NIPOS

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Bárnetová Pavla

Klíčová slova: kultura, statistiky, umění

Synonyma: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Související pojmy:

nadřazené: příspěvkové organizace, kultura

podřazené: benchmarking, ARTAMA, CIK, REGIS, Místní kultura


NIPOS

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR. Základním posláním je podpora rozvoje kultury, především kulturních, společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní správy, státní správy a sdružením, které působí v kultuře. Informace jsou získávány vytěžováním teoretických a praktických poznatků, vlastním výzkumem v různých oborech umělecké činnosti a analýzou poznatků o úloze a postavení služeb kultury v rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže.[1]

Historie NIPOS

V roce 1905 zřídila Národní rada česká české osvětové ústředí - Svaz osvětový, který byl schválen vídeňským ministerstvem vnitra a získal povelení s působností pro Království České, Markrabství Moravské, Vévodství Slezské a sídelní město Vídeň. Do svazu se přihlásily desítky kulturních organizací, obecních samospráv i jednotlivců. Ustavující valná hromada se konala 6. ledna 1906, prvním a poté dlouholetým předsedou svazu se stal univerzitní profesor slovanské filologie František Pastrnek (1853 - 1940). Hlavním úkolem bylo sjednotit a organizovaně šířit vzdělání a společenskou výchovu českého národa.

Svaz osvětový působil až do vzniku samostatné Československé republiky a poté se jeho pozice ještě upevnila. V roce 1920 dal T.G. Masaryk podnět k vytvoření nové instituce, která by nejen všestranně podporovala kulturně osvětovou činnost, ale také se stala studijním střediskem, které bude vyhodnocovat výsledky a dále předávat závěry této práce. V roce 1925 se tak reorganizací Svazu osvětového stal Masarykův lidovýchovný ústav (MLÚ), který založil odbory zabývající se jednotlivými druhy kultury - např. odbor knihovní, přednáškový, hudební, kinematografický, loutkářský apod.

V době protektorátu (1939 - 1945) byla organizace přejmenována na Ústav pro národní výchovu - Ústředí české osvěty, po obnovení republiky se ústav vrátil k názvu Masarykův lidovýchovný ústav, ale jen krátce. Po únorovém převratu 1948 byl přejmenován na Lidovýchovný studijní ústav. Ten už nebyl založený na dobrovolnosti organizátorů i účastníků, ale byl řízen státem. Dokladem toho, že Komunistická strana Československa neměla žádnou koncepci na šíření osvěty, jsou časté změny názvu ústavu i změny nadřízených orgánů.

V roce 1971 vznikl sloučením Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti a Osvětovým ústavem Ústav pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ). Tato organizace měla propojovat síť kulturních a výchovných zařízení, ve skutečnosti však pracovala jako dozor orgánů KSČ. V roce 1990 byl ÚKVČ zrušen, jeho nástupnickou organizací se v roce 1991 stalo Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS), které od roku 2004 nese název Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Sídlem NIPOSu je stejný dům (čp. 4 v Blanické ulici na Vinohradech), který v roce 1923 zakoupil Svaz osvětový z daru T. G. Masaryka.[2]

Útvary NIPOSu

- útvar ředitele a pracoviště interního auditu

- útvar informačních a komunikačních technologií

- ekonomický útvar

- útvar provozně-správní

- ARTAMA

- CIK (Centrum informací a statistik kultury)

- REGIS

- Redakce MÍSTNÍ KULTURY

Jednotlivé útvary řídí vedoucí, podléhají řediteli NIPOSU, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury.[1]

Předmět činnosti

- výzkumná, analyticko-koncepční, dokumentační, informační, poradenská, odborně-organizační, vydavatelská a ediční činnost v oblasti veřejných služeb knihovny

- poskytování odborných konzultací v oblasti kultury

- pořizování, vytěžování a zužitkování databází vztahujících se k oblasti kultury

