Podnikání: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Složky podnikání)
(Složky podnikání)
Řádek 35: Řádek 35:
 
„Jedná se o soubor tří rozličných prvků, které slouží k provozování podniku:“<ref>PORVICHOVÁ, Jana. Ekonomika a podnikání na dlani : daně, poplatky, odvody. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002. 112 s. ISBN 80-85839-80-6, str. 67 </ref>:
 
„Jedná se o soubor tří rozličných prvků, které slouží k provozování podniku:“<ref>PORVICHOVÁ, Jana. Ekonomika a podnikání na dlani : daně, poplatky, odvody. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002. 112 s. ISBN 80-85839-80-6, str. 67 </ref>:
  
1) Hmotná = majetek podniku neboli vše co je vlastněno (např. budovy, firemní [[Tablet|tablety]], automobily…)
+
1) Hmotná = majetek podniku neboli vše co je vlastněno (např. budovy, firemní [[Tablet|tablety]], [[Smart Board|smart boardy]], automobily…)
  
 
2) Nehmotná = patenty, technologické postupy, [[Know How|Know How]], software aj.
 
2) Nehmotná = patenty, technologické postupy, [[Know How|Know How]], software aj.

Verze z 2. 6. 2014, 13:11

Autor: Eva Sedláková

Klíčová slova: podnikání, podnikatel, podnik, rizika

Synonyma: byznys

Související pojmy:

nadřazené - výdělečná činnost
podřazené - podnikání fyzických osob, podnikání právnických osob

Charakteristika

Podnikáním se dle Obchodního zákoníku rozumí samostatná, soustavná činnost, prováděná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. „Tyto znaky, které musí být naplněny současně, umožňují identifikovat, zda určitá činnost je podnikatelskou, či nikoliv.“ [1] K dosažení podnikatelských cílů slouží podnik. Činnost podniku je zaměřena na uspokojování potřeb jiných osob. Kdyby tedy podnik neměl své zákazníky, byla by jeho existence samoúčelná.

Zahájení podnikání

Dříve než budoucí podnikatel zahájí svou činnost, je nutné učinit následující opatření, která jsou nezbytná nejen pro seberealizaci ze strany podnikající osoby, ale která jsou také z části daná zákony (např. získání podnikatelského oprávnění). Proto „zahájení podnikatelské činnosti lze rozdělit do několika základních kroků.:“[2]

1) Určení předmětu podnikání

 • Předmětem podnikání mohou být různorodé činnosti. V České republice se dle údajů Českého statistického úřadu dají za nejrozšířenější považovat: obchod, opravy, pohostinství, ubytování. Dále se může jednat o služby v oboru stavebnictví, potravinářství, zdravotnictví nebo také cestování a sportu. „Relativně malý počet fyzických osob podniká v oblasti školství.“[3]

2) Ujasnění postupů a rizik

 • Rizikem se rozumí „možnost ztráty, která může podnikatele stihnout při provozování podniku.“[4] Rizika můžeme dělit na vnější (např. ekonomická situace v daném státu) a vnitřní (nedostatečný počet zaměstnanců, malý kapitál aj.). Jistou odměnou za podnikatelské riziko je zisk. Opakem rizik jsou příležitosti. K vymezení příležitostí a rizik se v podnikání užívá tzv. SWOT analýza.

3) Získání podnikatelského oprávnění

 • K získání oprávnění je nutná registrace podnikatelské činnosti. K tomuto účelu slouží živnostenské úřady, obchodní rejstříky vedené Krajskými soudy, ale i další instituce. Další registrační místa jsou dána speciálními zákony, jsou jimi např. ministerstva, krajské úřady.

4) Zahájení podnikatelské činnosti

 • O radách pro zahájení úspěšného podnikání velmi dobře pojednává kniha od zakladatelů úspěšné softwarové firmy 37signals s názvem Restart[5]- průvodce podnikatelským minimalismem. Mezi rady, které tito autoři dávají, patří například: nepřijímat nikoho na pozici, kterou jste si sami nevyzkoušeli; otevírat témata, o kterých ostatní odmítají diskutovat; zaměřit se v oboru na to, co se nemění; brát co nejméně peněz ke své činnosti zvenčí aj.

Složky podnikání

„Jedná se o soubor tří rozličných prvků, které slouží k provozování podniku:“[6]:

1) Hmotná = majetek podniku neboli vše co je vlastněno (např. budovy, firemní tablety, smart boardy, automobily…)

2) Nehmotná = patenty, technologické postupy, Know How, software aj.

3) Osobní = podnikatel a zaměstnanci.

 • Podnikateli se rozumí ti, kteří provádějí podnikatelskou činnost na základě výše uvedených znaků a lze je obecně členit na osoby zapsané do obchodního, živnostenského nebo speciálního rejstříku. Další skupinou jsou potom samostatně hospodařící osoby, nejčastěji se jedná o zemědělské podnikatele. Podnikatelem může být fyzická (jednotlivý člověk vystupující jako právnický subjekt) či právnická osoba (skupina osob nebo majetku, které vystupují jako celek). Rozlišování fyzických a právnických osob je obecně důležité mj. z hlediska zdaňování příjmů.

Poznámky

 1. SALACHOVÁ, Bohumila. Právo v podnikání. Vyd. 1. Ostrava: Key, 2008. 120 s. ISBN 978-80-87071-81-6, str. 7
 2. Zahájení podnikání. In: BusinessInfo: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2013 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/faze-podnikani/zahajeni-podnikatelske-cinnosti.html
 3. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Malé a střední podnikání v ČR: Drobní podnikatelé podle odvětví. Praha, 2006. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/47002D6871/$File/%2011380604.pdf
 4. PEŠTOVÁ, Stanislava; ROTPORT, Miloslav. . Slovník ekonomických pojmů : pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. 102 s. ISBN 80-7168-898-3, str. 63
 5. FRIED, Jason; HANSSON, David Heinemeier. . Restart : průvodce podnikatelským minimalismem. Vyd. 1. V Brně: J. Melvil, 2010. 288 s. ISBN 978-80-87270-04-2.
 6. PORVICHOVÁ, Jana. Ekonomika a podnikání na dlani : daně, poplatky, odvody. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002. 112 s. ISBN 80-85839-80-6, str. 67


Zdroje

 • ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Malé a střední podnikání v ČR: Drobní podnikatelé podle odvětví. Praha, 2006. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/47002D6871/$File/%2011380604.pdf
 • FRIED, Jason; HANSSON, David Heinemeier. . Restart : průvodce podnikatelským minimalismem. Vyd. 1. V Brně: J. Melvil, 2010. 288 s. ISBN 978-80-87270-04-2.
 • PEŠTOVÁ, Stanislava; ROTPORT, Miloslav. . Slovník ekonomických pojmů : pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. 102 s. ISBN 80-7168-898-3.
 • PORVICHOVÁ, Jana. Ekonomika a podnikání na dlani : daně, poplatky, odvody. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002. 112 s. ISBN 80-85839-80-6.
 • SALACHOVÁ, Bohumila. Právo v podnikání. Vyd. 1. Ostrava: Key, 2008. 120 s. ISBN 978-80-87071-81-6.
 • Zahájení podnikání. In: BusinessInfo: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2013 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/faze-podnikani/zahajeni-podnikatelske-cinnosti.html