Oligopol

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Matušková

Klíčová slova: tržní struktura, ekonomika, konkurence

Synonyma: ---

Související pojmy: monopol, konkurence, trh, ekonomika, hospodářská soutěž, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

   nadřazené - tržní struktura, mikroekonomie
   podřazené - symetrický oligopol, asymetrický oligopol, koluzivní oligopol, diferencovaný oligopol, koncentrovaný oligopol


Definice, původ slova

Původ slova „oligopol“ pochází z řeckého významu Ὀλιγοσ (óligos), znamenající „málo“. Oligopol je označení pro strukturu trhu, která se projevuje malým počtem prodávajících v určité oblasti, obvykle se jedná o tři, nebo čtyři firmy.[1]

Základní rysy:

- malý počet firem (alespoň dvě)

- vysoký stupeň vzájemné rozhodovací závislosti (tendence firem vzájemně napodobovat produkci) - homogenní i diferencovaný produkt

- významné bariéry vstupu do odvětví a výstupu z něj (ale nejsou nepřekonatelné)

- bariéry vstupu: úspory z rozsahu, limitní ceny, právní restrikce, náklady na diferenciaci produktu atd.

- oligopolní firma je „price maker“[2]Druhy oligopolu

Je možné se setkat s několika druhy oligopolistického trhu:

1. Rozdělení:

- Symetrický oligopol – podobné postavení na trhu jednotlivých firem

- Asymetrický oligopol – různá ekonomická síla firem. Při této struktuře slabší firma přijímá dominantní postavení silnější firmy a přizpůsobuje se svou cenovou politikou


2. Rozdělení:

- Koluzivní oligopol (smluvní oligopol) – je založený na tajné dohodě zúčastněných firem o spolupráci při hledání rovnováhy na trhu. Pokud se oligopolisté dohodnou na maximalizaci společného zisku a berou přitom v úvahu společnou závislost, jejich cena se přibližuje ceně monopolistů.

- Oligopol s dominantní firmou – jedna firma ovládá většinu trhu a je obklopená slabšími firmami. Jde o typ asymetrického oligopolu.


3. Rozdělení

- Koncentrovaný oligopol – tvoří ho sdružení oligopolistů, kteří vyrábí stejnou produkci. Jejich rozhodnutí jsou vzájemně závislé

- Diferencovaný oligopol – sdružení oligopolistů, kteří vyrábějí různé druhy nehomogenní produkce, přičemž diference může být přirozená (pokud se výrobky opravdu odlišují) a umělá (pokud se od sebe výrobky odlišují způsobem balení, firemní značkou apod.)[3]


Nevýhody oligopolu

- Oligopolisti nemohou plně využívat nezávislost svého chování na trhu (jsou navzájem závislí)

- Oligopolisti se nemohou spojit do efektivně prosperující a kooperující struktury (stát brání kooperaci a spolupráci oligopolistů zákonem)

- Předávání ekonomických informací mezi oligopolistami je velmi obtížné

- Oligopolisté nejsou schopní působit efektivně ani ze svého hlediska, ani z hlediska celého hospodářství


Objektivní podmínky, které podmiňují chování oligopolistů na trhu

- Technologické možnosti firem

- Objem a pružnost trhové poptávky

- Možnosti proniknutí nových konkurentů na trh[3]


Státem vytvořené oligopoly

Státem vytvořené oligopoly se od těch přirozených liší původem vzniku, který ovlivňuje stát svými uměle vytvořenými bariérami. Důvod těch bariér spočívá v tom, že stát chce potlačit konkurenci a snížit počet společností působících na trhu. Na obranu svého chování stát argumentuje tím, že chce dosáhnout větší kvality a stability poskytovaných služeb. Výsledek ale většinou bývá opačný. Nejznámější příklad českého státem vytvořeného oligopolu je například televizní trh, na kterém působí pouze tři televizní stanice. Dalším příkladem jsou čeští mobilní operátoři.[4]


Duopol

Duopol je typ oligopolu a vyznačuje se tím, že se na trhu vyskytují pouze dvě firmy. Základní charakteristika může znít takto: Duopol je taková tržní struktura, ve které nabídku tvoří dvě firmy, zcela kontrolující nabídku na trhu daného produktu.Zdroje

[1] ABC.cz:slovník cizích slov [online]. 2006 [cit. 2011-05-20]. ABC.cz: slovník cizích slov. Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=oligopol>.

[2] MUSIL, Petr. Informační systém Masarykovy univerzity [online].[cit. 2011-05-20]. Oligopol. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2010/MPE_MIE2/um/mikro2-7.pdf>.

[3] GOGA, Marián. Tajomstvá nedokonalého trhu. Bratislava : ELITA, ekonomická literárna agentúra, VYDAVATELSTVO A DISTRIBÚCIA, 1996. 104 s. ISBN 80-8044-016-6.

[4] Monopoly a oligopoly. Euroekonom : ekonomický portál [online]. 2011, 8., [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.euroekonom.cz/ekonomie-clanky.php?type=lekce8>.