Ne-konference

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Dagmar Šiková

Klíčová slova: nekonference, prezentace, barcamp

Související pojmy:

nadřazené - konference, sdílení informací
podřazené - Barcamp, Edcamp, prezentace


Definice

Nekonference (angl. unconference) se odlišuje od klasických konferencí tím, že zde platí zcela jiná pravidla, a to převážně co se týče organizovanosti. Program vzniká velmi spontánně na základě zájmů a požadavků účastníků. Pro konference je velmi typické, že většina zajímavé konverzace se odehrává mezi jednotlivými prezentacemi, coffee-breaky jsou to, na co lidé vzpomínají jako na nejpřínosnější část konference, která jim dala nejvíce nových nápadů, kontaktů a zkušeností. Nekonference se pokouší využít právě této neformální a přátelské atmosféry. Nejde pouze o sdílení a výměnu informací, ale také o navazování kontaktů. Základním znakem je, že si sami častníci určují, jaká témata je zajímají a o čem chtějí diskutovat. Z „posluchačů“ prezentací se tak stávají „účastníci“, kteří se sami podílí na tvorbě obsahu nekonference.


Historie

V polovině 80. let 20. století objevil Harrison Owen metodu Open Space Technology. Vysvětluje spoustu nových postupů a metod, které jsou nyní spojovány a uplatňovány při pořádání nekonferencí, ale Owen sám tento pojem ještě nepoužívá. Poprvé se objevuje v roce 1998 v oznámení výroční konference vývojářů XML.[1]

Do České Republiky dorazil formát nekonferencí o pár let později. Jako první nekonference konaná v České Republice bývá uváděna akce sdružení TUESDAY Business Network, která se konala 5.února 2008. Jelikož se jednalo o první akci tohoto druhu – nultý ročník, nesplňovala všechny typické znaky pro nekonferenci, měla spoustu nedostatků, a proto ji řada odpůrců odmítá označit jako nekonferenci v pravém slova smyslu.[2] I přes tuto nedokonalost měla ale na další vývoj nekonferencí v České Republice velký vliv.


Typické znaky

  • téměř žádná příprava – organizátor určí pouze čas a místo setkání. Pokud hrozí riziko, že by se mohlo zúčastnit velké množství lidí, může se účast limitovat registrací. Nekonference se proto mohou plánovat třeba jen týden před samotnou akcí. Vznikají jako reakce na aktuální potřebu prodiskutovat nějaký problém nebo téma.
  • neplánovaný program – samotný program se vytváří až přímo na místě. Účastníci, kteří chtějí prezentovat nějaké téma, jej napíši na lístek se svým jménem a přilepí jej na tabuli. Ostatní účastníci si vybírají, která témata je zajímají a označí je např. čárkou nebo nálepkou. Po ukončení hlasování jsou vybrána a prezentována ta témata, která dostala nejvíce hlasů. Princip výběru témat jde až tak daleko, že dokonce člověk nemusí být expertem na dané téma, které napíše na lístek. Může klidně zapsat i to, co by rád slyšel, o čem by se rád něco dozvěděl. Je velmi pravděpodobné, že se mezi účastníky najde někdo, kdo má k danému tématu co říci.
  • účast je zdarma – pro nekonference je velmi typické, že za účast na ní se neplatí žádný registrační poplatek nebo vstupné. Pokud je potřeba zaplatit pronájem prostor a jiné nezbytnosti řeší se to obvykle díky sponzorům. Občerstvení se obvykle řeší tak, že každý z účastníků přinese něco i pro další a vznikne tak jeden velký „švédský“stůl. Toto ještě více podporuje sblížení a navázání nových kontaktů.


The law of two feet

Nejdůležitější pravidlo nekonferencí je „the law of two feet“(zákon dvou nohou). Zjednodušeně řečeno – pokud účastníka téma prezentace nebaví, nudí se, pak má jedinou povinnost, zvednout se a odejít tam, kde nalezne téma atraktivnější. Pokud tak učiní více lidí, je to jasné upozornění pro prezentujícího, že něco není úplně v pořádku, že by měl prezentaci ukončit nebo alespoň změnit. Na nekonferencích se nehlasuje rukama, ale nohama - odchodem.[3]


Využití

Nekonference se pochopitelně nejčastěji pořádají v prostředí informačních technologií, které svou kreativitou, nekonvenčností a rychlostí vývoje vybočují z rámce klasických konferencí. Tato „neorganizovaná“ setkání můžeme nalézt pod označením Barcamp. IT oblast ale není jediným oborem, který využívá tento princip. Například v červnu 2011 proběhl v Brně politologický Barcamp a nebo v květnu 2010 ve Filadelfii EdCamp pro učitele. V podstatě tento formát může být využit v kterémkoli oboru. Neexistují žádná omezení.


Poznámky

  1. Unconference. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida: Wikipedia Foundation, last modified on 4.10.2011 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference
  2. OCÁSEK, Petr. Postřehy z první nekonference. In: Lupa.cz [online]. 25.4.2008 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://blog.lupa.cz/beneta/postrehy-z-prvni-nekonference/
  3. ECKEL, Bruce. Introduction to Open Spaces [online prezentace]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://hw.libsyn.com/p/3/d/3/3d371be0f58c155b/OpenSpacesIntro.mov

Seznam použité literatury:

BRDIČKA, Bořivoj. Smysluplné neorganizované nekonference. In: Metodický portál RVP [online]. 07. 03. 2011 [cit. 2011-11-06]. Dostupný z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11183/

CRAIG, Kathleen. Why "unconferences" are fun conferences. In: CNN Money: Business, financial and personal finance news. [online]. 06.06.2006 [cit. 2011-11-07]. Dostupné z: http://money.cnn.com/2006/06/05/technology/business2_unconference0606/

ECKEL, Bruce. Introduction to Open Spaces [online prezentace]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://hw.libsyn.com/p/3/d/3/3d371be0f58c155b/OpenSpacesIntro.mov

OCÁSEK, Petr. Postřehy z první nekonference. In: Lupa.cz [online]. 25.4.2008 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://blog.lupa.cz/beneta/postrehy-z-prvni-nekonference/

Unconference. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida: Wikipedia Foundation, last modified on 4.10.2011 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference