Osobní knihovna

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Skládaná

Klíčová slova: osobní knihovny, národní kulturní dědictví, projekt ÚISK, uchování zdrojů, digitalizace

Synonyma: knihovny osobností

Související pojmy: soukromé knihovny

nadřazené: knihovny,


Osobní knihovny

"Knihovní celky, zejména osobní knihovny, jsou předmětem zkoumání pro obory knihovnictví, historie, sociologie a dějin umění. Na území ČR se knihovní celky nacházejí jak ve vlastnictví veřejnoprávních institucí, tak soukromých subjektů."[1] Na zpracování podkladů o knihovních jednotkách ve fondech osobních knihoven se podílí paměťové instituce (např. Národní muzeum, Památník národního písemnictví atp.), ale také regionální muzea a archivy, které poskytují data z regionálních úrovní.

Projekt osobní knihovny

Projekt ÚISK byl pod názvem „Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví“ předložen v rámci Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2007 Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů“, podprogramu č.1 „Integrované interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví“.[2]

Základní myšlenka projektu

Základní myšlenkou projektu osobní knihovny je zachování kulturních zdrojů, jejich digitalizace a zpřístupnění pro odbornou i širší veřejnost prostřednictvím webové aplikace. "Hlavním výstupem projektu byl prototyp digitální knihovny obsahově specializované na data získávaná prostřednictvím výzkumu osobních knihoven, tj. pozůstalostních knižních fondů."[3] Knihovny, zpracovávané v rámci tohoto projektu, jsou označovány jak soukromé (private library) nebo osobní (personal library). "Označením „osobní knihovna" či „soukromá knihovna" (Private Library, Personal Bibliothek, Bibliothéque personnelle) je myšlena sbírka knih, časopisů a dalších tištěných dokumentů, které jedna osoba vlastní a využívá pro svou práci, pro svůj oddych a záliby."[4]

Počet zpracovaných osobních knihoven

Projekt ÚISK navazuje na již existující zpracované osobní knihovny významných zahraničních osobností a zpracovává (prozatím) 192 osobních knihoven – z toho 30 knihoven významných zahraničních osobností a 162 knihoven osobností české kultury (květen 2013).

Získávání zdrojů

V rámci projektu Osobní knihovny jsou zpracovávány a doplňovány informace o osobních knihovnách významných osobností vědy a kultury z 19. a 20. století. Zdroji pro zpracování dat jsou paměťové instituce, potomci osobností, kteří umožní badatelům přístup ke knihovním jednotkám a mohou to být i soukromí vlastníci případně společnosti, které získají knihovní fond nebo jeho části v aukcích.

Zpracování zdrojů

  • získávání informací - spolupráce s paměťovými institucemi, aukční katalogy, spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti.
  • zpracování získaných fondů - pro popisná metadata je používán formát MODS (Metadata Object Description Schema), pro technická metadata je využívána sada prvků existující již pro projekt digitální knihovnyKramerius.

Při zpracování dokumentů zůstává fond zachován co do rozsahu i uspořádání co nejvíce v původním stavu (tzn. nemění se řazení dokumentů ve fondu, zůstávají zachovány záložky, založená korespondence atp.). Knihovní jednotky jsou zkatalogizovány a díky poznámkovému aparátu (300 znaků), který je u každé knihovní jednotky možné manuálně upravit, lze u dokumentů doplnit data, která neslouží pro potřeby katalogizace, ale pro bližší popis. Příslušné knihovní jednotky se označí jako součást sbírky a vybrané knihovní jednotky jsou zdigitalizovány. Snahou je co nejpřesnější zachycení příslušnosti svazku k původnímu celku. Scanují se dedikace, původní katalogizační lístky, pokud jsou zachovány, ex libris a případně další originální znaky – poznámky, kresby atp. Získané informace jsou zveřejněny na portálu osobni knihovny.

Pro původní potřeby projektu byly zpracovány osobní knihovny šesti významných českých osobností. Jádrem každé ze šesti prezentovaných knihoven je interaktivně přístupný seznam individualizovaných svazků, tj. knih, které nesou výše zmíněné památky na své majitele a u nichž byly pořízeny digitální kopie těchto prvků. "Individualizované svazky jsou v rámci sekce řazeny podle počátečního písmene příjmení autora. U každého svazku je uveden základní bibliografický a fyzický popis a informace o fyzickém umístění tohoto svazku. Zobrazené vpisky a věnování jsou pro zajištění pohodlí jejich prohlížení podle možností přepsány."[5]


  • uchovávání zdrojů - "Dlouhodobá archivace digitálních dat je zajištěna díky spolupráci s Univerzitním digitálním repozitářem UK pro kvalifikační práce"[6]

Základní popis zpracování knihovního fondu významné osobnosti

Zpracování podkladů pro projekt osobní knihovny probíhá ve spolupráci s odbornou veřejností z dané oblasti, ve které osobnost, jejíž knihovní fond je zpracováván, působila. Tato spolupráce vznikla z nutnosti potřeby fundované interpretace obsahu jednotlivých fondů. Snahou řešitelů projektu je získat ke zpracování i obrazové dokumenty (například fotografie knihovny u původního majitele), dohledat a digitálně zpracovat dokumenty, které byly v původním fondu a o jejichž existenci jsou dochované záznamy (některé významné osobnosti si vedly soupis knihovních jednotek - např. Božena Němcová, informace o knihovních jednotkách některých významných osobností byly zachovány v katalozích), a doplnit data do aplikace tak, aby obsahovala co nejvíce relevantních údajů o původním fondu. U šesti osobních knihoven zpracovávaných v rámci grantového projektu je k dispozici popis knihovny – její umístění a informace o počtech svazků, dále seznam všech zjištěných dokumentů osobní knihovny, individualizované svazky z knihovny a zpracování a charakteristika osobní knihovny. U dalších zpracovaných osobních knihoven jsou uvedeny základní údaje o osobnosti, a (pokud jsou známy) informace o počtu knihovních jednotek ve fondu, umístění a aktuálním stavu knihovny. Informace jsou neustále aktualizovány dle získaných a zpracovaných poznatků.


Pro prvky týkající se právních informací bylo použito schématu METS Rights a licence Creative Commons.

Citace a poznámky

  1. PETRUŽELKOVÁ, Alena. Knihovní celky. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2013-05-17]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/petruz.htm>. ISSN 1801-5948.
  2. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 15.05.2013]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/7524>. urn:nbn:cz:ik‐007524. ISSN 1212-5075.
  3. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 15.05.2013]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/7524>. urn:nbn:cz:ik‐007524. ISSN 1212-5075.
  4. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 15.05.2013]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/7524>. urn:nbn:cz:ik‐007524. ISSN 1212-5075.
  5. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 15.05.2013]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/7524>. urn:nbn:cz:ik‐007524. ISSN 1212-5075.
  6. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 15.05.2013]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/7524>. urn:nbn:cz:ik‐007524. ISSN 1212-5075.

Použitá literatura

  • VORLÍČKOVÁ, Blanka. Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 12 [cit. 15.05.2013]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/7769>. urn:nbn:cz:ik‐007769. ISSN 1212-5075.