OAI

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Meno: Marianna Koštialová

Kľúčové slová: interoperabilita, repozitár, metadáta, digitálna knižnica, e-print, archiv, otvorený prístup (open access), komunikácia vedeckých poznatkov, štandard, protokol

Synonyma:

Súvisiace pojmy:

Nadradené:

Podradené:

Charakteristika

Open Archives Initiative je organizácia podporujúca interoperabilitu prostredníctvom vyvíjania štandardov, umožňujúcich efektívne a jednoduché šírenie obsahu v elektronickom prostredí[1] . Myšlienka celého projektu vzišla z komunity inštitúcií, zaoberajúcich sa publikovaním vedeckých prác v elektronickej podobe, ktoré pociťovali spoločnú potrebu zjednodušenia prístupu a prepojenia rozličných miest uchovávajúcich obsah v elektronickej podobe. Zlepšenie prístupu k e-printovým odborným zdrojom v praxi znamená zvýšenie odbornej komunikácie.

Zmyslom platformy otvorených archívov je teda sprístupnenie materiálov zverejnených na webe, s cieľom ich vzájomného zdieľania medzi repozitármi, ich pulikovaním a archiváciou.[2] Týmto spôsobom sa Open Archives Initiative pokúša o vytvorenie siete archívou obsahujúcich digitálny obsah, ponúkajúc technický mechanizmus a organizačnú štruktúru na podporu interoperabilnej siete medzi otvorenými archívmi ( pojem „otvorený“ chápeme v zmysle architektúry systému, nie len v zmysle bezplatného alebo neobmezeného prístupu, pod pojmom „archív“ vo všeobecnosti rozumieme akýkoľvek repozitár, alebo miesto určené k ukladaniu informácií uložených na webe).[3]

Ako metóda pre dosiahnutie potrebnej úrovne interoperability s nízkymi nákladmi, bolo zvolené tzv. ukladanie dát, zamerané na zhromažďovanie metadát z rôznych repozitárov do centrálneho skladu dát. Poskytovatelia dát (Data providers), tak majú k dispozícii relatívne ľahko implementovateľný mechanizmus k externému zobrazeniu informácií o obsahu archívu, čo umožňuje tretej strane – poskytovateľom služieb (Service providers) – tieto informácie z viacerých archívov automatizovaným spôsobom zhromažďovať a budovať nad nimi rôzne nadstavbové služby.

OAI-PMH (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

Realizáciu siete otvorených archívov umožňuje technická infraštruktúra OAI, vytvárajúca a špecializujúca sa na Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting(OAI-PMH). OAI-PMH je protokol, ktorý slúži na ukladanie dát definujúci mechanizmus ukladania metadátových záznamov z repozitárov. Ako jednoduchý technický prostriedok sprístupňuje poskytovateľom dát pre účely služieb svoje metadáta, založené na štandardoch HTTP (Hypertext Transport Protocol) a XML (Extensible Markup Language).[4] Metadáta určené k harvestingu možno ponúknuť v akomkoľvek formáte, na ktorom sa dohodne určitá komunita alebo ľubovoľná skupina poskytovateľov dát a služieb. Pre základnú úroveň výmeny metadát musí byť podporovaný aspoň nekvalifikovaný Dublin Core. Takto môžu byť metadáta z mnohých zdrojov uložené v jedinej databáze a poskytované služby môžu sprístupňovať centrálne ukladané alebo agregované dáta. OAI protokol neposkytuje možnosť vyhľadávania medzi dátami, slúži len na ich zber do jedného miesta, teda väzbu medzi metatátami a odpovedajúcim obsahom protokol nedefinuje. Napriek technickej jednoduchosti OAI-PMH, je vybudovanie systému s logicky premyslenými službami rešpektujúcimi požadavky používateľov v celku zložité. Protokol by sa mohol stať bežnou súčasťou webovej infraštruktúry s garantovanou podporou, rovnako ako je to v prípade prokotolu HTTP. Kombinácia oboch vedie k všeobecnému rozšíreniu medzi vedeckými a pamäťovými inštitúciami, výskumnými organizáciami a vydavateľmi.

