Open Access

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Klíčová slova: vědecké publikování, otevřený přístup, BBB-iniciativy, zlatá cesta, zelená cesta, otevřené repozitáře, otevřené časopisy

Synonyma: otevřený přístup


Open Access

Open Access (otevřený přístup k vědeckým informacím) je formou vědeckého publikování, která klade důraz na „bezplatný, okamžitý, svobodný a trvalý on-line přístup k plným textům kvalitních vědeckých publikací - především recenzovaných článků v odborných a vědeckých časopisech a sbornících konferencí.“ [1]


Open Access je tedy vlastně opak přístupu k vědeckým článkům za poplatek (nestojí však proti nim, nabízí čtenářům přívětivější alternativu). Díky tomu jsou články dostupné širšímu okruhu čtenářů (volně přístupné komukoliv na internetu, tedy bez nutnosti drahého předplatného vědeckých časopisů), což přináší také větší odezvu a tím i vyšší impakt faktor vědce. Odbourává dlouhé lhůty při publikování v prestižních časopisech. Vědci tak poskytují svá díla bez nároku na finanční odměnu ze strany čtenářů - poplatky nejsou bariérou v přístupu.

V režimu Open Access mohou být publikovány jak články, které již prošly recenzním řízením (tzn. postprinty), ale také preprinty (tzn. verze, které ještě recenzním řízením neprošly), případně jiné materiály, které by mohly být pro odbornou veřejnost přínosné (např. primární data z různých výkumů, měření…).

Otevřený přístup představuje bezúplatné poskytování hodnotných informací (zvláště full-textových článků), prostřednictvím internetu, s nimiž může uživatel volně nakládat dle svého uvážení, pod podmínkou uvedení tvůrce daného článku.


Co je cílem

Cílem hnutí otevřeného přístupu je využít možností globální elektronické komunikace (internetu) k prosazení nové, efektivní, rychlé a bezplatné výměny vědeckých poznatků, a tím vytvořit alternativu k tradičnímu modelu vědeckého publikování. [2] Open Access tedy usiluje o dostupnost vědeckých informací co nejširšímu možnému okruhu zájemců bez zbytečných bariér.

Výhody a nevýhody publikování v režimu Open Access

výhody

- Snazší dostupnost publikovaných prací široké (vědecké) veřejnosti - Zvýšení citačního ohlasu (souvisí se snazší dostupností) - Zviditelnění instituce publikující v OA, její práce, práce samotných vědců - Neomezený online přístup k článkům - Rychlejší komunikace vědeckých poznatků širší vědecké veřejnosti - Možnost zpřístupnit také primární data

nevýhody

- Možná nižší kvalita článků (možná nižší kvalita recenzního řízení) - Možná nižší důvěra vědců ke změně režimu publikování - Nutnost ošetření autorských a vydavatelských práv (částečně řeší licence Creative Commons, potažmo Science Commons)


BBB-iniciativy

BBB iniciativy se zabývají formálním vymezením a východisky pro publikování v režimu OA. Pod názven BBB iniciativy se skrývají: Budapešťská iniciativa, Prohlášení z Bethesdy a Berlínská deklarace.


1.) Budapešťská iniciativa (Budapest Open Access Initiative - BOAI) - (2002) Vymezuje základní principy, zdůvodnění, strategie a postupy uplatňované při prosazování otevřeného přístupu k vědeckým informacím a vyzývá vědeckou komunitu k širokému zapojení. [3]

2.) Prohlášení z Bethesdy (Bethesda Statement on Open Access Publishing) - (2003) Cílem bylo podnítit diskusi, jak postupovat při urychleném prosazování zásad otevřeného přístupu k primární vědecké literatuře; současně vymezilo konkrétní kroky nezbytné pro přechod k OA-publikování pro jednotlivé subjekty ve sféře vědeckého publikování (výzkumné instituce, grantové agentury, knihovny, vydavatele vědeckých časopisů, vědce a učené společnosti). [4]

3.) Berlínská deklarace (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) - (2003) Přihlásila se k předchozím dvěma iniciativám a vyzvala vědce a výzkumné instituce ke změně jejich publikačních návyků ve prospěch publikování v režimu OA. [5]


Cesty otevřeného přístupu

Zlatá cesta (gold road) – publikování v otevřených časopisech, otevřený přístup poskytují vydavatelé


Zelená cesta (green road) – autoarchivace v otevřených repozitářích, otevřený přístup poskytují autoři


Dalšími způsoby mohou být např.:


Světle zelená cesta (pale green road) – toto pojetí umožňuje preprintovou archivaci článků, avšak postprintovou archivaci nepovoluje.

