Nakladatel

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Beránková Klíčová slova: vydání knihy, autor, autorská práva, náklady, redaktor

Synonyma: nakladatelství, vydavatel, vydavatelství

Související pojmy:

nadřazené - literatura, vydávání knih, zveřejňování dokumentů
podřazené - tisk knihy, typografie dokumentu, redakce, šéfredaktor, honorář, výrobní cena, rabat, doporučená prodejní cena


Popis pojmu

Pojem nakladatel souvisí s pojmy náklad a nakládat. Pojem náklad má význam: břemeno, naložení věci; výdaje, útraty, výlohy; tiráž a pojem nakládat souvisí s významy: klást co, ukládat (úkoly), zacházel jak s (s žákem), jednat s kým jak, konzervovat [1]. Nakladatel s vynaložením vlastních prostředků dojednává a realizuje:

 • - vydání dosud nevydaného díla,
 • - vydaní nedostupné (např. rozebrané, tj. zcela vyprodané) publikace,
 • - vydání zahraniční publikace,
 • - vydání nových přehledů a výběrů textů, reprodukcí, skladeb, filmů atd.

Pojem nakladatel můžeme chápat jako pojem totožný s termínem nakladatelství, případně nakladatel v užším smyslu je ten, kdo se v nakladatelství stará o obchodní řízení podniku a o vydavatelskou politiku [2]. Nakladatel je často považován za vydavatele knižních (neperiodických) publikací a vydavatelem je označován ten, kdo šíří zvukové aj. záznamy děl. Autorský zákon nerozlišuje mezi nakladatelstvím a vydavatelstvím. Nakladatelství je obchodní společnost (fyzická nebo právnická osoba), která má oprávnění vydávat knihy a jiné publikace na základě živnostenského listu, a to buď jako činnost hlavní (pak se častěji nazývá vydavatelstvím), nebo jako vedlejší doplňkovou činnost [2]. Vydávání je chápáno jako produkce a distribuce dokumentů pro veřejnost. Nakladatel financuje náklady s tím spojené a může a měl by mu touto činností vznikat větší či menší zisk. Normativní výklad říká, že nakladatelství (ekvivalentem je nakladatel) je osoba nebo organizace odpovědná za výrobu a rozšiřování dokumentu [ČSN ISO 1086-2001:3.15], že je to organizace, jejíž hlavní obchodní činností ve smyslu obchodního obratu je vydávání dokumentů [ČSN ISO 9707:2.38], a dále že je to právní subjekt, tj. soukromá, družstevní, státní, akciová aj. firma instituce, jehož jediným nebo hlavním posláním je vydávání publikací [ČSN 01 0166:2.2] [3].

Jednotlivé nakladatelské činnosti

 • 1. Akvizice rukopisů: redakce nakladatelství musí hledat nové tituly, autory, vhodné knihy vydané v zahraničí; snažit se iniciovat vznik nových (potenciálně úspěšných) titulů.
 • 2. Uzavření autorských smluv: je třeba uzavřít řádnou licenční smlouvu s autorem textu i s dalšími subjekty, které se podílejí na vydání knihy a jejichž dílo také spadá pod ochranu autorského zákona: s překladatelem, tvůrcem obálky, typografické úpravy, fotografií, ilustrací, doslovu, edičního výběru atd. Smlouvy by měly být uzavřeny před vydáním knihy. U zahraničních knih může být komplikované zjistit, kdo je nositelem autorských práv nebo kdo autora zastupuje a kde sídlí, jednání mohou trvat velmi dlouho.
 • 3. Redakční příprava: představuje pořízení přepisu a lektorského posouzení rukopisu, práci redaktora s autorem či překladatelem, typografické zpracování, korektury, přípravy rejstříků atd.
 • 4. Marketing a propagace titulu: vytvoření optimálních podmínek pro prodej knihy. Vydávání edičních plánů, interview s autorem, plakáty pro knihkupecké výlohy, inzerování apod.
 • 5. Prodej: zajištění prodeje vlastních knih, fakturování prodaných knih, zajištění skladování neprodaných zásob knih, dohadování rabatů. Zároveň je třeba vyhodnocovat odbyt a efektivnost prodeje stále zlepšovat: optimalizovat náklad – množství vydaných výtisků, spolupracovat se správnými distributory (těmi, kteří prodají více, poskytují kvalitnější servis pro knihkupce, včas platí prodané knihy), prodávat své knihy online [4]].

Identifikace nakladatelů a publikací

Údaj o nakladateli je součástí bibliografického popisu dokumentu, zpravidla je uváděn údaj o nakladateli 1. vydání. Nakladatelství by mělo být (dobrovolně) registrováno v Národní agentuře ISBN v ČR. ISBN (International Standard Book Numbering) tvoří systém mezinárodního standardního číslování knih. Systém používá třináctimístného čísla ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací) [5]].

 • První částí je u ISBN-13 nově přidaný prefix: konstanta 978 (pro knihy) nebo 979 (pro hudebniny.
 • Druhou částí ISBN (u ISBN-10 první) je tzv. identifikátor skupiny, který popisuje zemi, případně zeměpisný či jazykový region, pro Česko a Slovensko se používá identifikátor 80.
 • Další částí je identifikace vydavatele, která určuje vydavatele knihy pomocí kódu, který je v rámci dané skupiny jednoznačný. Kód vydavatele může být max. sedmimístný.
 • Předposlední část ISBN popisuje konkrétní vydání příslušné knihy u daného vydavatele. Číslování pro tuto část si určuje sám vydavatel [6]].


Použitá literatura

 1. PALA, Karel – VŠIANSKÝ, Jan. Slovník českých synonym. 1. vydání. Praha : NLN, nakladatelství Lidové noviny, 1994. 439 s. ISBN 80-7106-059-3.
 2. Nakladatelství – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. Poslední aktualizace 12. 4. 2010. [citováno 12. 6. 2010]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Nakladatelství>.
 3. KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. [citováno 12. 6. 2010] Dostupné na WWW: < http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
 4. PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha : Příručka pro nakladatele. 2. vydání. Praha a Litomyšl: Paseka, 2005. 256 s. ISBN 80-7185-774-2.
 5. Národní knihovna České republiky[online]. Praha: Národní knihovna České republiky. Poslední aktualizace 26. 1. 2010. [citováno 12. 6. 2010] Dostupné na WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_oma.html>.
 6. International Standard Book Number - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. Poslední aktualizace 11. 6. 2010. [citováno 12. 6. 2010]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ISBN>.