Povinné maturity

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Hana Hudečková

Klíčová slova: maturita, CERMAT

Synonyma:

Související pojmy: nadřazené

Podřazené

Charakteristika

Povinná (státní) maturita se celkem skládá ze dvou částí. Společné a profilové. Společná (státní) část je financována státem, je jednotná a srovnatelná mezi školami. Profilová (školní) část slouží k profilování školy a jejího zaměření. Výjimkou je dílčí ústní část maturity, která je součástí komplexní zkoušky z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Tato komplexní část probíhá během ústních profilových zkoušek, ovšem financuje ji stát.

Rozdělení

Povinná státní maturita je dvouúrovňová. Žák si volí mezi dvěmi úrovněmi maturity a to u každého povinného předmětu zvlášť, ne pro celou zkoušku. Může si volit mezi úrovní základní a vyšší.

Možnost výběru má v případě českého jazyka, matematiky, cizího jazyka. Od roku 2012 si budou moci žáci vybírat úroveň občanského a společenskovědního základu a informatiky.

http://wiki.rvp.cz/@apli/deki/files/24887/=maturita.JPG


Profilovou část zkoušky má na starosti ředitel školy. V jejím rámci se skládají dvě nebo tři povinné zkoušky a až dvě nepovinné.

Při výběru nepovinné maturitní zkoušky z fyziky, chemie, biologie, dějepisu, dějin umění a zeměpisu bude žák automaticky skládat zkoušku ve vyšší úrovni. [1]

Komplexní zkouška by měla prověřit receptivní i produktivní jazykové schopnosti a to pomocí tří částí. Didaktického testu, který je centrálně zadávaný a vyhodnocovaný; písemné práce, která je zadávána centrálně a hodnocena najatými hodnotiteli podle vybrané metodiky; ústní zkoušky, která je zadaná centrálně (škola má možnost vložit jednu svoji část) a její hodnocení přísluší škole, resp. maturitní komisi.

Základní úroveň maturity je určena všem žákům, tj. zkoušky by měli úspěšně složit žáci gymnazií i středních odborných škol. Podle zákona musí škola žáky připravovat alespoň na tuto úroveň zkoušky.

Vyšší úroveň maturity by měli volit žáci, jenž se o daný obor zajímají a v budoucnu by ho chtěli studovat.


Historie povinné maturity

 • 2. pol 90.let – první myšlenka na změnu maturit
 • 1998 – sonda MATURANT
 • 1997-2000 – diskuze
 • 2000 – první pokus o uzákonění (zákon schválen nebyl)
 • 2004 – zákon uzákoněn, státní maturita v roce 2007/2008
 • 2007 – schválena novela školského zákona – posunutí státní maturity na rok 2010
 • 2009 – schválena novela školského zákona – posunutí státní maturity na rok 2011
 • 2009 – sonda MATURANT
 • 2011 – první rok státní maturity, tzv. náběhová fáze
 • 2012 – původně druhá fáze povinných maturit, po úpravě novely pokračování náběhové fáze
 • 2013 – tři povinné předměty a povinná zkouška z cizího jazyka

Maturita bez handicapu

Smyslem a hlavním cílem koncepce konání společné části maturitní zkoušky (MZ) žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním je umožnit těmto žákům konat MZ takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich handicapu na výsledky zkoušky a zároveň byla v nejvyšší možné míře zachována objektivita a srovnatelnost výsledků zkoušky s výsledky nepostižené (intaktní) žákovské populace. [2]

Vzdělání pedagogů

Vzdělávání pedagogů zajišťuje CISKOM(certifikace, instruktáže a školení k nové maturitě), které je pod záštitou Ministerstva školství a tělovýchovy.

Školský zákon ukládá CERMATU, aby zajistil odbornou přípravu pedagogickým pracovníkům pro vykonávání fuknce

 • zadavatele
 • Školního maturitního komisaře
 • Hodnotitele písemné a ústní zkoušky

Tyto fuknce jsou nazývány lokální funkce, které jsou obsazovány řediteli škol.

Centrální fuknce, které jsou spravované CERMATEM tvoří

 • rater (posuzovatel otevřených úloh didaktického testu)
 • autor testových úloh (ATÚ)
 • revizor testových úloh (RTÚ)[3]

Použitá literatura:

 1. Ministerstvo školství a tělovýchovy. [online]. [cit. 8.května 2012] dostupné z <http://www.msmt.cz/statni-maturita/nejcasteji-pokladane-otazky>
 2. Oficiální stránka nové maturity. [online]. [cit. 8.května 2012] dostupné z <http://www.novamaturita.cz/maturita-bez-handicapu-1404033473.html>
 3. Oficiální stránky nové maturity. [online].[cit.8.května 2012] dostupné z <http://www.novamaturita.cz/vzdelavani-pedagogu-1404033799.html>