PIK

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Blanka Odutová

Klíčová slova: internet, internetizace, internetizace knihoven, knihovny, projekty

Synonyma: projekt internetizace knihoven

Související pojmy: veřejný internet, veřejné internetové stanice

nadřazené - rozvoj knihoven
podřazené - ---


Charakteristika

Myšlenka programu internetizace knihoven vznikla na základě Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 - 2010. [3] Usnesení vlády ČR ze dne 14. ledna 2004 č. 44 ke Koncepci Projektu internetizace knihoven závazně uložilo ministru informatiky, ministru kultury a ministru pro místní rozvoj zpracovat a předložit návrh s názvem Projekt internetizace knihoven (dále PIK). [2]

Návrh předpokládá, že knihovny zapojené do PIK zajistí všem vrstvám obyvatel rovný přístup k veřejnému internetu [4] a tím se v celé společnosti významně sníží možnost sociálního vyloučení. Pro pořízení veřejných internetových stanic bylo nutné zabezpečit zakoupení výpočetní techniky a jednotlivá místa celkově technicky připravit. Informace a konzultace k této problematice zajišťovaly krajské knihovny a knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí.

Cíl projektu

Hlavní cíl projektu byl stanoven v souladu s knihovním zákonem. Předpokládal připojení k vysokorychlostnímu internetu ve všech knihovnách, poskytujících veřejné knihovnické a informační služby. Podmínky stanovené tímto zákonem jsou: “ §4, odst. 1 písmeno d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení v termínu stanoveném rovněž tímto zákonem v §24, odst. 2, tj. do 31. prosince 2007.“ [6] Usnesením vlády č. 877 ze dne 15. září 2004, Usnesením vlády ČR č. 1032 ze dne 30. srpna 2006 a č. 190 ze dne 28. února 2007 byl PIK zahájen a realizován ve spolupráci Ministerstva informatiky a Ministerstva kultury. Každá knihovna, která je vedená v evidenci Ministerstva kultury (6087 knihoven v době zahájení projektu) a podala žádost na Ministerstvo informatiky, mohla díky tomuto projektu získat bezplatné připojení k vysokorychlostnímu internetu. Náklady na poplatky za připojení jsou dotovány ze státního rozpočtu. Poté, co došlo ke zřízení přípojky, byla uložena provozovateli knihovny povinnost po dobu dalšího trvání projektu (36 měsíců) zajistit veřejnosti přístup k internetu.

Plán celého projektu byl rozdělen s ohledem na celkový počet přípojek a termín dokončení na tři části. První část projektu se zabývala přípravou a vypracováním projektové dokumentace. Druhá část projektu se zabývala konkrétní realizací přípojek. Ve třetí části je řešen provoz přípojek v době po zřízení přípojky (v délce 3 let). Konec projektu byl plánován v průběhu roku 2009, kdy měla skončit úhrada nákladů za provoz posledních realizovaných přípojek. Na konci roku 2004 bylo k internetu připojeno 730 knihoven (přenosová kapacita 64 kbit/s). Na konci roku 2007 bylo díky projektu PIK připojeno 3033 knihoven z celkového počtu 6087 evidovaných knihoven.[1] Náklady na zřízení a provoz všech přípojek v letech 2005 až 2009 dosahovaly 431 938 tis. Kč. Cílová rychlost internetu se zvýšila na 10 Mbit/s.

Pokračování a dokončení projektu

V souvislosti se zrušením Ministerstva informatiky [5] zpracovalo Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem vnitra podklady pro jednání vlády s názvem „Pokračování projektu internetizace knihoven a účast státního rozpočtu České republiky na financování tohoto projektu prostřednictvím programového financování v rámci kapitoly Ministerstva vnitra a financování v rámci kapitoly Ministerstva kultury od roku 2009“. Problematika pokračování PIKu je zde řešena na období let 2009 až 2015. Prostředky na projekt internetizace jsou delimitovány na Ministerstvo kultury. Byla uskutečněna závěrečná dohoda mezi ministerstvy vnitra a kultury o delimitaci dotací na tento projekt ve výši 50 - 60 mil. od počátku roku 2010. PIK v roce 2010 nadále probíhá a dokončuje se připojení knihoven, přihlášených k projektu v poslední vlně.


Použité zdroje

  1. Archiv stránek bývalého Ministerstva informatiky: Archiv - červen 2008 [online]. 2008 [cit. 2010-04-26]. Projekt internetizace knihoven (PIK). Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_3076.html>.
  2. BOKA, M. Projekt internetizace knihoven (PIK) [online] Praha: Ministerstvo informatiky, 2004. [cit. 07-04-2010] Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/files/1877/pik.pdf>
  3. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 – 2010 = Concept of developement of libraries in the Czech Republic for 2004 – 2010. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2004.50, 50 s. ISBN 80-86310-48-5.
  4. Veřejný internet [online]. 2005 [cit. 2010-04-20]. O projektu. Dostupné z WWW: <http://www.verejnyinternet.cz/projekt.html>.
  5. VISK veřejné informační služby knihoven: Program Ministerstva kultury [online]. 2005, 2007 [cit. 2010-04-20]. Projekt internetizace knihoven. Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/VISKinternet.htm>.
  6. Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). [2001] [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>.