Ontology

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jonáš Prstek

Klíčová slova: ontologie

Synonyma:

Související pojmy: Sémantický web

                nadřazené: konceptualizace

                 podřazené: OWL, strojové zpracování

Ontologie je formalizovaná reprezentace znalostí pro použití v informatice.

Definice a využití

V rámci informační vědy a informatiky pod pojmem ontologie rozumíme explicitní specifikaci konceptualizace. Konceptualizací myslíme výsek světa se svými objekty, koncepty a vztahy vyjádřený abstraktně a zjednodušeně za určitým účelem, v našem případě pro účel zpracování strojem. Pokud definici rozšíříme podle W. N. Borsta (Ontologies are formal descriptions of shared knowledge in a domain[1]), musíme ještě dodat, že tato konceptualizace je formální (vytvořená tak, aby byla srozumitelná našim strojům) a sdílená, tedy že je v souladu s aktuálním diskurzem. Ontologiemi lze vyjádřit např. taxonomie, tezaury, konceptuální modely či teorie.[2]

Ontologie ve filozofii

Ontologie je původně filozofickým termínem (z řečtiny onto-: zabývající se bytím, věda o bytí). Filozofická ontologie se zabývá otázkou bytí a nebytí entit a možnostmi jejich zasazování do množin, vztahů v hierarchiích, třídění do podmnožin.

Typy ontologií

Ontologie nejčastěji dělíme podle zdroje konceptualizace na tyto typy:

  • Ontologie vyššího řádu: zachycují obecné zákonitosti, zpravidla napříč více doménových ontologií.
  • Doménové ontologie: zpracovávají jen určitý specifický okruh zájmu.
  • Úlohové ontologie neboli metaontologie: zaměřeny na proces odvozování.
  • Aplikační ontologie: stvořené pro konkrétní aplikaci.[3]

Ontologie a sémantický web

Sémantický web můžeme zjednodušeně popsat jako web psaný ve speciálních značkovacích jazycích podobných XML, které rozšiřují Metadata dokumentu tím, že definují přímo obsah stránky, např. zboží které je prostřednictvím stránky prodáváno. Za tímto účelem byl vyvinut jazyk RDF (Resource Definition Framework), prostřednictvím kterého jsou weby konstruovány coby konceptuální datové modely za pomocí trojic objekt-atribut-hodnota. Samotné používání RDF by ale současný web příliš neposunulo. RDF dává totiž tvůrcům obsahu volnost v definování vlastních objektů a jejich atributů, což na srozumitelnosti pro ostatní uživatele, natož pak pro stroje, příliš nepřidává. Řešením je tedy ontologie, kterou v tomto kontextu můžeme chápat jako speciální tezaurus či slovník, který nejen že definuje pojmy, ale i kategorie do kterých spadají, jejich vzájemné vztahy, taxonomii a pravidla pro odvozování pojmů nových.  Ontologie v kontextu sémantického webu je struktura závazná pro tvůrce sémantických webů - závaznost zaručuje univerzální platnost a zároveň umožňuje strojové zpracování.[4]

Ontologie pro sémantickém webu jsou vytvářeny v jazycích jako je OWL (Web Ontology Language), SKOS (Simple Knowledge Organization System) či Turtle (Terse RDF Triple Language).


Web opírající se o sémantické značkovací jazyky a ontologie bude mnohem snáze prohledávatelný, protože na rozdíl od současnosti, kdy při prohledávání internetu hledáme dokumenty, které oblast našeho zájmu popisují, bude možné díky takto vzniklé nové dimenzi vztahů mezi pojmy samotnými vyhledávat přímo tyto pojmy. 

Použitá literatura

BORST, Willem Nico. Construction of engineering ontologies for knowledge sharing and reuse. Enschede: CTIT, Centre for Telematics and Information Technology, 1997, s. 5-6. ISBN 9036509882.

MOTEJLKOVÁ, Anna. Sémantický web.Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 9 [cit. 16.1.2015]. Available at World Wide Web: http://ikaros.cz/node/13753. urn:nbn:cz:ik-13753. ISSN 1212-5075.

ŠTENCEK, Jiří.Užití sémantických technologií ve značkovacích jazycích. Praha, 2010. Dostupné z: https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?download_prace=1&podrobnosti=49601. Bakalářská práce.

SKOLKOVÁ, Linda. Ontologie jako součást sémantického webu: Seminární práce na předmět Matematické a informatické modely v ontologii. [online]. [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://lin.skl.sweb.cz/ontologie.htm

Reference 

  1. BORST, Willem Nico. Construction of engineering ontologies for knowledge sharing and reuse. Enschede: CTIT, Centre for Telematics and Information Technology, 1997, s. 5-6. ISBN 9036509882.
  2. MOTEJLKOVÁ, Anna. Sémantický web. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 9 [cit. 16.1.2015]. Available at World Wide Web: http://ikaros.cz/node/13753. urn:nbn:cz:ik-13753. ISSN 1212-5075.
  3. ŠTENCEK, Jiří. Užití sémantických technologií ve značkovacích jazycích. Praha, 2010. Dostupné z: https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?download_prace=1&podrobnosti=49601. Bakalářská práce. https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?download_prace=1&podrobnosti=49601. Vedoucí práce Nekvasil, Marek.
  4. SKOLKOVÁ, Linda. Ontologie jako součást sémantického webu: Seminární práce na předmět Matematické a informatické modely v ontologii. [online]. [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://lin.skl.sweb.cz/ontologie.htm