Občanský zákoník

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Sýkorová

Klíčová slova: občanské právo, soukromé právo

Synonyma: ---

Související pojmy: Všeobecný zákoník občanský, Nový občanský zákoník, Evropský občanský zákoník

Nadřazené: zákonodárství, právo


Výklad pojmu

Občanský zákoník je základní zákon, který upravuje práva osob. Tento zákon upravuje soukromé právo hmotné, tj. občanské právo. Občanským zákoníkem se řídí Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy a je jedním z nejdůležitějších právních předpisů.


Význam

Hlavní význam občanského zákoníku spočívá v podpůrné funkci pro další odvětví soukromého práva, jako je obchodní zákoník, zákoník práce a zákon o rodině. Uplatní se především tam, kde se k danému případu zákon nevyjadřuje.


Historie

Snaha o ucelený soubor zákonů existuje již od pradávna – např. Corpus iuris civilis císaře Justiniana ze 6. století, ale prvním občanským zákoníkem je francouzský Code civil français z roku 1804, tedy z doby napoleonské a ten je platný dodnes. Tento občanský zákoník byl vzorem pro tvorbu legislativy i v jiných evropských zemích. Pro České země měl význam rakouský Všeobecný zákoník občanský z roku 1811. Na našem území platil do roku 1950. Poněkud méně srozumitelný pro svoji složitost, ale dodnes platný je občanský zákoník německý z roku 1896. Jinak je tomu v angloamerických zemích, kde je právo tvořeno na základě tzv. precedentů a občanský zákoník zde nemá tradici. Současný platný občanský zákoník pochází z roku 1964 a přestože prošel mnoha novelizacemi, je v současné době nevyhovující. Odborná veřejnost se nemůže shodnout na tom, zda se přiklonit k původnímu Všeobecnému zákoníku nebo zda se má pokračovat v úpravách stávajícího zákoníku.

Občanský zákoník ČR a jeho rozdělení

Občanský zákoník je rozdělen celkem do devíti částí, které se dále dělí na složky nazvané hlavy, jednotlivé hlavy jsou pak členěny na paragrafy.

- část I. se nazývá Obecná ustanovení a zahrnuje zákony, které se zabývají občanskoprávními vztahy a jejich ochranou, zastoupením, právními úkony a spotřebitelskými smlouvami.

- část II. se nazývá Věcná práva a obsahuje zákony týkající se vlastnického práva, spoluvlastnictví a společného jmění, práva k cizím věcem a práva zástavního a zadržovacího.

- části III. IV. a V. byly zrušeny

- část VI., která se nazývá Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení a obsahuje hlavy týkající se předcházení hrozícím škodám, odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení.

- část VII. se nazývá Dědění a pod jejími hlavami najdeme zákony o nabývání dědictví, dědění ze zákona a ze závěti, správci dědictví, potvrzení dědictví a vypořádání dědiců a o ochraně oprávněného dědice

- v části VIII. - Závazkové právo jsou hlavy týkající se kromě obecných ustanovení kupní a směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, o půjčce a o výpůjčce, nájemní smlouvy a příkazní smlouvy, jednatelství bez příkazu, smlouvy o úschově, ubytování a přepravě, smlouvě zprostředkovatelské, o vkladech, smlouvě o sdružení, o důchodu, o sázce a hře, veřejné soutěži, veřejném příslibu a cestovní smlouvě.

- část IX. se jmenuje Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

Změny v novém občanském zákoníku

„Základem našeho civilního práva byl všeobecný občanský zákoník rakouský z roku 1811 (ABGB), který platil do padesátých, respektive šedesátých let, kdy jej vystřídaly postupně dva nové, prosovětsky orientované a značně zjednodušené kodexy.“ (2)

Se změnami v politickém klimatu došlo pouze k provizorním novelizacím, ale ne k zásadnímu obratu. Návrh nového občanského zákoníku kromě změn v systematice a terminologii počítá především se začleněním rodinného a částečně také obchodního a pracovního práva.

Nechce pouze upravovat majetkové vztahy, ale nastavit takové podmínky, které umožní utváření soukromého života tak, aby jednotlivci a jeho svobodné iniciativě byl ponechán co nejširší prostor. Návrh také usiluje o rozšíření hranic občanského práva, které by zahrnovalo i ostatní obory soukromoprávní oblasti, stejně jako ve Švýcarsku, Itálii nebo Nizozemí. Počítá také s komplexní úpravou smluvního práva (včetně smluv, které zatím obsahuje obchodní zákoník).

„Nový občanský zákoník inspirovaný i poznatky kontinentální právní kultury zdá se být dobrým začátkem. Je to ostatně zejména oblast práva, kde se musí s modernizací společnosti začít.“ (2)

Nový občanský zákoník je rozdělen na pět částí:

1) Obecná část – vymezení pojmů

2) Rodinné právo - dnešní zákon o rodině, institut manželství, vztahy mezi příbuznými

3) Absolutní majetková práva - definice vlastnictví, práva k cizím věcem a problematika dědění

4) Relativní majetková práva - různé druhy smluv, závazky z deliktního jednání, odpovědnost za škodu

5) Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - legislativně technická problematika

Objevují se však i hlasy z řad odborníků, které poukazují na veliký rozsah této zákonné úpravy (27937 ustanovení a kolem 500 stran) a na spornost některých paragrafů nebo jejich nadbytečnost: “ Je-li v novém občanském zákoníku věnováno otázce práva na pastvy pět paragrafů (§ 1099: „Právo pastvy se vztahuje na každý druh hospodářských zvířat, nikoliv však na prasata a drůbež“), je otázka, zda autoři příliš netkví v oné čapkovské době vzniku jejich velkého vzoru z roku 1937 více, než oprávněná.“ (4)

Literatura

1. Justice.cz [online]. 2009 [cit. 2010-06-18]. Občanský zákoník. Dostupné z WWW: <1. http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html>

2. MIKULÍKOVÁ, Marie. Měšec.cz [online]. 21. 8. 2008 [cit. 2010-06-18]. Co přináší nový občanský zákoník. Dostupné z WWW: http://www.mesec.cz/clanky/co-prinasi-novy-obcansky-zakonik/

3. Iuridictum : Encyklopedie o právu [online]. 30. 3. 2010 [cit. 2010-06-18]. Občanský zákoník. Dostupné z WWW: http://iuridictum.pecina.cz/w/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk

4. KŘEČEK, Stanislav. Britské listy [online]. 6.5.2009 [cit. 2010-06-18]. S Občanským zákoníkem se ještě pobavíme. Dostupné z WWW: http://www.blisty.cz/art/46718.html

5. Pro Právo : Právo pro každého [online]. 2008-2009 [cit. 2010-06-18]. ZÁKON č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Dostupné z WWW: http://www.propravo.cz/zakony/obcansky-zakonik/