PPRŠ

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Hana Suchá

Klíčová slova: PPRŠ, Pomáháme školám k úspěchu

Synonyma: -

Související pojmy:

- nadřazené: školství, vzdělávání, evaluace, rozvoj, základní školy

- podřazené: mentoring, POPR

PPRŠ

PPRŠ (plán pedagogického rozvoje školy) je součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu a má stanovit priority a směry, kterými se chce daná škola ubírat a kterých chce dosáhnout. Stanovují se cíle reálné, konkrétní a objektivní a je systematicky pracováno na jejich přibližování a dosahování. Obecným cílem PPRŠ je zkvalitnění a maximální efektivita výuky pro každého jednotlivého žáka. Tento cíl není zrovna jednoduchý, vzhledem k rozmanitosti tříd základních škol, proto je třeba na něm pečlivě a důsledně pracovat, zapojit nemalé finanční prostředky a široký okruh pracovníků.

Základní součásti PPRŠ

Stěžejní pro rozvoj je nejspíš spolupráce pedagogů s asistenty, a to jak s asistenty žáků, tak s asistenty pedagogů. Používá se i metoda „učení v tandemu“, kdy výuku vedou dva pedagogové současně, vzájemně se podporují a interagují a tím je výuka zajímavější a všestrannější. S dnešní dobou souvisí i potřeba interaktivních pomůcek (počítače, Tablety, interaktivní tabule, promítačky,…) pro pedagogy, pro žáky i v učebnách.

Dále je tu individuální zaměření a vzdělávání pedagogů samotných a jeho materiální i asistenční podpora. Pedagogům je poskytován Mentoring ze strany odborníků na učivo i psychologii, pedagog je tedy veden k tomu, aby byl schopen s žáky lépe vycházet, porozumět jim a umožnit jim lepší pochopení jeho výkladu. Objevuje se zde i „sdílení mezi pedagogy“, kdy se pedagog může jít podívat na hodinu jiného kolegy a naučit se od něj něco nového, nebo se s kolegy pedagogy sejít a promluvit si o metodách účinných i neúčinných a všech pro a proti konkrétních případů. Je zde nabízena i služba školního psychologa pro studenty i pedagogy.

Důraz je kladen i na podporu Informačních technologií, spolupráci s ICT technikem, vzdělání pedagogů v této oblasti, výrobu a design fungujících, přehledných a užitečných webových stránek školy a jejich správa. Na to navazuje podpora vztahů mezi školou, žákem a jeho rodiči, kteří chtějí mít přehled o interakci dítěte a školy, o hodnocení, kázni apod. Nedílnou součástí je i snaha o rozvoj čtenářství u dětí a učení porozumění textu, stejně jako rozvoj knihovních fondů škol a přístupnost studijních materiálů.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož součástí PPRŠ je, probíhá od roku 2010 především na čtyřech modelových školách, kterými jsou ZŠ Mendelova, ZŠ Kunratice, ZŠ Zdice a ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Snaží se dokázat, že každé dítě může zažít svůj osobní úspěch ve vzdělávání a tím ke vzdělávání získat pozitivní vztah, s předpokladem, že pozitivní vztah ke vzdělání povede k touze po dalším studiu. Podle informací na webových stránkách Kellner Foundation bylo v tomto projektu v roce 2013 zapojeno přibližně 300 pedagogů a díky tomu i asi 3000 žáků. Tento projekt se snaží rozvinout školství do individuálnější a efektivnější formy a na modelových školách zkouší v praxi metody, které se mohou následně šířit do dalších škol. Projekt je podporován Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže a financován nadací The Kellner Family Foundation, která se zaměřuje především na financování podpory vzdělávání různých úrovní v ČR.

"POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice. Nadace The Kellner Family Foundation iniciovala jeho vznik v roce 2010."1

Poznámky

1LUHANOVÁ, Eva. The Kellner Family Foundation: Projekt POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. [online]. [cit. 25.12.2014]. Dostupné z: http://www.pomahameskolam.cz/index.php?page=194&language=cs

Použité zdroje

BERAN,Vít, KRÁLOVÁ, Olga, KOPÁČOVÁ, Jitka. Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK[online]. [25.12.2014]. Dostupné z: http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_13-14/ivq/3-evaluace_a_inovace-vedeni.pdf

ZŠ Mendelova. Co je to PPRŠ a POPR?. [online]. [25.12.2014]. Dostupné z: http://www.mendelova.cz/aktivity/pomahame-skolam-k-uspechu/co-je-to-pprs-a-popr-76/

ZŠ Zdice. Podpora šitá škole na míru. [online]. [25.12.2014]. Dostupné z: http://www.zszdice.cz/skola/projekty-skoly/pomaname-skolam-k-uspechu/podpora-sita-skole-na-miru

ZŠ Kunratice. Rozpracování PPRŠ ZŠ Kunratice do plánu školního roku 2011/2012. [online]. [24.12.2014]. Dostupné z: http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_11-12/2011_09_13-rozpracovani_pprs_do_rocniho_planu_%C5%A1koly.pdf

BERAN, Vít. POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. [online]. [25.12.2014]. Dostupné z: http://www.zskunratice.cz/web/neprehlednete/pomahame-skolam-k-uspechu-305