Šedá cesta (grey road) – do tohoto přístupu spadá vše, co nelze zařadit do předchozích tří kategorií. [6]


Otevřené časopisy

Jsou recenzované vědecké časopisy které četnářům poskytují okamžitý přístup k plným textům publikovaných článků. Copyright k článku zpravidla zůstává autorům. Podle způsobu krytí nákladů můžeme tyto časopisy rozdělit na komerční a nekomerční. Přehled těchto časopisů odpovídajících kritériím podle BOAI lze nalézt v Adresáři otevřených časopisů (Directory of Open Access Journals) [1]

Otevřené repozitáře

Do otevřených repozitářů autoři sami vkládají své články, které jsou zde automaticky uchovávány a zpřístupňovány. Otevřené repozitáře můžeme rozdělit na:

- Institucionální repozitáře - provozovány jednotlivými institucemi, jako např. univerzitami či výzkumnými ústavy, jsou zde publikovány práce vzniklé v rámci této instituce. Např.: Repozitář Univerzity Pardubice [2] , Repozitář publikační činnosti UTB Zlín [3]. Na MUNI repozitář vzniká. [4]

- Předmětové repozitáře - zaměřeny na konkrétní "předmět", tedy vědní oblast - např. ArXiv [5] zaměřený na přírodní vědy

- Osobní webové stránky - případně pomocí "věděckých sociálních sítí" - s možností publikovat své dílo na svém profilu na této síti - např. ResearchGate [6]

Repozitáře také mohou klást důraz na práce, které prošly nějakou formou recenzního řízení, není to však nezbytnou podmínkou.


Open Access week

Pro zviditelnění možnosti publikovat vědecké práce v režimu Open Access se každý rok koná mezinárodní akce Open Access Week [7], která je spojena s různími propagačními akcemi, semináři, přednáškami či workshopy zaměřenými na představení toho, co OA znamená a jaké může přinést zúčastněným stranám výhody.

Poznámky

  1. BARTOŠEK, Miroslav a Michal BRANDEJS, Ivana ČERNÁ. Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU [omline]. 2011, 11 (5), s. 1-4 [cit. 2011-12-20]. ISSN 1212-0901. Dostupné z http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/673.html.
  2. BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, 10 (2) s. 1-7 [cit. 2011-12-20]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
  3. BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, 10 (2) s. 1-7 [cit. 2011-12-20]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
  4. BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, 10 (2) s. 1-7 [cit. 2011-12-20]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
  5. BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, 10 (2) s. 1-7 [cit. 2011-12-20]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
  6. *PLANKOVÁ, Jindra. Významný mezník v oblasti Open Access. Ikaros [online]. 2009, 13 (11) [cit. 04.05.2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5795.

Použitá literatura

  • BARTOŠEK, Miroslav a Michal BRANDEJS, Ivana ČERNÁ. Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2011, 11 (5), s. 1-4 [cit. 2011-12-20]. ISSN 1212-0901. Dostupné z http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/673.html.
  • BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, 10 (2) s. 1-7 [cit. 2011-12-20]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html.
  • PLANKOVÁ, Jindra. Významný mezník v oblasti Open Access. Ikaros [online]. 2009, 13 (11) [cit. 04.05.2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5795.

Další zdroje k tématu

Články vztahující se k Open Access na ProInflow
Videozáznam z přednášky Pavly Rygelové o Open Access na Bloku expertů na KISK
Liveblogging z přednášky Pavly Rygelové o Open Access na Bloku expertů na KISK