Ochranná známka

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Chromá

Klíčová slova: ochranná známka, označení, rozlišovací způsobilost, grafické znázornění

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené: duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví, právo na označení
podřazené: mezinárodní ochranná známka, ochranná známka Společenství


Česká právní úprava

V České republice je problematika ochranných známek upravena zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále ZOZ) a vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Pojem ochranná známka

Definice ochranné známky je uvedena v § 1 ZOZ a říká, že „ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“[1]

„Ochranná známka nemůže existovat sama o sobě, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje, nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány.“[2]

Funkce ochranných známek

Ochranná známka plní řadu funkcí. Hlavní funkcí ochranné známky je funkce rozlišovací, která umožňuje odlišit výrobky či služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb jiného podnikatele.

Mezi další funkce ochranné známky pak patří např.:

 • funkce garanční – ochranná známka je zárukou určité kvality výrobku či služby;
 • funkce ochranná – znamená, že danou ochrannou známkou „bude označen právě ten výrobek, který byl vyroben příslušným výrobcem, a nikoliv výrobek jiný“[3] (totéž platí i o poskytovatelích služeb). Bez souhlasu vlastníka nesmí nikdo jiný tuto známku použít;
 • funkce propagační – pomocí této funkce se výrobek či služba dostává do povědomí spotřebitelů;
 • funkce soutěžní - ochranné známky „napomáhají svým vlastníkům k získání a udržení si pozice v hospodářské soutěži.“[4]

Požadavky na ochrannou známku

Aby byla ochranné známce poskytnuta právní ochrana, musí být zapsána do rejstříku ochranných známek. A aby byla zapsána, musí splňovat dvě podmínky:[5]


1. Musí být graficky znázornitelná, tj. lze ji vyjádřit písmenem, číslicí, kresbou, tvarem výrobku, apod. (Jednoduše řečeno ochranná známka musí být vnímatelná zrakem.)

2. Musí mít rozlišovací způsobilost, tj. schopnost odlišit od sebe výrobky nebo služby téhož druhu pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb.

Druhy ochranných známek

Ochranné známky můžeme dělit podle různých kritérií. V tomto textu uvádím pouze dělení ochranných známek podle formy označení, protože s tímto dělením se v praxi setkáme nejčastěji.[6]

Podle formy označení rozlišujeme ochranné známky:

 • slovní – mohou být tvořeny jedním nebo více slovy, jmény, písmeny, číslicemi, apod. Obecně platí, že slovní ochranná známka by měla být originální, jednoduchá, stručná, snadno zapamatovatelná, srozumitelná a vyslovitelná i ve světových jazycích.[7][8]Musí mít rozlišovací způsobilost.

U těchto ochranných známek se dále rozlišuje, zda jde o slovní označení v standardním písmu (tj. Times New Roman velikost 12) nebo ve zvláštním grafickém písmu (tj. speciální typ písma, jiná velikost, apod.).[2] Příklady slovní ochranné známky: „IBM“, „PANASONIC“, „KOFOLA“, apod.;

 • obrazové - mohou být tvořeny kresbou (např. realistickou, abstraktní…), geometrickým obrazcem či jiným obrazcem, který není doprovázen textem. I zde platí, že ochranná známka musí mít rozlišovací způsobilost. A dále by měla být snadno zapamatovatelná, přitažlivá, vkusná, rozeznatelná i při změně velikosti;[9]
 • prostorové - jsou tvořené trojrozměrným vyobrazením, kterým může být tvar výrobku nebo jeho obalu (např. tvar láhve, tvar tablet léků...);
 • kombinované – vznikají sloučením slovních prvků s prvky obrazovými. Možné je i spojení prostorové ochranné známky se slovní či obrazovou (např. láhev opatřená etiketou).

Registrace ochranné známky v ČR

Registrace ochranné známky je podmíněna podáním přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV) a zaplacením správního poplatku do jednoho měsíce od podání přihlášky. Přihlašovatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba.[1]

Přihláška musí obsahovat:

 • žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
 • údaje o totožnosti přihlašovatele,
 • údaje o totožnosti zástupce, pokud je přihlašovatel zastupován,
 • seznam výrobků a služeb, pro které se požaduje zápis ochranné známky,
 • znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.[1]

Podle § 1 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách musí přihláška obsahovat ještě:

 • údaje o druhu ochranné známky (tj. slovní, slovní grafická, obrazová, prostorová),
 • údaje o tom, zda je označení tvořené pouze barvou nebo kombinací barev.[10]


Po podání přihlášky je zahájeno řízení o přihlášce. ÚPV provede formální průzkum (tj. zkoumá, zda přihláška obsahuje to, co má a zda je zaplacen správní poplatek) a věcný průzkum (tj. zkoumá, zda je označení způsobilé zápisu do rejstříku). Jsou-li splněny podmínky, je přihláška zveřejněna ve Věstníku ÚPV, což umožňuje třetím osobám (tj. oprávněným osobám podle § 7) podat námitky proti registraci ochranné známky.[1]

Pokud přihláška vyhovuje stanoveným požadavkům a pokud nejsou žádné námitky, zapíše ÚPV ochrannou známku do rejstříku a vlastníkovi ochranné známky vydá osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.[1]

Zápis ochranné známky platí 10 let. Po této době musí vlastník ochranné známky požádat o obnovu zápisu, jinak ochranná známka zanikne. Spolu s žádostí o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek. Zápis ochranné známky je obnoven na dalších 10 let.[1]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
 2. 2,0 2,1 HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 44. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X.
 3. LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1. vyd. Praha: Orac, 1997, s. 48. ISBN 80-901938-3-8.
 4. SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 129. ISBN 80-86920-08-9.
 5. SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 122-124. ISBN 80-86920-08-9.
 6. RÁMEŠ, Ivan. Ochranné známky známé i neznámé. EPRAVO.CZ: Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. © 1999-2012 [cit. 2012-11-30]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-zname-i-nezname-53185.html
 7. LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1. vyd. Praha: Orac, 1997, s. 49. ISBN 80-901938-3-8.
 8. HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 47. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X.
 9. LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1. vyd. Praha: Orac, 1997, s. 50. ISBN 80-901938-3-8.
 10. Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách

Použitá literatura

 • HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, 460 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X.
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1. vyd. Praha: Orac, 1997, 213 s. ISBN 80-901938-3-8.
 • SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006, 212 s. ISBN 80-86920-08-9.
 • Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, © 2008 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs.html
 • Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
 • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)