NUSL

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Ficnarová

Klíčová slova: šedá literatura, digitální knihovna, digitální knihovna pro šedou literaturu, digitální repozitář, NTK, VŠE, NUŠL, projekt

Synonyma: Národní úložiště šedé literatury

O projektu

Projekt Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) vznikl z iniciativy Národní technické knihovny v Praze (NTK) [1], jejíž snahou je shromažďovat literaturu polopublikovanou a nepublikovanou (tzv. šedou literaturu), a doplňovat tak jednu z funkcí Národní knihovny České republiky (NK ČR), jež spočívá v evidenci literatury v ČR publikované (tzv. bílé literatury). NTK, jež má se zpřístupňováním elektronických zdrojů bohaté zkušenosti a vystupuje v České republice v roli garanta šedé literatury již od roku 1994, spolupracuje na projektu s Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) [2]. V současné době je projekt podporován Ministerstvem kultury v rámci projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace“, jež spadá pod program „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů“. Hlavní řešitelkou projektu je PhDr. Petra Pejšová z NTK. [3]

Harmonogram projektu

Projekt NUŠL byl naplánován na čtyři roky (2008–2011) a byl rozčleněn do tří hlavních částí. Řešení projektu bylo oficiálně zahájeno 1. 3. 2008, ukončení je naplánováno na 31. 12. 2011. [4] První etapa projektu, jež proběhla od dubna 2008 do června 2009 a řešila přípravu zadávací dokumentace pro modelovou aplikaci, zahrnovala např. analýzu typologie dokumentů, specifikaci software pro modelovou aplikaci či přípravu licenčních smluv pro spolupráci s producenty šedé literatury. Součástí této etapy bylo také vytvoření webových stránek projektu. Druhá etapa, probíhající mezi červencem 2009 a zářím 2010, obsáhla realizaci modelové aplikace a její ověřování. Třetí etapa, naplánovaná od července 2010 až do prosince 2011 má za úkol testovací provoz a sestavení standardů, doporučení a metod vyzkoušených na provozu modelové aplikace. Ty jsou uveřejňovány jednak na webových stránkách projektu, jednak vydány formou odborné publikace. [5]

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu byl návrh na vytvoření Národního úložiště šedé literatury, které by sloužilo k budování národního repositáře šedé literatury [6] a současně fungovalo jako centrální rozhraní pro vyhledávání těchto dokumentů. Cíl projektu definovali řešitelé takto: „Hlavním cílem projektu je systematicky shromažďovat, dlouhodobě archivovat a zpřístupňovat odbornou šedou literaturu především z oblasti výzkumu a vývoje, státní správy a školství, ale i z komerčního sektoru a sféry „open access“, na národní úrovni a zvýšit tak její dohledatelnost a přístupnost.“ [7] Mezi další definované cíle patří snaha informovat odbornou veřejnost o dění v oblasti šedé literatury, podporovat diskusi o této oblasti a také navázat spolupráci s dalšími českými i zahraničními institucemi a repozitáři.

Seminář ke zpřístupňování šedé literatury

V souvislosti s řešením projektu NUŠL, s cílem informovat odbornou veřejnost a podporovat diskusi v oblasti šedé literatury, je od roku 2008 každoročně pořádán tzv. „Seminář ke zpřístupňování šedé literatury“. Projekt NUŠL byl představen již na prvním ročníku semináře, který se konal 8. 10. 2008. První dva ročníky semináře proběhly na půdě Vysokého učení technického v Brně, v roce 2010 se seminář poprvé představil v NTK v Praze. Témata diskutovaná na seminářích vždy odráží aktuální problémy v oblasti šedé literatury, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Mezi tato témata patří např. stav systémů pro šedou literaturu v ČR i ve světě, formáty, standardy pro dlouhodobou archivaci, standardizace pro popis a výměnu zdrojů či autorská práva. Zejména z důvodu přiblížit se ne příliš početné zahraniční komunitě šedé literatury, jsou semináře česko-anglické, přičemž sborníky ze seminářů jsou vydávány v angličtině. Prezentace a plné texty přednášek jsou pro zájemce zpřístupňovány v on-line sborníku na adrese http://nusl.techlib.cz/sbornik/. [8]

Webové stránky projektu

Webové stránky projektu NUŠL, jež vznikly roku 2008, jsou prvním českým portálem plně se věnujícím šedé literatuře. Jsou dostupné na adresy http://nusl.techlib.cz a zájemce komplexně informují o dění v oblasti šedé literatuře z ČR i ze světa. Uživatelům jsou poskytovány informace o legislativě spojené s šedou literaturou v ČR, o informačních zdrojích šedé literatury a díky průběžnému aktualizování informací a zveřejňování výstupů také o nejnovějším vývoji projektu NUŠL. Stránky současně odkazují na portály podporující výzkum a vývoj ve vědě v ČR a jejich prostřednictvím je podporována spolupráce NUŠL s producenty dat šedé literatury. Od roku 2009 je dostupná anglická verze portálu, která kopíruje českou verzi. [9]

Použité zdroje

[1] Do 30. 4. 2009 Státní technická knihovna (STK)

[2] PEJŠOVÁ, Petra. Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje. Knihovna : knihovnická revue [online], 2009, roč. 20, č. 1 [cit. 2011-01-01]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/pejs.htm>. ISSN 1802-8772.

[3] Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací : vývoj, výzkum a inovace podporované z veřejných prostředků ČR [online]. [cit. 2011-01-02]. Projekt DC08P02OUK007 - Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace (2008-2011, MK0/DC). Dostupné z WWW: <http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DC08P02OUK007>.

[4] Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací : vývoj, výzkum a inovace podporované z veřejných prostředků ČR [online]. [cit. 2011-01-02]. Projekt DC08P02OUK007 - Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace (2008-2011, MK0/DC). Dostupné z WWW: <http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DC08P02OUK007>.

[5] PEJŠOVÁ, Petra. Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje. Knihovna : knihovnická revue [online], 2009, roč. 20, č. 1 [cit. 2011-01-01]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/pejs.htm>. ISSN 1802-8772.

[6] Národní úložiště šedé literatury [online]. 2008, 23. 3. 2010 [cit. 2011-01-02]. Projekt NUŠL : o projektu. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/index.php/O_projektu>.

[7] PEJŠOVÁ, Petra. Národní úložiště šedé literatury – digitální repozitář a centrální vyhledávací rozhraní. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib102/pejsova.htm>. ISSN 1336-0779.

[8] PEJŠOVÁ, Petra. Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Čtenář : měsíčník pro knihovny [online], 2010, roč. 62, č. 5 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/05-2010/narodni-uloziste-sede-literatury-nusl-71-648.htm>. ISSN 0011-2321.

[9] PEJŠOVÁ, Petra. Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Čtenář : měsíčník pro knihovny [online], 2010, roč. 62, č. 5 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/05-2010/narodni-uloziste-sede-literatury-nusl-71-648.htm>. ISSN 0011-2321.