OSA: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (6 revizí: IMPORT O: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
Řádek 95: Řádek 95:
  
 
4. Šmolík, Jan. V Ochranném svazu autorském: první rok prof. Ivana Kurze, předsedy dozorčí rady. ''Hudební rozhledy,'' 2004, 57, č. 1, s. 24 - 25. ISSN 0018-6996.
 
4. Šmolík, Jan. V Ochranném svazu autorském: první rok prof. Ivana Kurze, předsedy dozorčí rady. ''Hudební rozhledy,'' 2004, 57, č. 1, s. 24 - 25. ISSN 0018-6996.
 +
 +
[[Kategorie:Ochrana duševního vlastnictví]]

Aktuální verze z 29. 2. 2012, 18:45

Autor: Jana Pražienková

Kľúčové slová: autorské práva, ochrana autorských práv, ochranné zväzy

Synonymá: --

Súvisiace pojmy:

nadradené: autorské práva

podradené: --Charakteristika

OSA - Ochranný svaz autorský je občianske združenie, ktorého hlavnou úlohou je kolektívna správa majetkových autorských práv k hudobným dielam, ich sprístupňovanie verejnosti a ďalšie činnosti, vykonávané na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry ČR alebo na základe poverenia iným kolektívnym správcom(3).


História OSA

Ochranný zväz, ktorý zastupuje autorov, bol založený už v roku 1919. Prvá ustanovujúca schôdza sa konala 9.10.1919. Medzi zakladateľmi boli aj významné osobnosti, ako napríklad populárny skladateľ a pesničkár Karel Hašler, Leoš Janáček, R.A.Dvorský a iní. Jedným z prvých riaditeľov sa stal syn Antonína Dvořáka(1). OSA patrí taktiež k zakladateľom medzinárodných spoločností - CISAC (Medzinárodná konfederácia autorov a skladateľov) v roku 1926 a BIEM (Medzinárodná organizácia pre ochranu práv k mechanickým záznamom diel) v roku 1929(3).


Poslanie a činnosť OSA

OSA spravuje autorské majetkové práva, týkajúce sa hudobných diel s textom i bez textu. To znamená, že zastupuje hudobných skladateľov i textárov a takisto aj vydavateľstvá.

Rozlišuje dva základné stupne zastupovania:(1)

1. zastupovaný - autor, vydavateľ alebo dedič autorských práv, ktorý preukáže autorstvo minimálne jedného verejne uvádzaného diela a má podpísanú zmluvu s OSA. Podmienkou podpísania zmluvy je práve minimálne jedno zverejnené dielo.

2. člen - autor alebo vydavateľ, ktorý spĺňa podmienky členstva v OSA (dané stanovami) a má hlasovacie právo na valnom zhromaždení.


V súčasnosti je prostredníctvom uzatvorených zmlúv zastupovaných viac ako 6.000 domácich autorov a viac ako milión zahraničných autorov. Títo sú zastupovaní prostredníctvom siete zmlúv so zahraničnými kolektívnymi správcami (2).

Zastupovaným autorom OSA zabezpečuje výber autorských odmien za použitie diela nielen na území Českej republiky, ale aj v zahraničí na základe recipročných zmlúv so zahraničnými partnerskými organizáciami. Odmeny sa vyplácajú pravidelne 4 x do roka. Autor zároveň dostane aj podrobné vyúčtovanie s prehľadom použitia diel doma i v zahraničí. Registrovaní autori taktiež získavajú prístup do informačného systému OSA (INFOSA), ktorý im umožňuje elektronické prihlasovanie diel, poskytuje prehľad o použití svojich diel a ďalšie.

Hoci činnosť OSA leží v prvom rade v ekonomickej oblasti, zaoberá sa aj otázkami autorskej ochrany a v spolupráci s domácimi i zahraničnými ochrannými zväzmi sa podieľa na formovaní právnych noriem. Svojou činnosťou sa snaží podporovať tvorbu domácich autorov a rozvoj českej hudobnej kultúry. Jej aktivity majú aj sociálny rozmer, pomáha napríklad sociálne slabším autorom hudobných diel, ktorí sú združení v OSA (4).


Podmienky členstva v OSE

Podľa stanov OSA, jej členom sa môže stať každý nositeľ majetkových práv, ktorý má so zväzom uzatvorenú zmluvu a spĺňa určité kritériá (3).

Skladateľ, textár alebo vydavateľ musí byť zastupovaný zväzom minimálne 5 rokov a musí dosiahnuť istý zisk z autorských odmien, ktorý je presne určený v stanovách pre každú kategóriu zvlášť. Aj dedič autorských práv sa môže stať členom OSA. Pravidlá presne určujú stanovy. Členstvo sa opäť odvíja od vopred daného limitu získaných autorských odmien pôvodného majiteľa.Organizačná štruktúra OSA

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. V období medzi jednotlivými zasadaniami valného zhromaždenia riadiacim a kontrolným orgánom je dozorná rada. Štatutárnym a výkonným orgánom je predstavenstvo. Predsedu a členov predstavenstva volí dozorná rada(3).

Valné zhromaždenia sa schádza minimálne 1 x ročne. Jeho hlavnou náplňou je najmä schvaľovanie hospodárskych výsledkov a účtovnej uzávierky, schvaľuje základné dokumenty OSA, ako sú stanovy alebo pravidlá pre rozdeľovanie autorských odmien, volí alebo odvoláva členov dozornej rady (3).
Medzinárodná spolupráca

OSA je členom niekoľkých medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv:

CISAC - Confederation internationale des sociétes d'auteurs et compositeurs (Medzinárodná konfederácia autorov a skladateľov)

BIEM - Bureau international des sociétes gerant les droits d'enregistrement et de reproduction mecanique (Medzinárodná organizácia pre ochranu práv k mechanickým záznamom diel)

GESAC - Groupement européen des sociétes d'auteurs et compositeurs (Európske združenie autorov a skladateľov)
Použité zdroje

1. O nás. [online] [cit.2010-12-28]. Dostupné na www:<http://www.osa.cz/horn%C3%AD-menu/kdo-jsme/o-n%C3%A1s.aspx>


2. Reichman, Martin. Roman Strejček: OSA je důležitá i pro uživatele. [online][cit.2010-12-28] Dostupné z www: <http://jnp.zive.cz/roman-strejcek-osa-je-dulezita-i-pro-uzivatele>


3. Stanovy ve znění po Valném shromáždění členů OSA ze dne 20.5.2010.[online] [cit. 2010-12-28] Dostupné na www: <http://www.osa.cz/media/84350/stanovy_osa_2010_2.pdf>.


4. Šmolík, Jan. V Ochranném svazu autorském: první rok prof. Ivana Kurze, předsedy dozorčí rady. Hudební rozhledy, 2004, 57, č. 1, s. 24 - 25. ISSN 0018-6996.