Newsletter

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Markéta Novotná

Klíčová slova: informační zpravodaj, bulletin, seriálová publikace, marketingový nástroj, email marketing, internetová reklama

Synonyma: zpravodaj, bulletin

Související pojmy:

nadřazené - seriálové publikace, marketingové nástroje, online marketing, email marketing, direct marketing, internetová reklama
podřazené --


Výklad pojmu

Výraz "Newsletter" pochází z angličtiny ("news" = novinky, "letter" = dopis) a označuje zpravodaj či bulletin obsahující aktuální zprávy a novinky.

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) definuje "newsletter" takto: "Seriálová publikace vydávaná korporací (organizací, institucí, spolkem aj.) jako oficiální publikace obvykle s informační, normativní a metodickou funkcí". Jeho ekvivalent "zpravodaj" je tamtéž formulován následovně: "Seriál vydávaný organizací zpravidla pro její členy, který má podat aktuální informace z její oblasti činností".[1]

Typy newsletterů

Newsletter se rozděluje do dvou základních skupin:

tištěné - noviny, akční letáky, jejichž distribuce je zajištěna roznáškou, poštou, stojany

v digitální formě, které jsou obvykle distribuovány přes Internet (email). Digitální formáty se různí od jednoduchých textových formátů až po formáty typu PDF a nejčastěji HTML.

Elektronické zasílání newsletterů ("e-Newsletters") získalo rychlou popularitu, stejně tak jako vítězí email nad tištěnou korespondencí.

Marketing

Elektronické zasílání newsletterů patří k moderním, nenákladným a přitom efektivním nástrojům online či e-mailový marketingu. Jedná se o službu zasílání relevantních či reklamních informací prostřednictvím emailu na základě předešlé autorizace.

Newsletter spadá pod tzv. "přímý marketing" (direct marketing), v jehož případě je oslovován konkrétní potencionální zákazník prostřednictvím elektronické pošty.[2]


V rámci "autorizované pošty" ("Authorized Permission Mail"), tzn. pošty, s jejímž zasíláním uživatel v minulosti souhlasil, můžeme newsletter rozdělit na[3]:

"firemní bulletin", který rozesílá firma svým zákazníkům s informací o jejích nových produktech, službách nebo akčních slevách výrobků.

"zpravodajský bulletin", který zasílají zpravodajské servery svým uživatelům na vyžádání, s obsahem zpráv z domova a zahraničí nebo novinek z určité sféry zájmu uživatele.


Podpora prodeje v newsletteru je uskutečňována dvěma způsoby[4]:

1. V prvním případě je newsletter jedním z prvků "marketingového mixu" během určité kampaně a navazuje tak na marketingovou akci týkající se většinou časově ohraničených slev na zvolené výrobky či služby. Podpora prodeje tímto způsobem očekává krátkodobý, zato však okamžitý nárust tržeb.

2. Druhý způsob naopak uvažuje v dlouhodobějším horizontu a počítá s trvalejším vlivem. Podpora prodeje tu probíhá nepřímo s využitím nástrojů "Public Relations" a to tak, že poukazuje na dobré hospodaření určité firmy, její nové produkty a služby pro zákazníky. Tím také vylepšuje celkový dojem dané firmy na veřejnost.


Oba druhy newsletterů se využívají buď samostatně, nebo se vzájemně kombinují. Záleží především na typu firmy i zvyklostech na místních trzích.


Newsletter má následující výhody[5]:

• zlepšení vztahu s odběratelem;

• minimální náklady bez ohledu na počet odebírajících uživatelů;

• propagace značky či výrobků;

• vytvoření důvěryhodnosti.


„Velký význam má i samotné provedení newsletteru, jeho kreativita, velikost, sémantika a další vlastnosti samotného emailu.“[6] Klíčovým hlediskem je také použití specializované aplikace, která umožní vhodně načasovat odeslání newsletteru, správu a vyhodnocení úspěšnosti kampaně.[7]

To vše dohromady pak směřuje k dalšímu možnému zlepšení v oblasti marketingu.

Právní rámec

Newsletter i další elektronickou poštu vymezují zákonné normy, v ČR vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Podle nich je třeba k zasílání newsletterů a další elektronické pošty prokazatelného souhlasu a možnosti jejich odhlášení. V opačném případě jde o rozesílání spamu.

Poznámky

  1. MATUŠÍK, Zdeněk. Bulletin. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-04]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001087&local_base=KTD>.
  2. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 1. vyd.. Praha : Grada, 2005. 156 s. ISBN: 80-247-1095-1.
  3. STUCHLÍK, Petr; DVOŘÁČEK. Martin. Reklama na Internetu. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 226 s. ISBN: 80-247-0201-0.
  4. ZIKMUND, Martin. BussinessVize.cz [online]. 2010-04-06, 2011-05-05 [cit. 2011-05-05]. Newsletter – fígl, který funguje. Dostupné z WWW: http://www.businessvize.cz/komunikace/newsletter-figl-ktery-funguje.
  5. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 1. vyd.. Praha : Grada, 2005. 156 s. ISBN: 80-247-1095-1.
  6. Co je Newsletter [online]. Adaptic. c2005-2011 [Cit. c2011-05-04]. Dostupné z WWW: <http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/newsletter/>.
  7. Tamtéž.

Použité zdroje

1. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 1. vyd.. Praha : Grada, 2005. 156 s. ISBN: 80-247-1095-1.

2. Co je Newsletter [online]. Adaptic. c2005-2011 [Cit. c2011-05-04]. Dostupné z WWW: <http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/newsletter/>.

3. MATUŠÍK, Zdeněk. Bulletin. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-04]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001087&local_base=KTD>.

4. STUCHLÍK, Petr; DVOŘÁČEK. Martin. Reklama na Internetu. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 226 s. ISBN: 80-247-0201-0.

5. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2000-2011 [cit. 2011-05-01]. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění). Dostupné z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5&loc=20>.

6. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2000-2011 [cit. 2011-05-01]. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Dostupné z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=23&submenu=25>.

7. ZIKMUND, Martin. BussinessVize.cz [online]. 2010-04-06, 2011-05-05 [cit. 2011-05-05]. Newsletter – fígl, který funguje. Dostupné z WWW: <http://www.businessvize.cz/komunikace/newsletter-figl-ktery-funguje>.