Nezisková organizace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tereza Pojezná

Klíčová slova: organizace

Synonyma: nevýdělečná organizace

Související pojmy:

nadřazené - organizace
podřazené - sdružení, nadace


Obecná charakteristika

Termín nezisková organizace (NO) není v současné době v České republice definován dle určitého právního předpisu. Zákon o daních z příjmu však vymezuje neziskové organizace jako "organizace charakteru právnických osob, které nejsou zřízeny nebo založeny za účelem podnikání."[1] Nicméně „jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení."[2]

Každá nezisková organizace má svého zřizovatele, zakládá se podle příslušných právních předpisů a podléhá registraci na místech určených zákonem.  K rozlišení neziskových organizací slouží Identifikační číslo a celkový přehled všech neziskových organizací poskytuje Český statistický úřad v seznamu ekonomických subjektů.

Mezi neziskové organizace lze zařadit: občanská sdružení, církve, náboženská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, obce, kraje, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy, zájmová sdružení právnických osob a subjekty stanové zákonem.

Pro vytvoření úspěšné neziskové organizace je důležité: mít srozumitelné poslání, strategicky plánovat, mít funkční statutární orgány, mít vícezdrojové financování, rozvíjet firemní kulturu, zajímat se o budoucnost organizace, mít jasné vnitřní procesy a pravidla, snažit se být vidět a slyšet.

Rozdělení

 1. Státní (vládní, veřejné) neziskové organizace se podílejí především na realizaci výkonu veřejné správy. Patří sem zejména příspěvkové organizace, organizační složky státu, kraje či obce. Nejsou založeny za účelem podnikání a k produkci zisku, který by mohl být rozdělen mezi jednotlivé členy organizace.[3]
 2. Nestátní (nevládní, občanské, soukromé) neziskové organizace jsou založeny na principu sdružování osob žijících a spolupracující v daném prostoru, kteří vytváří různé typy soukromých neziskových organizací, jejichž hlavním cílem je organizovat a vzájemně spolupracovat v určité oblasti zájmu. Mezi nestátní NO patří obecně prospěšné společnosti, církve, náboženská sdružení, církevní právnické osoby, občanská sdružení, nadace, nadační fondy.[4]  

Financování

Na financování neziskových oranizací se podílí:

 1. „veřejná správa (státní správa a samospráva);
 2. individuální dárci – jednotlivci;
 3. firmy;
 4. nadace a nadační fondy;
 5. ostatní organizace;
 6. příjmy z vlastní činnosti."[5]

Rozdíl mezi neziskovým sektorem a byznys sférou 

 1. Firmy rozdělují zisk mezi své vlastníky x nezisková organizace převádí výnos do dalšího roku;
 2. strategií firmy je vyvíjení zisku x strategií neziskové organice je naplnění jejího poslání;
 3. marketingové firmy se zaměřují na zákazníky x marketing neziskové organice pracuje s klienty a dárci.[6]

Poznámky

 1. REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Vyd. 3. Praha: EKOPRESS, 2010, s. 39. ISBN 978-80-86929-54-5.
 2. MERLÍČKOVÁ, RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně. Vyd. 11. Olomouc: ANAG, 2011, s. 8-9. ISBN 978-80-7263-675-4.
 3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS). Vyd. 1. Brno: CVNS, 2005, s. 27. ISBN 80-239-4057-0.
 4. ŠKARABELOVÁ, Simona. Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS). Vyd. 1. Brno: CVNS, 2005, s. 28. ISBN 80-239-4057-0.
 5. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. PUBIC RELATIONS, FUNDRASING A LOBING pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2012, s. 46-47. ISBN 978-80-247-4040-9.
 6. ŠEDIVÝ Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. ÚSPĚŠNÁ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, s. 20. ISBN 978-80-247-4041-6.

Použitá literatura

 • REKTOŘÍK, J. a kol.  Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Vyd. 3. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5.
 • MERLÍČKOVÁ, RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně. Vyd. 11. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-675-4.
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS). Vyd. 1.  Brno: CVNS, 2005. ISBN 80-239-4057-0.
 • ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. PUBIC RELATIONS, FUNDRASING A LOBING pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4040-9.
 • ŠEDIVÝ Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. ÚSPĚŠNÁ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4041-6.