Plagiát

Z WikiKnihovna
Verze z 28. 2. 2012, 17:10, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (Použité zdroje: Kategorie:Ochrana duševního vlastnictví)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Katarína Hečková

Kľúčové slová: autor, duševné vlastníctvo, kopírovie, používanie cudzích myšlienok
Synonymá:---
Súvysejúce pojmy: autorské právo, parafráza, citácia
Nadradené : myšlienka, vedecká práca, etika
Podradené : ---

Definícia plagiátu

Podľa normy ČSN ISO 5127-2003 znamená plagiát : „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního“[2] čo zjednodušene znamená, že sa jedná o použitie akejkoľvek myšlienky iného človeka v odbornej práci bez uvedenia pôvodného autora. V písaní akejkoľvek práce je našou povinnosťou pri čerpaní z iných zdrojov uvádzať citácie. Aj v prípade, že sa parafrázuje (myšlienka nie je uvedená v pôvodnom znení ale povedaná vlastnými slovami) je potrebné uviesť pôvodného autora danej myšlienky.

V Merriam-Webster dictionary je slovo plagiát definované ako [5]:

- Ukradnúť a vydávať (myšlienky alebo slová niekoho iného)za svoje vlastné
- Používať (nápady niekoho iného) bez priznania zdroja
- Dopustiť sa literárnej krádeže
- Prezentovať ako nový výtvor alebo myšlienku ktorá už existuje

Pôvod slova

Slovo plagiát pochádza z latinského plagiarius, čo pôvodne znamená únosca. Prvý krát v dnešnom slova zmysle ho použil v 1 storočí n.l. rímsky básnik Martialis, keď sa sťažoval, že nejaký iný básnik použil jeho verše ako svoje vlastné. Pôvodne znamenala únos cudzieho otroka ale dieťaťa. V podstate až do 17. storočia bol výraz plagiát v angličtine používané pre oba prípady – únos aj literárnu „krádež“.

Plagiát a autorské právo

Je treba odlíšiť aj autorské právo od plagiátorstvo. Plagiátorstvo je viac etický priestupok, ide o kopírovanie materiálu bez priznania pôvodného autora, zatiaľ čo pri porušení autorského práva môže byť vinník právne stíhaný a ide o požičanie si veľkej a významnej časti diela bez súhlasu držiteľa autorských práv (V prípade že autorské právo na dielo je ešte platné – v českej republike stráca autorské právo účinnosť sedemdesiat rokov po smrti autora[1]).

Typy plagiátov

A) Zdroj nie je vôbec uvedený[6]

1.Tzv „Ghost Writer - Spisovateľ zamieňa inú prácu od slova do slova za svoju vlastnú
2.Fotokópia - autor kopíruje významné časti priamo z jedného zdroja
3.Štúdia „čo príde pod ruku – autor sa snaží zamaskovať plagiátorstvo kopírovaním z viacerých rôznych zdrojov a zároveň pospája vety dohromady tak, že zachová väčšinu pôvodných formulácií.
4.Slabé prestrojenie – aj ked spisovateľ zachycuje podstatný obsah zdroja, pozmení podobu diela nepatrne zmenením kľúčových slov a fráz.
5.Práca lenivcov – autor strávi väčšinu času parafrázovaním dokumentov z iných zdrojov, namiesto toho, aby vynaložil rovnaké úsilie na vymyslenie originálnej práce
6.Samovykrádači – autor si veľkoryso „požičiava“ zo svojich predchádzajúcich prác, porušujúc očakávané zásady originálnosti, ktorú prijala väčšina akademických obcí

