Online religion

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Kapounová

Klíčová slova: náboženství, internet, kybernáboženství

Synonyma: náboženství na internetu, náboženství na síti, náboženství v kyberprostoru, víra v síti

Související pojmy: Religion online

nadřazené – náboženství na internetu

podřazenékybernáboženství


Náboženství na internetu

Celosvětovému trendu zasahování internetu do všech oblastí lidského života se nevyhnula ani věc tak intimní, jako je víra. Na projevy náboženství v rámci sítě je možné nahlížet dvěma protikladnými způsoby. Průkopníky této myšlenky jsou dva vědci – Christopher Helland a Anastasia Karaflogk, kteří nezávisle na sobě v roce 2002 vydali své články v časopisu Religion. V nich prezentují svůj pohled na problematiku náboženských projevů v kyberprostoru. Poněkud odlišnými slovy ale sdělují v podstatě to samé.


Christopher Helland

Odborný asistent na Katedře sociologie a sociální antropologie Dalhousie University v Halifaxu - Kanada. Zaobírá se sociologií náboženství a také novými náboženskými hnutími.


Surfing for Salvation: Hlavním poselstvím tohoto průkopnického článku je následující rozdělení náboženských projevů v kyberprostoru:


náboženství online x online náboženství

internet jako prostředek x internet jako nástroj


Pro zajímavost:

http://video.google.com/


Anastasia Karaflogka

Anastasia Karaflogka přednáší na School of Oriental and African Studies, University of London v kurzu o náboženství a kyberprostoru. Zkoumá informační a komunikační technoloie, problematiku virtuální reality, kyberrituály, robotiku a další podobné okruhy.


Religious Discourse and Cyberspace: Článek, v kterém nalezneme rozdělení náboženských aktivit v online prostředí do dvou bloků:


náboženství NA internetu x náboženství V síti

internet jako nástroj x internet jako prostor


Karaflogka nazírá na oba protikladné pohledy na náboženství v síti (religion ON/IN cyberspace) jako na určité krajní meze, přičemž mezi nimi existuje celá škála náboženských projevů, které nemůžeme definitivně přiřadit ani k jedné z hraničních oblastí.


Charakteristika online religion

Jde zde o komunikaci typu many-to-many, webové prostředí pro sdílení náboženského smýšlení a praxe skýtá ideální prostor pro vytvoření online komunity, kde každý může interagovat s každým.

Do této skupiny patří i webová diskusní fóra s náboženskou tematikou či nejrůznější náboženská uskupení v sociálních sítích (stránky či skupiny na Facebooku apod.).

Za nejpokročilejší formu online náboženství můžeme považovat ztělesnění církví v trojrozměrných prostředích virtuální reality (např. SecondLife).


Typické znaky:

  • interaktivní, zcela otevřené webové prostředí
  • maximální podpora uživatelských aktivit - uživatel spolutvůrcem obsahu webu
  • zapojení funkcí Webu 2.0


Můžeme rozlišit dvě větve této oblasti:

  • osobní nábožensky zaměřené stránky, blogy apod.
  • kybernáboženství - nová hnutí, která své vyznání postavila zcela jen na internetové prostředí, vyznačují se specifickými online obřady i zvláštními rituály, nalezneme je tedy jen ve virtuálním světě


Příklady:

http://www.jesusfolk.com/

http://www.partenia.com/

http://www.signaly.cz/

http://www.isidorus.net/

http://www.evangnet.cz/

http://poust.cz/

http://www.lifechurch.tv/


Použitá literatura

Countrybookshop [online]. 1997 [cit. 2010-06-13]. Karaflogka, Anastasia. Dostupné z WWW: http://www.countrybookstore.co.uk/authorsatoz/authordet.phtml?name=Karaflogka,%20Anastasia.

Christopher Helland, PhD [online]. 2004 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: http://www.chass.utoronto.ca/~chelland/index.html.

HELLAND, CHristopher. Surfing for Salvation [online]. Religion 32, 2002, s. 293-302. [cit. 2009-04-02]. Dostupný z WWW: http://www.sciencedirect.com/.

KAPOUNOVÁ, Kateřina. Prezentace křesťanských denominací na internetu: situace v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 45 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová.

KARAFLOGKA, Anastasie. Religious Discourse and Cyberspace [online]. Religion 32, 2002, s. 279-291. [cit. 2009-04-02]. Dostupný z WWW: http://www.sciencedirect.com/.

ZBÍRAL, David. Náboženství a internet. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: 2004, roč. 2, č. 2, s. 47 - 57.