Netiketa

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Šatavová

Klíčová slova: netiquette, síťová etika, internetová etika, komunikace online

Synonyma: síťová etika, internetová etika

Související pojmy:

Poznámka: Tento text je výtahem z bakalářské práce autorky

Charakteristika netikety

Netiketa, v anglickém originále netiquette, je součástí informační etiky, jež spadá pod etiku obecnou. Jak již samo slovo netiquette napovídá, vzniklo spojením dvou pojmů: network a etiquette, tedy síť a etiketa. Sítí je myšlena síť internet a etiketou samozřejmě pravidla slušného chování ve společnosti. Netiquette je tedy síťová etiketa, čili pravidla slušného chování na internetu. Jak říká Virginia Shea [5] , pokud člověk vstupuje, seznamuje se s jinou kulturou, je vždy náchylný k působení omylů, jež plynou z nepochopení a neznalosti cizí kultury (překl.aut.). Bezpochyby existuje i kultura kyberprostoru, v jejímž rámci jsou stanovena určitá pravidla chování, s kterými by se měl každý předem seznámit a vyvarovat se tak různých forem nepochopení a omylů. Netiquette, známá také pod názvy síťová nebo internetová etika, je soubor pravidel a doporučení, jimiž by se měli řídit uživatelé internetu. V poslední době netiketa nabývá stále většího významu, protože se počet uživatelů internetu zvyšuje doslova každým dnem, a tak samozřejmě dochází stále častěji k rozličným formám nedorozumění a konfliktů, ať už úmyslných či nikoli. Ostatně stačí chvíli „surfovat“ po internetu nebo jen tak komunikovat se známými přes instant messengery nebo e-maily a jistě se dříve či později dostanete do situace, kdy si budete říkat, jestli to, čeho jste svědky, by bylo možné i v reálném životě. Respektive, jestli se lidé chovají stejně na „síti“ i v reálném životě.

Netiketa v rámci různých forem online komunikace

V současnosti je možné na internetu pozorovat netikety různých komunit a skupin. Každá skupina si vytváří svá vlastní pravidla chování v rámci svého působiště, webu; tato pravidla jsou si více či méně podobná. Tyto netikety ovšem zahrnují jen určité oblasti chování na internetu zaměřené na určitou komunitu. Pro každou z forem online komunikace (Instant messengery, e-maily, business e-mail, diskuzní skupiny atd.) existují určitá pravidla, jež jsou více či méně společná. Základem je přizpůsobit konverzaci formě online komunikace; například do obchodního e-mailu rozhodně nebudeme psát emotikony a akronymy typu LOL a podobně. Zatím však neexistuje žádný obecný kodex, který by ustanovil pravidla pro práci s internetem, avšak existuje několik dokumentů, které jsou ve světě internetu nejvíce používány a citovány. K těm se řadí Netiquette [5] od Virginie Shea, Netiquette Guidelines [1] autorky Sally Hambridge či Deset přikázání [4] Institutu pro počítačovou etiku.

Důsledky nedodržování netikety

Důsledky nedodržení netikety mohou mít v některých případech spíše úsměvný charakter, ale jindy se z jednoho „překliknutí“ může vyklubat obrovský problém. K častým prohřeškům vůči netiketě pak patří užívání anonymních remailerů, spamming (poddruhy spim a spit, tedy spam v Instant messagingu a internetovém telefonování), dále hoaxy a urban legends, trolling, hate speech a flame wars.

Faktory podporující neetické chování

Komunikace v kyberprostoru, v tomto případě v jedné z jeho částí, tedy na internetu, je rozdílná oproti komunikaci tváří v tvář. Vyznačuje se tím, že existuje rozpor mezi chováním uživatelů v reálném životě a při online komunikaci. Uživatel se vlivem určitých faktorů stává při komunikaci otevřenějším, odhazuje zábrany (například stud), jež mu v reálném životě brání vyjadřovat se tak, jako na internetu, povoluje uzdu fantazii. Uživatelé na internetu říkají (píší) a dělají věci, které by si v reálném životě z nedovolili. Toto rozporné chování je označováno jako disinhibition effect [7], česky disinhibice. Disinhibice v kyberprostoru může být jak negativní, tak i pozitivní. Disinhibici podle Johna Sulera [6] podporují tyto faktory: anonymita a změna identity, neviditelnost, překračování geografických hranic, redukce smyslového vnímání, rychlost reakce a rovnost postavení (překl.aut.).

Ilustrativní příklady porušení netikety

Instant messaging:

„<Georg> zahulime?

<Georg> preklep

<Georg> to melo bej t jinam

<czechcomputer> dobrý den :)“ [3]


E-mail: známý e-mail Martina Bursíka nedopatřením poslaný do špatných rukou. Tato situace je o to horší, že se jedná o osobu veřejně činnou, člověk veřejností nesledovaný by takový rozruch nezpůsobil.

