Patent

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Markéta Novotná

Klíčová slova: duševní vlastnictví, průmyslové právo, průmyslové vlastnictví, vynález

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - duševní vlastnictví, intelektuální vlastnictví, průmyslové vlastnictví, průmyslové právo

podřazené - --


Vymezení pojmu

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) uvádí výklad termínu patent jako: „Právní institut ochrany vynálezu jako předmětu intelektuálního vlastnictví.“ a dále jeho normativní výklad:“ Nárok na průmyslové vlastnictví stanovující ochranu vynálezu, chráněnému způsobu užívání nebo návrhu po určité časové období.“ [1]


Patent spadá spolu s užitnými a průmyslovými vzory, ochrannými známkami a označením původu do oblasti průmyslového práva a lze jej charakterizovat jako výlučné právo tvůrce na ochranu jeho vynálezu po stanovenou dobu a znemožnění tak druhým jeho výrobu, užití či prodej za účelem zisku.

Majitel patentu může dát formou licence souhlas s jeho využíváním nebo jej může prodat.


Dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, se patent uděluje „na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.“ [2]

Patentovat lze: „nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.“ [3]

Patentovat naopak nelze: „objevy, vědecké teorie a matematické metody; estetické výtvory; plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; podávání informací.“ [4]

Patenty se také neudělují na způsoby léčení a ošetřování lidí a zvířat, dále na odrůdy rostlin a plemena zvířat, biologické výrobky získané jejich pěstováním a chovem.

Za vynálezy se kromě výše uvedených nepovažují ty, které by byly proti obecným zájmům a to konkrétně veřejnému pořádku či morálce.[5]

Historie

Ochrana vynálezu patentem má dlouhou historii. Dříve se však slovo patent užívalo také v jiném významu, nazývaly se jím některé právní kodexy.

První zmínku o patentu vydaném za průmyslový vynález můžeme najít už v roce 1421 ve Florencii, kdy byl Filippu Brunelleschimu udělen na tři roky patent za člun se zdvihadlem, který sloužil k převážení mramoru. Postupně se během následujících dvou století tyto výsady vynálezců rozšířily z Itálie i do dalších evropských států. Často jejich vlády vydávaly granty za dovoz a založení nových průmyslů, tak tomu bylo i v Anglii za vlády královny Elizabety I. Patent v novodobém slova smyslu se objevuje v roce 1623 v tzv. "Statute of Monopolies", který vydal král Jakub I. a který v Anglii uzákonil ochranu patentem pro prvovynálezce a to na dobu až 14 let. Ve Spojených Státech ústava pověřila kongres, aby vytvořil národní patentový systém, který měl podpořit pokrok ve vědě. Autorovi objevu podle něj náleželo monopolní právo k jeho užívání na omezenou dobu. První patentový zákon byl podle tohoto nového systému schválen v roce 1790 a úplně první patent na vynález udělen tentýž rok. V následujícím roce uzákonila patentový systém také Francie a do konce 19. století pak patentové zákony schválilo i mnoho dalších zemí.[6]

Výkonné úřady

V České republice ve věcech ochrany průmyslového vlastnictví jedná Úřad průmyslového vlastnictví - ÚPV, který je ústředním orgánem státní správy ČR a v jehož čele je předseda jmenovaný vládou. Patentový úřad byl v ČR založen už v roce 1919. V současnosti má tato instituce především poslání týkající se patentových a známkových řešení. Samozřejmostí je spolupráce s mezinárodními úřady ve sféře průmyslového vlastnictví.[7]


V rámci Evropské unie je možné se ve věcech týkajících se patentů obrátit na Evropský patentový úřad (European patent office - EPO), který je výkonným orgánem Evropské patentové organizace v činnosti od roku 1977 podle Evropské patentové úmluvy z roku 1973 v Mnichově. V Mnichově má Úřad také své sídlo a vedle toho i pobočky v Berlíně, Haagu a Vídni. EPO pracuje pod dohledem Správní rady, ve které jsou zástupci všech států EU.[8]

V současnosti EPO uděluje evropské patenty a vyřizuje mezinárodní patentové přihlášky. V budoucnu však bude vydávat patenty EU, které se od nynějších budou lišit především tím, že již nebude nutné přihlašovat patent v jednotlivých státech, jak tomu bylo dosud, ale bude pouze jeden nedílný patent a to platný v celé EU.[9]

Registrace patentů se tak výrazně zefektivní, značná část dnešní administrativy okolo přihlašování patentů odpadne a tím také tato změna přinese posílení konkurenceschopnosti evropských firem.


