Platební nástroje/platební instrumenty

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Spáčilová

Klíčová slova: platební operace, bankovní převod, platební karta, šek, směnka, inkaso, akreditiv

Synonyma: forma placení

Související pojmy: bankovní služby, bezhotovostní platební styk, hotovostní platební styk

nadřazenéplatební styk
podřazené – dokumentární platby, nedokumentární platby


Charakteristiky

Platební nástroje jsou různé druhy instrumentu, na základě kterých banky či jiné instituce provádějí platební operace.[1] Tyto nástroje mohou být používány jak v tuzemském, tak zahraničním hotovostním či bezhotovostním platebním styku a zúčtování. Platební nástroje je možné rozdělit do dvou kategorií - dokumentární a nedokumentární - podle toho, zda je při platební styku nutné doložit (např. bance) další potřebné dokumenty.[2]

Nedokumentární platby

Nedokumentární platby se vyznačují zejména tím, že neobsahují žádný další bankovní závazek.[2] Mezi způsoby takovýchto plateb můžeme zařadit následující formy: platba v hotovosti, hladká platba, platby prostřednictvím šeku nebo směnky či platba platebními kartami.

Platba v hotovosti

Jedná se o nejjednodušší formu placení, nicméně tato metoda je dnes již velmi málo používaná. Často se s tímto způsobem placení můžeme setkat u menších dodávek zboží, např. když odběratel zboží převezme přímo u dodavatele či jej zakoupí na veletrhu.[2]

Hladká platba

Pod tímto názvem se skrývá velmi jednoduchý a často používaný způsob platby, tedy bankovní převod. Realizace tohoto způsobu platby probíhá tak, že klient požádá prostřednictvím příkazu (příkaz k úhradě či k inkasu) svou banku o úhradu určité částky na účet příjemce.[2]

Platba šekem

Šek je převoditelný cenný papír. V platebním styku slouží jako příkaz, který dává majitel účtu nebo jím zmocněná osoba (výstavce šeku) bance (šekovníkovi), aby zaplatila šekovou částku ve prospěch osoby uvedené na šeku (remitent). Šek musí mít určité náležitosti, které jsou upraveny zákonem. Patří sem podpis výstavce, datum a místo vystavení šeku, místo kde má být placeno, jméno toho, kdo má platit, bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku a označení, že jde o šek.[3]

Směnka

Směnka je dluhový cenný papír, který obsahuje zákonem stanovené podstatné náležitosti. Směnkou se jedna či více určitých osob (směnečník) zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku.[3] Rozlišujeme směnku cizí (příkaz výstavce směnky dlužníkovi zaplatit osobě uvedené na směnce) a vlastní (příslib výstavce směnky zaplatit věřiteli).[4]

Platební karty

Platební karty vydávají finanční instituce, zejména banky, které zároveň stanovují poplatky a úrokové míry. Karty dělíme na debetní (není povoleno čerpat účet do záporu) a kreditní (neboli úvěrová, poskytuje možnost revolvingového úvěru, tj. mohu čerpat i do mínusu ve stanoveném limitu).[4] Nejvýznamnější kartové systémy: VISA, MasterCard, American Express.

Dokumentární platby

Tyto platby představují způsob, jak lze zabezpečit, aby si exportér prostřednictvím dokumentů ponechal kontrolu nad zbožím až do jeho zaplacení. V podstatě se jedná o placení proti zboží. Tyto platby také minimalizují obchodní riziko.[5]

Dokumentární inkaso

Představuje závazek odběratele zaplatit, respektive se jedná o druh platby, kdy je vydání obchodních dokumentů a uvolnění zboží podmíněno zaplacením, popř. splněním jiných podmínek ze strany dovozce. Z pohledu banky představuje tento způsob platby pouze zprostředkovatelskou činnost, která je prováděna na základě žádosti klienta.[5] Dokumentární inkaso je vždy platebním závazkem dovozce (věřitele), nikoliv banky.

Dokumentární akreditiv

Jedná se o závazkový platební instrument. Vyjadřuje písemný závazek banky odběratele, že poskytne třetí osobě úhradu za dodané zboží nebo služby, a to pouze při splnění všech akreditivních podmínek. U dokumentárního akreditivu má dodavatel vždy pohledávku za bankou, nikoli za odběratelem.[5]

Poznámky

  1. MÁČE, Miroslav. Platební styk: Klasický a elektronický, Praha: Grada, 2006, s. 34.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 DOVRTĚLOVÁ, Svatava. Platební prostředky v mezinárodním obchodním styku. Brno, 2008, 53 s. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/170491/pravf_b/?studium=585505 Vedoucí diplomové práce Klára Drličková. Masarykova univerzita, Katedra mezinárodního a evropského práva, s. 8. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „DOVRT.C4.9ALOV.C3.81“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „DOVRT.C4.9ALOV.C3.81“ použit vícekrát s různým obsahem
  3. 3,0 3,1 HARTLOVÁ, Věra, SOLDÁNOVÁ, Marcela, SVOBODOVÁ, Jitka, ŽLEBKOVÁ, Michaela. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, Praha: Fortuna, 2004, s. 59. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „HARTLOV.C3.81“ použit vícekrát s různým obsahem
  4. 4,0 4,1 ŠVARCOVÁ, Jana. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech, Zlín: CEED, 2010-2011, s. 247. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „.C5.A0VARCOV.C3.81“ použit vícekrát s různým obsahem
  5. 5,0 5,1 5,2 Dokumentární platby. Česká exportní banka [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: http://www.ceb.cz/co-delame/produkty-trade-finance/dokumentarni-platby/

Použitá literatura

  • Dokumentární platby. Česká exportní banka [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: http://www.ceb.cz/co-delame/produkty-trade-finance/dokumentarni-platby/
  • DOVRTĚLOVÁ, Svatava. Platební prostředky v mezinárodním obchodním styku. Brno, 2008, 53 s. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/170491/pravf_b/?studium=585505 Vedoucí diplomové práce Klára Drličková. Masarykova univerzita, Katedra mezinárodního a evropského práva.
  • HARTLOVÁ, Věra, SOLDÁNOVÁ, Marcela, SVOBODOVÁ, Jitka, ŽLEBKOVÁ, Michaela. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, Praha: Fortuna, 2004.
  • MÁČE, Miroslav. Platební styk: Klasický a elektronický, Praha: Grada, 2006.
  • ŠVARCOVÁ, Jana. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech, Zlín: CEED, 2010-2011.