Open Access Week

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petra Besperátová

Klíčová slova: Open Access Week

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené – Open Access
podřazené - ---

Open Access Week

Open Access Week je mezinárodní akcí snažící se o propagaci a seznámení vědecké komunity s myšlenkou publikování v režimu Open Access (otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu). V letošním roce se konal již čtvrtý ročník této akce. V týdnu od 18. do 22. října 2010 probíhaly na zúčastněných vědecko-výzkumných institucích semináře a prezentace seznamující vědecké pracovníky s výhodami, jaké jim publikování přes OA nabízí. [1]

Open Access Week v ČR

Průběh Open Access week v České republice byl domluven na schůzce konající se v září 2010 v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice. Na této schůzce bylo rozhodnuto o tom, že každá zúčastněná instituce bude propagační činnost provádět na svém „území“ samostatně. Za prvé na provedení společné akce nezbývalo dostatek času a za druhé se rada shodla, že každá instituce zná své akademické prostředí a ví, jakým způsobem ho nejlépe oslovit. [2]

Zapojené vysokoškolské knihovny

 • Akademie múzických umění v Praze, Knihovna
 • České vysoké učení technické v Praze, Ústřední knihovna
 • Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
 • Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
 • Vysoká škola ekonomická, Centrum informačních a knihovnických služeb
 • Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna
 • Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna

Další knihovny

 • Knihovna Akademie věd České republiky
 • Národní technická knihovna

Formy propagace

 • Knihovna AMU v Praze - webové stránky se základními informacemi a odkazy na další zdroje o otevřeném přístupu.
 • Ústřední knihovna ČVUT v Praze - webové stránky věnované otevřenému přístupu. Dále knihovna vydala článek o probíhající akci, vypsala konzultační hodiny a obeznámila s probíhající akcí své prorektory.
 • Masarykova univerzita - hlavním upoutáním pozornosti na tuto mezinárodní akci bylo podepsání tzv. Berlin Declaration on Open Access to Konwledge in the Science and Humanities, kterou rektor univerzity, prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., podepsal 11. října 2010. Tím se Masarykova univerzita stala třetí českou institucí, která se připojila k jednomu z nejvýznamnějších dokumentů definujících principy otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje.
 • Univerzitní knihovna UPa - informační stánek v prostorách univerzitní menzy a rozdávání letáčků s výhodami otevřeného přístupu, série přednášek probíhající dvakrát denně. Univerzitní knihovna UPa využila k propagaci i sociální síť FaceBook a Twitter.
 • Knihovna UTB ve Zlíně – propagace na svých webových stránkách včetně propagačního videa.
 • Ústřední knihovna VŠB-TUO - dopisy s výzvou, aby k bibliografickým záznamům svých článků v repozitáři DSpace VŠB-TUO autoři poskytli plný text.
 • Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze - přednášky o otevřeném přístupu a licencích Creative Commons a dále propagaci spojilo s výstavou Free Culture/Svobodná kultura.
 • Ústřední knihovna VUT v Brně - informační kampaň s odkazem na praktický příklad z vlastního prostředí v podobě časopisu Radioengineering, ve kterém jsou články publikovány v režimu otevřeného přístupu a který také umožňuje autorům šířit své články dále pod licencí Creative Commons.
 • Univerzitní knihovna ZČU v Plzni – připomněla své organizování dvou významných akcí věnovaných otevřenému přístupu a to Bibliotheca academica v Plzni (2008) a mezinárodní seminář CASLIN (2009).
 • Národní technická knihovna vydala tiskovou zprávu, v níž shrnuje aktivity knihovny v oblasti otevřeného přístupu, mimo jiné spočívající v podpisu dokumentu Expression of interest to join SCOAP3.
 • Akademie věd ČR - schválení „politiky otevřeného přístupu AV ČR“, která usiluje o to, aby všechny publikované výstupy byly zpřístupňovány v režimu otevřeného přístupu. Knihovna Akademie věd ČR byla pověřena vytvořit a provozovat institucionální repozitář, který nejen zpřístupní, ale také bude dlouhodobě archivovat publikované výsledky z jednotlivých vědeckých pracovišť.[3]


Oficiální stránky: http://www.openaccessweek.org/


Použité zdroje

 1. VYČÍTALOVÁ, Lucie; PROCHÁSKOVÁ, Iva. Open Access Week poprvé na Univerzitě Pardubice. Zpravodaj Univerzity Pardubice. 2011, 66, s. 31-32.
 2. Open Access Week [online]. 2010 [cit. 2011-05-17]. Learn.Share.Advance. Dostupné z WWW: <http://www.openaccess.cz/>.
 3. RYGELOVÁ, Pavla. Open Access Week 2010 v České republice. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 17.05.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/6593>. ISSN 1212-5075.