Ve světě k ochraně duševního vlastnictví přispívá Světová organizace duševního vlastnictví ( World Intellectual Property Organization - WIPO), která se stala v roce 1974 specializovanou agenturou OSN. WIPO spolupracuje se 179 členskými státy a rozvíjí spolupráci mezi svazy na ochranu duševního vlastnictví, z nichž nejdůležitější je Pařížský svaz (Mezinárodní svaz na ochranu průmyslového vlastnictví) a Bernský svaz (Mezinárodní svaz na ochranu literárních a uměleckých děl).[10]

Přihlášení patentu

O udělení patentu je možné žádat s platností na území ČR nebo v zahraničí.

• V České republice

uděluje patenty na vynálezy ÚPV a žádost o jeho vydání se podává formou patentové přihlášky. Tu může podat buď samotný autor vynálezu nebo pověřená osoba.

Proces získání patentu je poměrně zdlouhavý a probíhá v těchto krocích[11] :

1. Podání přihlášky vynálezu spolu s žádostí o udělení patentu (podání osobně, poštou nebo elektronicky, případně skrze datovou schránku), která musí obsahovat základní údaje o přihlašovateli, dále popis vynálezu, patentové nároky, anotaci či výkresy. Podáním přihlášky vynálezu vzniká přihlašovateli tzv. právo přednosti (od chvíle podání přihlášky nemůže být přihlášen stejný vynález).

2. ÚPV provede nejdříve předběžný průzkum přihlášky a v případě, že jsou splněny podmínky pro udělení patentu (tj. „podmínku novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti.“[12] ), ÚPV po 18 měsících přihlášku zveřejní a oznámí ve Věstníku Úřadu.

3. V případě splnění podmínek viz bod výše, může přihlašovatel nejdéle do 36 měsíců od podání přihlášky zažádat ÚPV o provedení úplného průzkumu, podle kterého se rozhoduje o konečné udělení patentu.

4. Pokud ÚPV patent udělí, je nutné zaplatit příslušný správní poplatek. Udělení patentu je znovu zveřejněno ve Věstníku a patent se tak stává účinným a platným po dobu 20 let.

5. ÚPV patent dále zapíše do patentového rejstříku a vyměří na patent udržovací poplatky.

• Do zahraničí

je možné patent přihlásit třemi způsoby a to[13] :

1. „Národní cestou“ – žádost o ochranu vynálezu se podává přímo ve státě, ve kterém má přihlašovatel zájem ochranu patentem uplatnit.

2. „Cestou „Evropského patentu“ – v případě zájmu o získání patentu v rámci EU je možné podat žádost o evropský patent skrze EPO a ochrana tak nastane ve všech jejích smluvních zemích.

3. „Cestou mezinárodní přihlášky“ – vychází ze Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), přihlašovatel může požádat o patentovou ochranu ve všech smluvních státech a vedle toho získat i čtyři regionální patenty (včetně evropského).


Ve všech případech musí být přihlašovatel při jednání s příslušnými úřady zastoupen patentovým zástupcem činným v tom kterém státě, ve kterém je ochrana žádána (případně kompetentní v jednání před EPO).

Přihlášky do zahraničí se podávají v cizím jazyce a to angličtině, němčině nebo francouzštině (případně češtině s dodatečným doložením překladu).


Získání patentu v zahraničí je vedle zvýšené administrativní a časové náročnosti také několikanásobně nákladnější než v případě platnosti pouze na domácím území. Žadatel o patent tedy musí případnou investici vždy dobře zvážit.

Patentoví zástupci

Postavení a činnost patentových zástupců v ČR upravuje zákon 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, s účinností k 19.7.2004.

„Předmětem činnosti patentových zástupců je služba, která spočívá v zastupování účastníka v řízení před správními i soudními orgány týkajících se průmyslového vlastnictví.“[14]

Služby patentového zástupce mohou na území ČR poskytovat: „patentoví zástupci, fyzické osoby, které jsou státními příslušníky nebo jsou usazeny v jiném členském státě Evropské Unie nebo členském státě Evropského hospodářského prostoru, a které v některém členském státě EU nebo jiném státě EHP získaly oprávnění poskytovat služby patentového zástupce (zahraniční patentový zástupce), společnosti patentových zástupců a zahraniční organizační formy.“[15]


Zákon o patentových zástupcích vychází ze dvou obecných zásad[16]:

1. Zprovoznění nových institucí a zefektivnění výkonu již existujících v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

2. Harmonizace zákonných úprav se zákonodárstvím Evropské Unie.


Organizace patentových zástupců je ze zákona zřízenou právnickou osobou. Komora patentových zástupců ČR sídlí v Brně a je samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců, kteří jsou vedeni v jejím rejstříku.

