Povinný výtisk

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 13:57, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (15 revizí: IMPORT P: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Simona Stolařová

Klíčová slova: povinný výtisk, celostátní povinný výtisk, regionální povinný výtisk

Synonyma: dobrovolný výtisk

Anglický pojem: legal deposit, copyright deposit

Související pojmy: periodikum, neperiodické publikace, nabídková povinnost


Definice

Výtisk dokumentu, který musí určené subjekty působící na knižním trhu v daném státě zdarma odevzdávat určeným (národním, státním, veřejným) institucím - příjemcům povinného výtisku, a to obvykle na základě zákonné povinnosti ve stanovené lhůtě od data vydání dokumentu. [1]


Princip povinného výtisku

- Vydavatel je ze zákona povinen zdarma odevzdávat určeným institucím (knihovnám) výtisk každého vydaného dokumentu.

- Jsou tak naplněny a zajištěny čtyři hlavní funkce tohoto procesu – evidenční, archivní, bibliografická a také akviziční.

- Smyslem povinného výtisku je zajistit budoucím generacím přístup k vydaným materiálům a zachovat tak kulturní dědictví země.


Zákony vztahující se k povinnému výtisku

Určité návrhy na řešení práva povinného výtisku, či obdobného zajištění uchování národní produkce publikací, vydávají i nadnárodní organizace. Z knihovnických organizací se k tomuto tématu vyjadřuje například asociace IFLA. Návrhy národních opatření vydává také Rada Evropy. Zákony jednotlivých zemí pak z těchto návrhů vycházejí a navrhují svá lokální řešení. V některých zemích je již legislativa dále a věnuje se i shromažďování, ukládání a zpřístupňování online elektronických dokumentů a zdrojů. [2]

V České republice jsou tyto úvahy a snahy teprve na začátku, a tak legislativa ošetřuje dva hlavní typy dokumentů.


Neperiodické dokumenty:

- zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích

- Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (část 22. Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Čl. XXII)

- vyhláška MK ČR č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. (změněná vyhláškou č. 156/2003 Sb.)

- vyhláška MK ČR č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhl. č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích [3]


Periodické dokumenty:

- zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), (2. 8. 2000 byl změněn zákonem č. 302/2000 Sb. a 13. 6. 2002 zákonem č. 320/2002 Sb.)


Příjemci povinného výtisku neperiodických publikací

Příjemci publikací jsou stanoveni podle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů:

- Národní knihovna České republiky (dva výtisky)

- Moravské zemská knihovna v Brně (jeden výtisk)

- Vědecká knihovna v Olomouci (jeden výtisk)

- místně příslušná krajská knihovna podle sídla vydavatele (jeden výtisk)


Regionální povinný výtisk získávají tyto knihovny (vždy tedy pouze z příslušného kraje):

- Městská knihovna v Praze

- Středočeská vědecká knihovna v Kladně

- Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

- Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

- Severočeská vědecká knihovna

- Krajská vědecká knihovna Liberec

- Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

- Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

- Krajská knihovna Karlovy Vary

- Krajská knihovna v Pardubicích

- Krajská knihovna Vysočiny

- Krajská knihovna Františka Bartoše

- Moravská zemská knihovna

- Vědecká knihovna v Olomouci, oddělení doplňování fondů [4]

Příjemci povinného výtisku periodik

podle zákona č.46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů získávají právo povinného výtisku tyto instituce:

- Národní knihovna ČR (dva kusy)

- Moravská zemská knihovna (jeden kus)

- Knihovna Národního muzea v Praze (jeden kus)

- Ministerstvo kultury ČR (jeden kus)

- Poslanecká sněmovna, Parlamentní knihovna (jeden kus)

- Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze (jeden kus)

- Dále pak jeden výtisk opět získávají všechny knihovny, které plní funkci krajské knihovny (viz výše) [5]


Zákonné postihy

- Vydavatel je podle platného zákona povinen zaslat publikaci nejpozději do 30 dní od data jejího vydání. Pokud tak vydavatel neučiní, je příslušný krajský úřad oprávněn uložit vydavateli pokutu až do výše 50 000 Kč.

- "Má-li odevzdaný povinný výtisk vady po stránce technického zpracování, je jeho příjemce oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadný. Toto právo může uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy mu byl výtisk doručen, jinak jeho právo zaniká. Vydavatel je povinen výměnu provést ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy mu došel projev vůle příjemce, jímž uplatnil právo na výměnu." [6]


Použitá literatura

1. Národní knihovna České republiky, Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. KTD - Úplné zobrazení záznamu [online]. [cit. 2011-1-3]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/DJMCVASHU2UXQFUPT4J1U2IU5NPJLD9FQC1ICEPSBCP29F4AUM-35010?func=full-set-set&set_number=055936&set_entry=000004&format=999>.

2. Kačírková, Petra. Povinný výtisk elektronických dokumentů - přehled legislativy vybraných zemí. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 03.01.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1578>. URN-NBN:cz-ik1578. ISSN 1212-5075.

3. Krajská knihovna Karlovy Vary. Povinný výtisk [online]. [cit. 2011-1-2]. Dostupné z: <http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-knihovny/povinny-vytisk/>.

4. Národní knihovna České republiky. Příjemci povinného výtisku neperiodických publikací [online]. [cit. 2011-1-2]. Dostupné z: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_adresy_odberatelu_pv.htm>.

5. Moravská zemská knihovna. Povinný výtisk periodik [online]. [cit. 2011-1-2]. Dostupné z: <http://www.mzk.cz/studovny/novin/pv.php>.

6. Parlament České republiky. Zákon ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích [online]. [cit. 2011-1-2]. Dostupné z: <http://www.nkp.cz/pages/weba_zakonpv_neper.htm>.