem těžba nerostů, rud či nerostných paliv.[7]


Sekundární sektor

Je označován jako zpracovatelský nebo výrobní sektor. Odebírá a zpracovává suroviny dodané primárním průmyslem. Výsledkem jsou výrobky a zboží pro konečného spotřebitele, druhotné zpracování surovin, výroba potravin, produkty textilní a průmyslové výroby.[8]


Terciární sektor

Sektor služeb, který zahrnuje všechny oblasti lidské činnosti jejichž podstatou je poskytování služeb. Nejedná se tedy o produkci hmatatelných výrobků. Jedná se o služby z různých oblastí např. bankovnictví, pojištění, cestovního ruchu a další. Službou může být také poskytnutí práce, znalostí či financí.[9]


Lokalizační faktory ovlivňující rozmístění průmyslu [10]

Při lokalizaci určitého průmyslového podniku je nutné brát v úvahu celostní potenciál krajiny a jeho vlastnosti, které mají rozhodující vliv na daný podnik.

Potenciál krajiny se dělí do tří částí:

První z nich představují tzv. fyzickogeografičtí činitelé, což jsou vlivy hydrosféry, atmosféry, georeliéfu, geologického složení, pedosféry a biosféry. Nejpodstatnějším z těchto činitelů majících vliv na efektivitu průmyslové výroby je zejména dostupnost vody, dále pak vliv klimatu a geologická stabilita prostředí, v němž je podnik lokalizován.

Další faktorem jsou socioekonomičtí činitelé, mezi něž patří hlavně přítomnost a dostupnost surovin a materiálů, dostatek energie, dostatek pracovních sil a dobré dopravní možnosti.

Posledními jsou pak tzv. aglomerační činitelé, kteří „umožňují vytváření prostorových vazeb (informačních, distribučních, pracovních, technologických).“ [11]


Použité zdroje

 1. KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého : Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. S. 149. ISBN 978-80-7106-920-1.
 2. HAVRÁNEK, Bohuslav a kol. Slovník spisovného jazyka českého IV (P–Q). 2. vydání. Praha : Academia, 1989. S. 508.
 3. Universum : Všeobecná encyklopedie. 7. díl. Or-Q. Praha : Odeon, 2001. S. 541. ISBN 8020710698.
 4. Steam engine. In Encyclopædia Britannica [online]. 2009 [cit. 2011-05-27]. Industry. Dostupné z WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/564472/steam-engine>.
 5. Ottův slovník naučný, díl pátý, svazek první, Praha-Rom. Fotoreprint původního vydání z roku 1938. Praha; Litomyšl: Argo; Paseka, 2002. S. 211-212. ISBN 80-7185-456-5.
 6. .PATOČKOVÁ, Soňa. Geografie : studijní materiály nejen pro maturanty. V Tribunu EU vydání 1. Uherské Hradiště : Tribun EU, 2008. S. 87. ISBN 978-80-7399-578-2.
 7. Management Mania [online]. 2008 - 2010 [cit. 2011-05-12]. Suroviny (primární sektor). Dostupné z WWW: <http://managementmania.com/index.php/component/content/article/77-ostatni/509-suroviny-primarni-sektor>.
 8. Management Mania [online]. 2008 - 2010 [cit. 2011-05-12]. Výroba a průmysl (sekundární sektor). Dostupné z WWW: <http://managementmania.com/index.php/component/content/article/77-ostatni/510-vyroba-a-prumysl-sekundarni-sektor>.
 9. Management Mania [online]. 2008 - 2010 [cit. 2011-05-12]. Služby (terciární sektor). Dostupné z WWW: <http://managementmania.com/index.php/sluzby/43-ostatni/222-sektor-sluzeb>.
 10. .PATOČKOVÁ, Soňa. Geografie : studijní materiály nejen pro maturanty. V Tribunu EU vydání 1. Uherské Hradiště : Tribun EU, 2008. S. 87-89. ISBN 978-80-7399-578-2.
 11. .PATOČKOVÁ, Soňa. Geografie : studijní materiály nejen pro maturanty. V Tribunu EU vydání 1. Uherské Hradiště : Tribun EU, 2008. S. 87. ISBN 978-80-7399-578-2.