Právní rámec

Ochranu patentem a řízení o přihláškách upravují tyto právní normy[17]:


• zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

• vyhl. č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

• zák. č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů


Porušování ochrany patentem postihuje § 151 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).

Poznámky

 1. MATUŠÍK, Zdeněk. Patent. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2011-05-06]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001019&local_base=KTD>.
 2. Autorské právo, průmyslová práva. 1. Ostrava-Hrabůvka : Sagit, a.s., 2008. s. 224. ÚZ – úplná znění předpisů; sv. 697. ISBN 978-80-7208-712-9.
 3. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. c2008, 16.02.2010 [cit. 2011-05-06]. Vynálezy / Patenty. Dostupné z WWW: < http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty.html>.
 4. Autorské právo, průmyslová práva. 1. Ostrava-Hrabůvka : Sagit, a.s., 2008. s. 224. ÚZ – úplná znění předpisů; sv. 697. ISBN 978-80-7208-712-9.
 5. Tamtéž.
 6. Patent. In Encyclopædia Britannica. Britannica Online Encyclopædia [online]. Encyclopædia Britannica, 2011 [cit. 2011-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/446287/patent>.
 7. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. c2008, 16.02.2010 [cit. 2011-05-06]. Základní informace. Dostupné z WWW: <http://www.upv.cz/cs/upv/zakladni-informace.html>.
 8. Euroskop.cz [online]. © 2005-11 [cit. 2011-05-06]. Evropský patentový úřad. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8822/sekce/evropsky-patentovy-urad/>.
 9. Tamtéž.
 10. OSN Praha [online].UNIC Praha, © 2005 [cit. 2011-05-06]. OSN Praha:Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Dostupné z WWW: <http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=127>.
 11. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. c2008, 16.02.2010 [cit. 2011-05-06]. Vynálezy / Patenty. Dostupné z WWW: < http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty.html>.
 12. Autorské právo, průmyslová práva. 1. Ostrava-Hrabůvka : Sagit, a.s., 2008. s. 224. ÚZ – úplná znění předpisů; sv. 697. ISBN 978-80-7208-712-9.
 13. PatentCentrum [online].Patentcentrum Sedlák & Partners s.r.o., © 2010 [cit. 2011-05-06]. Patenty a užitné vzory. Dostupné z WWW: <http://patentcentrum.cz/prehled-sluzeb/patenty-a-uzitne-vzory/>.
 14. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. 1. Praha : Alfa Publishing, 2006. 216 s. ISBN 80-86851-39-7.
 15. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. © 2010 Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 2011-06-04]. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv . Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=417/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy/>.
 16. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. 1. Praha : Alfa Publishing, 2006. 216 s. ISBN 80-86851-39-7.
 17. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. © 2010 Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 2011-06-04]. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/>.

Použité zdroje

1. Autorské právo, průmyslová práva. 1. Ostrava-Hrabůvka : Sagit, a.s., 2008. s. 224. ÚZ – úplná znění předpisů; sv. 697. ISBN 978-80-7208-712-9.

2. Euroskop.cz [online]. © 2005-11 [cit. 2011-05-06]. Evropský patentový úřad. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8822/sekce/evropsky-patentovy-urad/>.

3. MATUŠÍK, Zdeněk. Patent. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-06]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001019&local_base=KTD>.

4. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. © 2010 Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 2011-06-04]. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv . Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/>.

5. OSN Praha [online].UNIC Praha, © 2005 [cit. 2011-05-06]. OSN Praha:Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Dostupné z WWW: <http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=127>.

6. Patent. In Encyclopædia Britannica. Britannica Online Encyclopædia [online]. Encyclopædia Britannica, 2011 [cit. 2011-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/446287/patent>.

7. PatentCentrum [online]. © 2010 [cit. 2011-05-06]. Patenty a užitné vzory. Dostupné z WWW: <http://patentcentrum.cz/prehled-sluzeb/patenty-a-uzitne-vzory/>.

8. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. 1. Praha : Alfa Publishing, 2006. 216 s. ISBN 80-86851-39-7.

9. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. c2008, 16.02.2010 [cit. 2011-05-06]. Vynálezy / Patenty. Dostupné z WWW: < http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty.html>.

10. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. c2008, 16.02.2010 [cit. 2011-05-06]. Základní informace. Dostupné z WWW: <http://www.upv.cz/cs/upv/zakladni-informace.html>.