Národní soustava povolání

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kamila Rýdlová

Klíčová slova: povolání – zaměstnanost

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - Národní soustava kvalifikací (NSK) – Sektorové rady


Charakteristika

Národní soustava povolání (dále jen NSP) je postupně doplňovaná a aktualizovaná, otevřená a všeobecně dostupná internetová databáze povolání, která se vyskytují na českém trhu práce a obsahuje důležité informace a popisy jednotlivých povolání.

NSP vznikla a je udržována v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a je realizována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Obsah NSP

Databáze NSP obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na současném českém trhu práce a podrobný popis požadovaných obecných a odborných kompetencí na vykonavatele práce.

„V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních, např. jejich pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a dalších.“ [1]

Základním zdrojem pro zpracování těchto informací je práce Sektorových rad. Sektorové rady tvoří zkušení odborníci jednotlivých oblastí trhu práce (zaměstnavatelé, profesní organizace, svazy, cechy aj.).

Cíle a přínosy NSP

Hlavním cílem NSP je sloužit jako aktuální zdroj informací o povoláních, která se vyskytují na českém trhu práce pro širokou veřejnost. Díky NSP je také posílena aktivní role zaměstanvatelů v procesu rozvoje lidských zdrojů a zlepšena informovanost o aktuálních požadavcích trhu práce.

NSP slouží také k zajištění zlepšení systému vzdělávání, protože informuje o potřebách trhu práce a nadále je do systému vzdělávání aktivně prosazuje. Napomáhá také zvýšení flexibility a mobility na trhu práce v rámci České republiky i Evropské unie. Databáze poskytuje přesné a ucelené údaje jako základ pro popis skutečně uplatnitelných kvalifikací, což tvoří základ NSK (Národní soustava kvalifikací).

Vytvořením této databáze o povoláních došlo ke zjednodušení prokazování schopností nutných pro vykonávání konkrétní práci či povolání v zemích Evropské unie, protože databáze je vytvářena v souladu s metodikou Evropského rámce kvalifikací.


Přínosem NSP je především efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice a komplexní systémový přístup ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů. Výrazným přínosem je také aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových hráčů (zaměstnavatelé, vzdělávatelé). Dalším přínosem NSP je efektivní a flexibilní systém mapování potřeb trhu práce, čemuž výrazně napomáhá využití mezinárodního srovnávání, které zajišžtuje vhodnou komparaci s ostatními zeměmi EU.

Související pojmy

Povolání - „Povolání je standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.“ [2]


Národní soustava kvalifikací - Na NSP navazuje systém Národní soustavy kvalifikací (NSK), což je přehled celostátně uznávaných kvalifikací. Přesněji se jedná o „podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č. 179/2006 - důležitou jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání." [3]

"NSK popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání (úplná kvalifikace) a nebo jeho části tj. dílčí pracovní činnosti (dílčí kvalifikace).“ [4]

Oba systémy výrazně posilují smysl dalšího vzdělávání a jsou významným zdrojem informací v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Poznámky

  1. Národní soustava povolání bude pokračovat. Svaz průmyslu a dopravy ČR [online]. 26. 9. 2012 [cit. 2013-01-01]. Dostupné z: http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/narodni-soustava-povolani-bude-pokracovat
  2. Zakázka - Slovník pojmů a seznam zkratek. Národní soustava povolání [online]. 2011 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://info.nsp.cz/zakazka/slovnik_pojmu.aspx
  3. Národní soustava kvalifikací. NSK - Národní soustava kvalifikací [online]. 2006-2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.narodni-kvalifikace.cz/
  4. Zakázka - Nejčastější otázky. Národní soustava povolání [online]. 2011 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://info.nsp.cz/zakazka/nejcastejsi_otazky.aspx

Použitá literatura