OECD

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Václav Kůs

Klíčová slova: OECD, OEEC, hospodářství, spolupráce

Související pojmy: ekonomika, liberalizace, mezinárodní obchod

nadřazené - společnost, demokracie
podřazené -


Charakteristika

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-Operation and Development) je mezinárodní vládní organizace se sídlem v Paříži. OECD sdružuje ekonomicky nejvýznamnější země světa (země produkují celkem více než dvě třetiny zboží a služeb celého světa), hraje proto významnou úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu.[1] Představitelé členských zemí se setkávají ve výborech, které jsou ustaveny pro důležité oblasti a vyměňují si informace.[2] OECD představuje jedinečné fórum k diskusi především v oblasti ekonomické a sociální politiky členských zemí. Porovnává zkušenosti a snaží se tak najít odpovědi na vznikající problémy, ale také napomáhá koordinaci uvnitř členských států i na mezinárodní úrovni.

Hlavní cíle

OECD poskytuje vládám vyspělých demokratických zemí možnost studovat a formulovat nejvhodnější politiky k dosažení stanovených cílů.


Mezi hlavní cíle OECD patří:

- podpora udržitelného ekonomického růstu

- zvyšování zaměstnanosti

- zvyšování životní úrovně

- udržení finanční stability

- zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a

- rozvoj světového obchodu[3]

Historie

OECD byla založena v roce 1961. Vznikla na základech Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci, která původně spravovala finance v rámci takzvaného Marshallova plánu. Na konci roku 1960 byla podepsána smlouva, která vstoupila v platnost 30. září 1961. K evropským zemím se připojily USA a Kanada, čímž vznikla současná OECD. OECD sídlí ve francouzské metropoli Paříži. Funkci generálního tajemníka zastává Mexičan Angel Gurría.[4]

OECD a ČR

Česká republika vstoupila do OECD 21. prosince 1995 jako 26. člen. Plnění závazků OECD zároveň významně přispělo k přípravě ČR na vstup do Evropské unie. Gestorem spolupráce s OECD je Ministerstvo zahraničních věcí, do výborů a pracovních skupin je ale zapojena většina dalších ministerstev a nejvyšších orgánů státní správy, které jsou gestory jednotlivých výborů. Spolupráci jednotlivých resortů organizuje Pracovní skupina pro spolupráci s OECD, která funguje na úrovni náměstků a ředitelů odborů. Generální tajemník a další představitelé OECD pravidelně navštěvují ČR.[5]

Rozpočet organizace

Jednotliví členové přispívají do rozpočtu OECD v závislosti na síle ekonomiky. Největším přispěvatelem je proto USA (asi 24 % z celkových příspěvků). Česká republika přispívá částkou, která odpovídá 0.68 procentům celkového rozpočtu organizace. Pro rok 2011 měla OECD k dispozici 342 milionů eur. Na rozdíl od Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, OECD nerozděluje peníze formou grantů ani půjček.[6]

Členské státy

Organizace má v současné době celkem 32 členů. Zakládajícími zeměmi byly Belgie (13. 9. 1961), Dánsko (30. 5. 1961), Francie (7. 8. 1961), Irsko (17. 8. 1961), Island (5. 6. 1961), Itálie (29. 3. 1962), Lucembursko (7. 12. 1961), Nizozemí (13. 11. 1961), Norsko (4. 7. 1961), Kanada (10. 4. 1961), Německo (27. 9. 1961), Portugalsko (4. 8. 1961), Rakousko (29. 9. 1961), Řecko (27. 9. 1961), Španělsko (3. 8. 1961), Švédsko (28. 9. 1961), Švýcarsko (28. 9. 1961), Turecko (2. 8. 1961), Velká Británie (2. 5. 1961) a Spojené státy americké (12. 4. 1961).

V dalších letech se novými členy OECD staly Japonsko (28. 4. 1964), Finsko (28. 1. 1969), Austrálie (7. 6. 1971), Nový Zéland (29. 5. 1973), Mexico (18. 5. 1994), Česká republika (21. 12. 1995), Maďarsko (7. 5. 1996), Polsko (22. 11. 1996), Korea (12. 12. 1996), Slovenská republika (14. 12. 2000), Chile (7. 5. 2010) a Slovinsko (21. 7. 2010).[7]

Poznámky

  1. Obecná informace o OECD a členství ČR v OECD | Stálá mise České republiky při OECD v Paříži [online]. [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/oecd.paris/cz/zakladni_informace_o_oecd/obecna_informace_o_oecd_a_clenstvi_cr_v.html
  2. OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. [online]. 2007, s. 11 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.oecd.org/general/38406764.pdf
  3. Ministerstvo financí České republiky : OECD [online]. [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/meo_oecd.html
  4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). [online]. 2011 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://wiki.aktualne.centrum.cz/organizace-pro-hospodarskou-spolupraci-a-rozvoj-oecd/
  5. Obecná informace o OECD a členství ČR v OECD | Stálá mise České republiky při OECD v Paříži [online]. [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/oecd.paris/cz/zakladni_informace_o_oecd/obecna_informace_o_oecd_a_clenstvi_cr_v.html
  6. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). [online]. 2011 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://wiki.aktualne.centrum.cz/organizace-pro-hospodarskou-spolupraci-a-rozvoj-oecd/
  7. Organisation for Economic Co-operation and Development - List of OECD Member countries [online]. [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-ratificationoftheconventionontheoecd.htm


Použité zdroje