- pořádání odborných a vzdělávacích akcí, seminářů, odborných konferencí pro oblast kultury a neprofesionálních uměleckých aktivit

- pořádání celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, soutěží, výstav a jiných forem prezentací neprofesionálních uměleckých aktivit

- vydávání a šíření periodického i neperiodického tisku odborného charakteru

- výroba a šíření zvukových a zvukově obrazových záznamů

- expertní, analytická a koncepční činnost pro potřeby zřizovatele

- provádění výzkumu v oblastech, v nichž NIPOS odborně působí

- zajištování veřejných a informačních knihovnických služeb prostřednictvím základní knihovny se specializovaným fondem [1]

ARTAMA

ARTAMA je útvar pro neprofesionální umělecké aktivity dospělých a estetické aktivity dětí a mládeže, zabezpečuje státní reprezentaci v oblasti neprofesionálního umění. Zajišťuje odborný servis a pořádá semináře, přehlídky, festivaly a soutěže. Shromažďuje dokumentaci a poskytuje informace v oblasti neprofesionálního umění prostřednictvím internetových stránek, bulletinů Kormidlo a D'Artaman, vydává periodika Amatérská scéna a Tvořivá dramatika, spolupracuje se spolky, kulturními zařízeními, školami a občanskými sdruženími. Nabízí odborné konzultace, zpracování projektů, dramaturgickou poradnu a kontakty s odborníky. [2]

CIK (Centrum informací a statistik kultury)

CIK zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Soustřeďuje, zpracovává a šíří informace, které se vztahují ke kulturním subjektům – místním, regionálním i celostátním. Získané informace zpřístupňuje prostřednictvím registrů zpravodajských jednotek a dalších databází. CIK zajišťuje činnost veřejné knihovny se specializovaným knihovním fondem (14 tisíc záznamů knih z oborů kultury, profesionálního i neprofesionálního umění, společenských věd, ekonomiky a legislativy kultury a každoročně zpracovávané statistické údaje o činnosti kulturních institucí). Katalog je k dispozici pro uživatele online.[3]

REGIS

REGIS poskytuje odborné konzultační a informační služby pro oblast místní kultury. Služby poskytuje obcím, městům, krajům, příspěvkovým organizacím, občanským sdružením a všem ostatním právnickým i fyzickým osobám působícím v kultuře. Zaměřuje se na ekonomické a právnické informace. Sleduje finanční toky v oblasti kultury a monitoruje evropské dokumenty o kultuře, včetně evropských grantů a jiných podpůrných programů.[4]

Místní kultura

Redakce Místní kultury od roku 1991 vydává měsíčník, který informuje o novinkách v legislativě, činnosti ministerstev, celostátních akcích v kultuře, monitoruje zajímavé kulturní aktivity po celé republice a mapuje kulturní život v jednotlivých krajích a místech ČR. Do roku 2007 byl měsíčník vydáván v tištěné podobě, od roku 2008 je vydáván jako internetový měsíčník. Aktuální sdělení publikuje prostřednictvím Informačního servisu a vlastních internetových stránek.[5]

Použité zdroje

[1] Národní informační a poradenské středisko pro kulturu [online].[cit. 2011-01-14]. O NIPOSu. Dostupné z WWW:<http:///www.nipos-mk.cz/?page_id=1921>.

[2] JÍROVÝ, Zdeněk. Osvětou ke svobodě: jedna z cest české kultury k současnosti. Vyd.1. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005. 185 s. ISBN 80-7068-198-5.

[3] CIK odborný útvar NIPOS: adresáře institucí, statistika, knihovna [online]. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW:<http://www.nipos-mk.cz/?cat=27>.

[4]REGIS odborný útvar NIPOS: informační báze, konzultace, školení [online]. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW:<http://www.nipos-mk.cz/?cat=50>.

[5] Místní kultura: magazín pro kulturní život v místech a regionech [online]. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2008, 14. ledna 2011 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW<http://www.mistnikultura.cz/pro-novinare>. ISSN: 1803-2818.