B) Zdroje sú citované ale stále sa jedná o plagiát

1. Zabudnutá poznámka pod čiarou – pisateľ spomenie autorovo meno ako zdroj, ale zabudne spomenúť špecifické informácie o umiestnení materiálu, na ktorý odkazuje. Toto často maskuje iné formy plagiátorstva, zakrývaním umiestnenia citovaného zdroja.
2. Tzv. „Dezinformátori - pisateľ poskytuje nepresné informácie o zdrojoch, takže je nemožné ich dohľadať.
3. „Príliš perfektná parafráza“ – autor riadne cituje použité zdroje, ale zabúda dať do uvodzoviek text, který opísal od slova do slova, alebo sa mu veľmi přibližuje. Hoci prisudzuje základné myšlienky zdroju, pisateľ falošne prehlasuje pôvodnú prezentáciu a interpretáciu informácie za svoju.
4. Vynaliezavé citovanie – autor riadne cituje všetky zdroje a primerane používa citácie. Lenže článok neobsahuje žiadne originálne myšlienky! Niekedy je ťažké rozpoznať túto formu plagiátorstva, pretože výsledná práca vyzerá ako akýkoľvek iný riadne prevedený výskum.
5. „Perfektný zločin“ - V tomto prípade, pisateľ riadne cituje zdroje v niektorých častiach, ale pokračuje v parafrázovaní ostatných argumentov z týchto zdrojov bez použitia citácie. V tomto prípade sa pisateľ snaží vydávať parafrázovaný materiál ako jeho vlastnú analýzu citovaného textu.


Nástroje na odhaľovanie plagiátov

Na vyhľadávanie a odhaľovanie plagiátov bývajú využívané tzv. detekčné systémy (anglicky nazývané detection tools) môžeme ich v rozdeliť do dvoch kategórií[3].

1. Software a programy využívané inštitúciami
iThenticate iThenticate - http://www.ithenticate.com/
Turnitin - http://www.turnitin.com/
MyDropBox.com - http://www.mydropbox.com
Moss - Measure Of Software Similarity – vyhľadáva podobnosti v jazykoch C, C++, Java, Pascal, Ada, ML, Lisp – plagiáty v oblasti programovania http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/
JPlag - vyhľadáva podobnost v kóde softwaru. http://wwwipd.ira.uka.de:2222/

2. Software/programy využívané individuálne
Copy Catch Gold - odhalenie plagiáov v elektronických materiáloch, dostupný na Managed Windows Service - http://www.liv.ac.uk/csd/software/plagiarism/copycatch/
Essay Verification Engine - EVE2 – porovnáva zhodnosť textov - http://www.canexus.com/
Plagiarism Finder - aplikace systému Windows, spustiteľná na každom počitáči s prístupom na internet - http://www.m4-software.com/
Scan My Essay - systém porovnáva zhodnosť textov, poskytovaný je úplne zadarmo. http://www.scanmyessay.com/


Použité zdroje

  1. GARFIELD, Eugene. From Citation Amnesia to Bibliographic Plagiarism. Essays of an Information Scientist [online]. 1979 - 80, Vol 4, [cit. 2011-05-02]. s. 503-507. Dostupný z WWW: <http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v4p503y1979-80.pdf>.
  2. Infogram.cz [online]. c2011 [cit. 2011-05-02]. SectionId=1115&categoryId=1161. Dostupné z WWW: <http://www.infogram.cz/findInSection.do;jsessionid=CC450645A254394A12F37CDFA28712F4?sectionId=1115&categoryId=1161>.
  3. Infogram.cz [online]. c2011 [cit. 2011-05-02]. sectionId=1115&categoryId=1165. Dostupné z WWW: <http://www.infogram.cz/findInSection.do;jsessionid=20FC79673CA910E6C10D96D2750EA936?sectionId=1115&categoryId=1165 >.
  4. Infogram.cz [online]. c2011 [cit. 2011-05-02]. sectionId=1115&categoryId=1169. Dostupné z WWW: < http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1169 >.
  5. Merriam-webster.com [online]. c2011 [cit. 2011-05-02]. Dictionary/plagiarize. Dostupné z WWW: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarize>.
  6. Plagiarism.org [online]. c2011 [cit. 2011-05-02]. Plag_article_types_of_plagiarism. Dostupné z WWW: <http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html>.
  7. Plagiarism. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 1 April 2004, last modified on 29 April 2011 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism>.
  8. Plagiát. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 11.8.2008, last modified on 27.4.2011 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagiát>.
  9. RAWSON, Michael. Historians.org [online]. c2006, Last Updated: April 26, 2007 [cit. 2011-05-02]. Plagiarism_defining. Dostupné z WWW: <http://www.historians.org/governance/pd/curriculum/plagiarism_defining.htm.>.


Zákonník

  1. Česká republika. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In Sbírka zákonů ČR. 2000, částka 36, 121/2000 Sb., s. 1658-1685. Ve znění pozdějších předpisů.