OAI-ORE (Object Archives Initiative Reuse and Exchange)

Cieľom aktivity OAI s názvom Znovupoužitie a výmena digitálnych objektov (pre ktoré sa používa aj pomenovanie agregáty), je nájsť spôsob, akým označiť väzby medzi jednotlivými komponentami a prvkami, z ktorých sú zložené digitálne objekty a akým spôsobom ich komunikovať cez počítačové siete s cieľom zachovania maximálnej informačnej hodnoty možných existujúcich a súvisiacich väzieb. [5] Pri spomínaných agregátoch možno kombinovať zdroje s viacerými typmi médií, vrátane textu, obrázkov, dát a videí. Štandardy definované za účelom popisu a výmeny agregácie internetových zdrojov sú vytvorené k umožneniu vystavenia bohatého obsahu digitálnych objektov na aplikácie podporujúce vytváranie, vkladanie, výmenu, zobrazenie a opakovné využívanie a uchovávanie.

Viac informácií o OAI nájdete na:

OAI (Open Archives Initiative) <http://kisk.phil.muni.cz/wiki/OAI_(Open_Archives_Initiative>

Open Access bibliography <http://www.escholarlypub.com/oab/oab.pdf>

OAI News <http://www.openarchives.org/news/news2.html#IOP%20OAI%20news>

OCLC (Online Computer Library Center) <http://www.oclc.org/global/default.htm>

Budapest Open Access Initiative <http://www.soros.org/openaccess>

Biomed Central and Open Access Initiative <http://www.biomedcentral.com/info/libraries/oai>

Poznámky

  1. About OAI In Open Archives Initiative.[online]. 2011.[cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW:<http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php >.
  2. HANOUSEK, T. OAI-PMH pro začátečníky. [online]. 2007.[cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: <http://www.nacr.cz/Z-files/moznosti_06.pdf>.
  3. BARTOŠEK, M. Digitální knihovny – teorie a praxe. [online]. 2006.[cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: <http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/6901/1/DL-Bartosek-final2.pdf>.
  4. HANOUSEK, T. OAI-PMH pro začátečníky. [online]. 2007.[cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: <http://www.nacr.cz/Z-files/moznosti_06.pdf>.
  5. NOVÁK, P. Standardizace otevřených archivů: popis a výměna agregovaných webových zdrojů prostřednictvím OAI-ORE.[online]. 2008.[cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: <http://nusl.techlib.cz/images/OAI-ORE_text.pdf>.

Použitá literatura

About OAI In Open Archives Initiative.[online]. 2011.[cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW:<http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php >.

BARTOŠEK, M. Digitální knihovny – teorie a praxe. [online]. 2006.[cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: <http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/6901/1/DL-Bartosek-final2.pdf>.

DAWSON, D. Open Archives Initiative – Protocol For Metadata Harvesting.[online]. 2003.[cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.oaforum.org/otherfiles/oaf_d48_cser3_foullonneau.pdf>.

HANOUSEK, T. OAI-PMH pro začátečníky. [online]. 2007.[cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: <http://www.nacr.cz/Z-files/moznosti_06.pdf>.

NOVÁK, P. Standardizace otevřených archivů: popis a výměna agregovaných webových zdrojů prostřednictvím OAI-ORE.[online]. 2008.[cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: <http://nusl.techlib.cz/images/OAI-ORE_text.pdf>.

SLEMAN, H., Fox, E.The Open Archives Initiative: Realizing Simple and Effective Digital Library Interoperability. [online]. 2007.[cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW:<http://www.dlib.vt.edu/projects/OAI/reports/jla_2001_article_oai.pdf>.

SOUKUP, T. 2009. Pokročilá funkčnost elektronických informačních zdrojů : diplomová práca. Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, 2009. 60 s.

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.[online]. 2008.[cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>.