Open Source

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Pokorná

Klíčová slova: Open Source, licence, Open Source Initiative

Synonyma: --- Související pojmy:

nadřazené -

podřazené - GNU General Public License (GPL), GNU Library Public License (LGPL), BSD licence, MIT licence, Artistic licence, Qt Public License (QPL), Mozilla Public License v. 1.0 (MPL) a v. 1.1, (MPL 1.1)

Vymezení základních pojmů

V oblasti výpočetní techniky jsou zavedeny běžné používané jisté termíny, u kterých se ale často zaměňuje význam. Neexistuje pro ně český ekvivalent a nejsou žádným způsobem závazně normovány. Nejčastěji se lze potkat především s těmito pojmy, které ve svém článku uvádí i server ROOT.cz[1]:

 • Public domain,
 • free software,
 • Open Source software,
 • freeware,
 • shareware.

Každý pojem znamená a určuje něco jiného, přesto, že se často tyto pojmy zaměňují, je nutné si to uvědomit před definicí Open Source, který je jedním ze zaměňovaných pojmů. Ostatní pojmy zde definovány nebudou, protože každý má svoji rozsáhlou definici.

Licence

Určujícím proto, kam zařadit konkrétní počítačový program, je to, pod jakou je licencí, respektive jestli splňuje definované licenční podmínky. Licenční podmínky určují možné způsoby a rozsahy užití ze strany nabyvatele licence. Open Source má pod sebou několik licencí, které spravuje OSI (Open Source Initiative). Jejich opravdu velké množství a jejich kompletní výpis je k dispozici na internetových stránkách OSI.[2]

Ne všechny licence se používají ve stejném rozsahu, ty nejznámější a nejvíce používané jsou uvedeny například na serveru ROOT.cz[3]:

 • GNU General Public License (GPL)
 • GNU Library Public License (LGPL)
 • BSD licence
 • MIT licence
 • Artistic licence
 • Qt Public License (QPL)
 • Mozilla Public License v. 1.0 (MPL) a v. 1.1 (MPL 1.1)

Open Source Initiative

Organizace, která je celosvětově uznávanou iniciativou, spravuje a uděluje Open Source licence a definuje OSD (Open Source Definition).[4]

Open Source Definition

Oficiální a kompletní rozsáhlá definice je k dispozici, jak již bylo zmíněno na stránkách OSI.[5] Stručný výčet základních bodů následuje.

Volné rozšiřování

Vztahuje se k oblasti prodeje a distribuce. „Licence nesmí omezovat prodej nebo jinou distribuci programu jako součásti programového balíku obsahujícího software z různých zdrojů; licence by za takový prodej neměla vyžadovat autorský nebo jiný honorář“[6]

Zdrojový kód

Určuje, jak je možné nakládat se zdrojovým kódem produktu. „Produkt musí obsahovat zdrojový kód a musí umožňovat distribuci jak ve zdrojové, tak v binární („zkompilované“) podobě; pokud program není šířen včetně zdrojových kódů, musí být dobře popsána možnost jejich získání, a to za přiměřený poplatek (pokrývající náklady), nebo v případě Internetu zdarma; zdrojový kód nesmí být zamlžen; přechodné formy (např. výstup preprocesoru nebo překladače) nejsou dovoleny“[7]

Odvozené práce a integrita autorova zdrojového kódu

Produkty, které jsou vytvořené na základě již vytvořených produktů, tzv. odvozené práce, mají možnost být šířeny pod stejnou licencí jako původní produkt.[8] S tím souvisí ale podmínka nutnosti zachování integrity autorova zdrojového kódu.„Licence může omezovat distribuci změněné formy zdrojového kódu pouze v případě, že je umožněno šíření tzv. záplat (patch files) spolu se zdrojovým kódem; licence musí výslovně povolit šíření programu přeloženého ze změněného zdrojového kódu; licence může vyžadovat, aby odvozené práce nesly jméno nebo verzi odlišné od původního programu“[9]

Diskriminace

Diskriminace se dělí na dvě hlediska. Diskriminace vůči osobám a skupinám a diskriminace sfér užití. U osob je to jasné:„Licence nesmí diskriminovat osoby nebo skupiny osob“[10] U diskriminace sfér užití se jedná o oblasti použití:„Licence nesmí omezovat použití programu v určité sféře; nesmí například omezovat použití programu v komerčním prostředí nebo v genetickém výzkumu“[11]

Šíření licence

Licenci lze šířit, ale pro zjednodušení a jasné vymezení práv je definováno:“Práva přiložená k programu musí platit pro všechny, bez nutnosti dalších přídavných licencí“[12]

Licence nesmí záviset na programovém produktu

Nutné je také upravit práva ohledně programových balíků.„Práva přiložená k programu nesmí záviset na existenci programu v určitém programovém balíku; pokud je program z balíku vyřazen a je používán nebo šířen v souladu s licencí, všichni, ke kterým se program dostane, by měli mít stejná práva jako ti, kteří dostanou program jako součást programového balíku“[13]

Licence nesmí ovlivňovat ostatní programy

Posledním bodem je vymezení práv v oblasti ovlivňování ostatních programů. Licence nesmí například trvat na tom, aby všechny programy distribuované na stejném médiu splňovaly podmínky Open Source software.[14]

Poznámky

 1. ROOT.cz [online]. c2008-2011 [cit. 2011-05-16]. Vymezení základních pojmů. Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/specialy/licence/vymezeni-zakladnich-pojmu/>.
 2. Open Source Initiative [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Licenses by Name. Dostupné z WWW: <http://www.opensource.org/licenses/alphabetical>.
 3. ROOT.cz [online]. c2008-2011 [cit. 2011-05-16]. Vymezení základních pojmů. Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/specialy/licence/vymezeni-zakladnich-pojmu/>.
 4. Open Source Initiative [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. About the Open Source Initiative. Dostupné z WWW: <http://www.opensource.org/about>.
 5. Open Source Initiative [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. The Open Source Definition. Dostupné z WWW: <http://www.opensource.org/docs/osd>.
 6. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 7. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 8. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 9. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 10. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 11. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 12. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 13. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.
 14. ARNOŠT, Pavel. ROOT.cz [online]. 22. 8. 2001 [cit. 2011-05-16]. Co je to "Open Source software". Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/co-je-to-open-source-software/>.

Použitá literatura