"Původní zpráva

Od: Martin Bursík martin.bursik@zeleni.cz

Předmět: Re: [Klub]omluvenka

Datum: 24.2.2008 23:13:02

Ona ta kráva nás už ani neumí Oslovit. To je neuvěřitelný. Donutíme je ke spolupráci – silou, kaťuško.

Políbení martin“ [2]

Příklady pravidel netikety

Netiquette – Virginie Shea [5](překl.aut.)

1. Pamatuj na člověka

2. Drž se stejných standardů chování, jaké používáš v reálném životě

3. Měl by jsi vědět, kde se nacházíš

4. Respektuj čas ostatních lidí

5. Vybuduj si dobrou online pověst

6. Sdílej odborné znalosti

7. Pomáhej držet pod kontrolou flamewars

8. Respektuj soukromí ostatních lidí

9. Nezneužívej svou moc

10. Buď smířlivý k chybám jiných


„Deset přikázání“ Institutu pro počítačovou etiku [4](překl.aut.)

1. Nepoužiješ počítače k zraňování jiných lidí

2. Nebudeš zasahovat do práce jiných lidí

3. Nebudeš vyzvídat informace z počítačových souborů jiných lidí

4. Nepoužiješ počítač ke krádeži

5. Nepoužiješ počítač k tvorbě falešných informací

6. Nebudeš kopírovat nebo používat software, za který jsi nezaplatil

7. Nepoužiješ cizí počítač bez svolení či řádného vyrovnání

8. Nepřivlastníš si cizí duševní výtvor

9. Budeš přemýšlet nad společenskými dopady programů nebo systémů, které vytváříš

10. Použiješ počítač jen z důvodu zajištění uznání a respektu bližních

Použitá literatura

  1. HAMBRIDGE, Sally. Netiquette guidelines. Ali : Albury local InterNet [online]. 1995 [cit. 2010-05-25]. Dostupný z WWW: http://www.albury.net.au/new-users/rfc1855.txt.
  2. JANKů, Tereza. Bursík poslal Zubové e-mail s nadávkou, prý se jí netýkal. iDNES.cz [online]. 25. února 2008 [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: http://zpravy.idnes.cz/bursik-poslal-zubove-e-mail-s-nadavkou-pry-se-ji-netykal-pjt-/domaci.asp?c=A080225_211107_domaci_jte
  3. Lamer.cz. Lamer.cz [online]. c2004-2006 , 8. 3. 2009 [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: <http://lamer.cz/>.
  4. RINALDI, Arlene H, FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY. The Net: User Guidelines and Netiquette : Index [online]. [1994] , 01 MAY 96 [cit. 2010-05-25]. Dostupný z WWW: <http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/>.
  5. SHEA, Virginia. Netiquette. San Francisco CA 94118 : Albion Books, 1997. 155 s. Online Edition 1.1. Dostupný z WWW: <http://www.albion.com/netiquette/book/index.html>. ISBN ISBN 0-9637025-1-3.
  6. SULER, John. The Basic Psychological Features of Cyberspace : Elements of a Cyberpsychology Model . The Psychology of Cyberspace [online]. June 2005 [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: <http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html>.
  7. SULER, John. The Online Disinhibition Effect. The Psychology of Cyberspace [online]. August 2004 [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: <http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/disinhibit.html>.

ŠATAVOVÁ, Lenka. Problematika dodržování netiquette v online komunikaci. Brno: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 58 s., 3 str. příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Michal Lorenz.


Autor: Lenka Šatavová


Anotovaná webová bibliografie

Zpracovala Iva Raclavská

Netiketa

Netiketa: Primární zdroj

RFC1855 - Netiquette Guidelines od S. Hambridge z roku 1995 přináší seznam pravidel síťové etikety (netikety) pro odpovědné užívání počítačové sítě. Pro přehledost je sepsán v bodech. Je určen pro organizace (které si jej mohou upravit pro vlastní potřebu, neboť tento dokument je volně šiřitelný) i pro jednotlivé uživatele, moderátory a administrátory. Přináší pravidla pro různé komunikační situace: jak pro komunikaci "jednoho s jedním" (Mail, Talk), stejně jako "jednoho s mnohými" (Mailing listy, News) či informační služby.


Netiketa obecně: Zdroje v angličtině

The Net User Guidelines And Netiquette od Arlene H. Rinaldi obsahuje pravidla netikety pro různé druhy internetové komunikace, přináší i deset pravidel počítačové etiky jako takové.

Lekce o netiketě v e-learningovém kursu pro knihovníky. Kromě deseti pravidel netikety přináší i přehled v komunikaci po internetu nejpoužívanějších zkratek a emotikonů.


Netiketa obecně: Zdroje v češtině

Překlad primárního dokumentu RFC1855 - Netiquette Guidelines do češtiny.

Článek Netiketa na Lupě vysvětluje, co je to netiketa, a dále přináší průřez jejími pravidly.

