New Age

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Veselá

Klíčová slova: New Age, Nový věk

Synonyma: Nový věk, věk Vodnáře, vodnářské spiknutí, nová spiritualita, sluneční věk, solární věk, doba obratu, věk změn


Související pojmy:

nadřazené - náboženství, náboženské skupiny, nová náboženská hnutí
podřazené - novopohanství, religion online


Charakteristiky

New Age je myšlenkový směr (často označováno také jako hnutí), ve kterém nalezneme prvky filosofie, astrofyziky, náboženství, zen-buddhismu, taoismu, křesťanství, ale i šamanismu, okultismu, esoteriku či nové pohanství. New Age ve svém základu hledá nový postoj ke světu, nový styl života, nový způsob hledání hlubšího poznání. Uvádí se, že New Age je založen na čtyřech základních pilířích, kterými jsou vědecký podklad (Fritjof Capra), náboženství orientu, Nová psychologie (C.G.Jung) a znamení Vodnáře.[3]

Nejlépe lze pochopit New Age v porovnání s tradičními náboženstvími. Pro New Age je oproti tradičnímu náboženství typická individualita osobnosti a tzv. princip „nezávislého hledačství“(John Lash)[2, s. 76].Znamená to, že v tradičních naboženstvích má věřící již předem daná dogmata v která musí věřit a zásady, které musí dodržovat. New Age naopak klade důraz na samostatnost, individualitu a vlastní vzdělávání. Člověk následující New Age jakoby degraduje Boha a stává se sám svým duševním vůdcem s veškerým rizikem, které mu tímto vzniká. Nese následky za svoje vlastní myšlení a konání, nemá tu možnost svést svoje chyby na někoho jiného (Boha). I meditace již není hledáním Boha, ale naopak hledáním sebe sama. Další rozdíl mezi New Age a tradičním náboženstvím se nachází v masovosti věřících. Zatímco tradiční náboženství si zakládá na velkém počtu věřících, New Age má pouze malé množství vlastní „inteligence“, které je nutné pro vyvolání potřebné změny (tzv. kritické množství). Klasický znak křesťanského náboženství, kterým je pokání v New Age nenalezneme, naopak Nový věk si žádá lidi energické, svobodné a hlavně pozitivně uvažující. New Age má také odlišný pohled na pozemský majetek. Oproti klasickým náboženstvím je dostatečná finanční nezávislost pro člověka přínosem, protože pokud se člověk nezabývá tím jak se uživit, má čas se plně věnovat svému duchovnímu rozvoji. New Age nemá svého vůdce, základnu či platformu. [2]

Historie New Age

New Age jako pojem se poprvé objevuje v Kalifornii v Teosofické společnosti založené roku 1875 Helenou Petrovnou Blavatskou. Její následnice je Annie Basantová a také Ann Baileyová (1880-1949), která ve své knize Kristův návrat používá poprvé pojmy věk Vodnáře a Nový věk. Ve svých spisech prorokuje příchod nového řádu světa. Novodobá historie New Age spadá do 60. let v Kalifornii. Došla společně s popularitou hnutí hippies. V této době, kdy jsou Američané přesyceni technologií, přichází zájem o netradiční náboženství, mystiku a odsunutí tradičních náboženství. [3] Mezi hlavní představitele New Age patří spisovatel Fritjof Capra (knihy Tao fyzika, Bod obratu), Marilyn Fergusonová (bulletin „hnutí, které nemá jméno“, kniha Spiknutí vodnářů) či Stanislav Grof (transpersonální psycholog).[4]

Věk Vodnáře

Astrologický předpoklad, že s konstelací hvězd se mění lidské osudy či osud planety je základním učením New Age. Dle tohoto učení se Slunce po dvou tisíciletích dostává do odlišného souhvězdí, což způsobuje změny právě v osudech. Do roku 1997 jsme se nacházeli ve znamení Ryb, které New Age označuje jako dobu temna a válek. V roce 1997 přešlo Slunce do souhvězdí Vodnáře. V této nové éře by měla zmizet nadvláda křesťanství a Bůh by se měl stát všudypřítomným, sídlícím v každém z nás. Důraz je kladen na osobní zodpovědnost samotných lidí. To je hlavní myšlenka věku Vodnáře.[2]

Přístup křesťanství

Křesťanství se v dnešní době stává více benevolentnější k netradičním duchovním směrům. V případě New Age je ovšem některá oficiální literatura dosti vyhraněná. Označuje New Age jako prostředek Lucifera, který chce nalákat lidi ke hříchu. Často označuje New Age jako klam, který vede lidi do pekla. Vyzývá věřící, aby se nedali svést a nenásledovali toto hnutí, ale zůstali věrní křesťanství. Označují New Age za výzvu pro křesťanskou víru.


Literatura a odkazy k tématu New Age a křesťanství:


Použitá literatura

  1. MAREK, Vlastimil. Blog.respekt.cz [online]. 27.2.2007 [cit. 2010-04-11]. Co to je hnutí New Age?. Dostupné z WWW: <http://marek.blog.respekt.cz/c/1932/Co-to-je-hnuti-New-Age.html#t2>.
  2. TYCHO, A.P. Tak mnoho cest : Příručka o náboženstvích, sektách, New Age a nových duchovních směrech. Vyd.1. Olomouc : Spolek moravských nakladatelů, 2001. 308 s. ISBN 80-238-7253-2.
  3. WOLF, Josef. Kdo je, kdo není v hnutí Nového věku : svět náboženství a duchovních směrů na konci milénia. Praha : Votobia, 2000. 230 s. ISBN 80-7220-092-5.
  4. ZBÍRAL, David. Religionistika [online]. 7. 11. 2007 [cit. 2010-06-19]. New Age a novopohanství. Dostupné z WWW: <http://www.david-zbiral.cz/NewAge.htm#_Toc149637668>.