Netwar

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Netwar

Autor: Julie Haladová

Klíčová slova: netwar, cyberwar, kyberválka, hacktivismus, virtuální prostředí

Související pojmy:

nadřazené - infowar, informační válka, psychologická válka, virtuální konflikt
podřazené - dezinformace, mystifikace


Označení „netwar“ můžeme chápat ve dvou odlišných významech[1]. První definice je souhrn toho, co se jako netwar označuje v českých médiích, druhé vysvětlení čerpá ze sociologických pramenů a je podloženo vědeckými teoriemi.

Netwar – jako obecný pojem

Termín netwar se v českém mediálním prostředí začal používat především ve spojitosti s aktivitami hnutí Anonymous[2]. Zde pojem chápeme jako souhrný termín pro označení kybernetických útoků, nelegálních informačních operací, kyberterorismu, haktivismu a sociálního aktivismu ve virtuálním prostředí.

Netwar - jako koncept psychologické války

Netwar je inovativní přístup k sociálnímu konfliktu. Kombinuje inovace technologické i jiné[3] v konceptu budoucích válek a sporů. Netwar využívá mystifikaci, dezinformaci, propagandu, snaží se o narušení, zničení či modifikaci původního informačního stavu; často je cílem změna veřejného mínění. Netwar vzniká díky růstu významu síťové organizace, který roste s informační revolucí[1].

Netwar se zaměřuje především na mínění veřejnosti či elit. Může používat veřejné diplomatické prostředky, psychologické kampaně, politický a kulturní převrat, klamání či ovlivňování lokálních médií, infiltraci počítačových sítí a databází. V českém prostředí se aktéři netwar snaží pomocí operací v síti podpořit opoziční hnutí (např. Pirátskou stranu).

Struktura aktérů netwar

Organizační struktura aktérů netwar je plochá (efekt informační revoluce). Neexistuje zde jediný centrální vůdce či velitel - nebo je jich více. Skupina má velmi volnou hierarchii, pokud vůbec. Je spíše síťí rozptýlených uzlů. Rozhodování je decentralizováno (proto je obrana proti netwar nesnadnou záležitosti, viz níže) a závisí na iniciativě jednotlivců a případném následném konzultování celou skupinou[3].


Vymezení infowar, netwar a cyberwar

Netwar i kyberválka jsou modifikací informační války. Infowar můžeme zařadit do kategorie psychologických válek, kde je kladen hlavní důraz na komunikaci a informaci. V cyberwar i netwar jde o to pomocí technologie komunikaci a informaci modifikovat či mystifikovat; zaměřovat se na propagandu a tvorbu nového veřejného mínění. Rozdíl je hlavně v konceptu využití a odlišném typu zúčastněných aktérů.

Kyberválka souvisí s informačně založenými vojenskými operacemi, které jsou vedené proti nepřátelům, aktéry bývají armády. Kyberválka bývá označovaná jako „válka budoucnosti“[3].

Netwar se vyskytuje hlavně ve společenské oblasti. V netwar jsou aktéři nevládní organizace, paramilitární organizace, volně organizované skupiny atd.. Netwar nemusí být násilným konfliktem, narozdíl od cyberwar.

Pro aktuality z oblasti informační války, informační bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury je k dispozici portál www.infowar.com[4].

Obrana proti netwar - „Counter-netwar“

Proti síti rozptýlených uzlů se těžko bojuje normálními prostředky, které má k dispozici oficiální státní hierarchie. K boji proti sítím jsou potřeba sítě; je nutno vycházet ze stejných postupů či principů jako útočník. Což ovšem smazavá rozdíly mezi bráněním a útočením. Kdo zvládne efektivně síťovou formu jako první, zpravidla vyhrává; je zde nutné důkladné plošné propojení jednotlivých uzlů – „důraz na oblast meziagenturní spolupráce“[1].


Poznámky

  1. 1,0 1,1 1,2 ARQUILLA, John; RONFELDT, David. Networks and netwars : the future of terror, crime, and militancy. Santa Monica : RAND, 2001. 375 s. ISBN 0833030302
  2. anonymní hackerská skupina, která iniciuje občanskou neposlušnost
  3. 3,0 3,1 3,2 KUBĚNOVÁ, K. Psychologická válka a její proměny v průběhu dvacátého století. Brno, 2002. diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. Vedoucí práce Maxmilián Strmiska. S. 73-77. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/21331/fss_m/scan.pdf
  4. Infowar: the nexus of technology and security in cyberspace. WORDPRESS. [online]. c2012. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.infowar.com/

Použitá literatura

  • ARQUILLA, John; RONFELDT, David. Networks and netwars : the future of terror, crime, and militancy. Santa Monica : RAND, 2001. 375 s. ISBN 0833030302.
  • KALDOR, Mary. New and old wars : organized violence in a global era. 1st pub. Cambridge : Polity Press, 1999. 206 s. ISBN 0745620671.
  • KUBĚNOVÁ, K. Psychologická válka a její proměny v průběhu dvacátého století. Brno, 2002. diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. Vedoucí práce Maxmilián Strmiska. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/21331/fss_m/scan.pdf.
  • LEVOVÁ, Iveta a InHD. Martin Bastl: Netwar.Inflow: information journal [online]. © 2007–2012, Příloha č. 6/2012 [cit. 2012-05-21]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/martin-bastl-netwar