Článek kromě vysvětlení pojmu netiketa obsahuje desatero přikázání počítačové etiky.


Netiketa: 10 klíčových pravidel

Shrnutí deseti klíčových pravidel netikety jako například nezapomínat na člověka, dodržovat v on-line prostředí stejné normy chování, jako v reálném životě, vědět, kde v kyberprostoru jste, respektovat čas ostatních lidí a časová pásma, respektovat soukromí jiných lidí, nezneužívat svou moc nebo být tolerantní k chybám druhých.


Netiketa: Email

Šestnáct pravidel netikety pro účely komunikace prostřednictvím elektronické pošty.

Návod k psaní e-mailů upozorňuje na specifika e-mailové komunikace oproti jiným písemným projevům a přináší řadu tipů pro jejich psaní z hlediska gramatiky, interpunkce, stylu i netikety.

Dvacet pravidel netikety pro mailing listy.

Článek obsahující jedenáct pravidel pro komunikaci e-mailem a šest pravidel pro newsgroups.

Článek přináší osvětu ohledně jednoho specifického problému e-mailové komunikace, a sice hoaxů, které obsahují prosbu o pomoc, snaží se vylákat z důvěřivých příjemců peníze (tzv. nigerijské dopisy) anebo jen rozeslání na další adresy. Dále přináší tipy, jak zabránit jejich šíření.

Článek zabývající se etikou mailové komunikace nikoli přímo z hlediska netikety, ale ve vztahu k pracovní oblasti. Zaměřuje se zejména na problematiku psaní soukromých e-mailů v pracovní době a navrhuje řešení.

Svěže psaný článek upozorňující na pětici prohřešků proti netiketě, kterých se často dopouštějí účastníci e-mailové komunikace.

Deset pravidel netikety pro potřeby účastníků e-mailových konferencí.


Netiketa: Webdesign

Článek přinášející v osmi bodech pravidla netikety pro tvůrce webů.


Netiketa: E-learning

Článek přinášející pravidla netikety speciálně pro lektory e-learningu.


Netiketa: Diskusní fóra, flaming

Článek zabývající se netiketou na diskuzních fórech. Jedná se o text ve francouzkém jazyce.

  • O'SULLIVAN, Patrick B., FLANAGIN, Andrew J. An Interactional Reconceptualization of "Flaming" and Other Problematic Messages [on-line]. [Cit. 2010-05-30]. Dostupné z: <http://my.ilstu.edu/~posull/flaming.htm>.

Rozsáhlejší text se zabývá fenoménem "flamingu", tj. nepřátelské, agresivní či jiným způsobem problematické interakce v elektronické komunikaci. Navrhuje teoretický interakčně-normativní rámec k vysvětlení jeho příčin, který se zaměřuje na interpretaci zprávy z více perspektiv (z pohledu jak odesilatele i příjemce, tak i nestranného pozorovatele) v kontextu norem vhodnosti.

Text zabývající se flamingem, postihuje jeho příčiny a vlivy různých druhů elektonické komunikace.

Článek přináší definici internetového trolla (v internetovém slangu název pro účastníka diskusních fór, který svými nenávistnými či jinak provokativními příspěvky vyvolává flamewary) a rovněž uvádí jejich typologii.


Netiketa: Miranda

Článek obsahující devět pravidel pro komunikaci prostřednictvím instant messengeru Miranda.


S netiketou souvisí: Počítačová etika

Klasický článek J. Moora již z roku 1985 poukazuje na potenciální etické problémy spjaté s počítači jakožto speciální technologií a jejich sociálním dopadem, definuje počítačovou etiku a zdůrazňuje význam jejího aplikování.

Desatero počítačové etiky Institutu pro počítačovou etiku.


S netiketou souvisí: Pravidla bezpečného internetu pro děti

Deset pravidel, která mají za úkol napomoci rodičům ochránit své děti před negativními vlivy internetu a naučit je používat jej bezpečně. Jeden z bodů je přímo apelem na to, aby rodiče své děti vedli k netiketě: "Posilujte dodržování netikety. Netiketa (netiquette) je soubor neformálních pravidel chování na internetu. Stejně jako v každodenním životě, i zde existují neformální etická pravidla jak se chovat k ostatním. Zahrnují zdvořilost, mluvit spisovně, nekřičet a neobtěžovat ostatní. Děti, stejně jako dospělí, by neměly číst cizí poštu a měly by respektovat autorská práva."

Článek určený přímo pro děti obsahuje devatenáct preventivních pravidel pro ochranu jak dítěte samotného a jeho zdraví, tak i počítače, který používá k surfování po internetu. Obsahují i prvky netikety – např. "Vždycky se chovej se k dalším uživatelům tak, jak chceš, aby oni se chovali k tobě."

Osmibodový návod pro děti, jak neohrozit svou bezpečnost při používání chatu.