Národní politika VaV

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Snozová

Klíčová slova: Výzkum, zákon, inovace, strategický dokument, evropská unie

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - Národní politika

podřazené - Strategický dokument, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015

Charakteristiky

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Odborným a poradním orgánem vlády České republiky pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací je Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Ta zajišťuje zejména:

 • Přípravu a kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.
 • Hodnocení výsledků výzkumů jednotlivých výzkumných organizací.
 • Zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky.
 • Zpracovávání ročních analýz a celkové hodnocení výzkumů v České republice a jeho jejich porovnávání se zahraničím.
 • Jednání s poradenskými orgány pro evropskou vědu a vývoj (Poradenská rada EU).
 • Zpracovává návrhy celkové výše výdajů na výzkum pro jednotlivá období.
 • Plnění dalších povinností a úkolů, které jsou jí stanoveny zákonem. [2]


Strategický dokument

Pro období 2009 - 2015 byla 8. června 2009 přijata a schválena nová Národní politika pro výzkum, vývoj a inovaci, která nahradila dosavadní formu této politiky platnou mezi léty 2004 a 2008. Pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR je klíčový dokument s názvem Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015, který byl schválen vládou dne 26. března 2008, usnesením č. 287. Tento dokument je jedním z primárních nástrojů pro uskutečňování Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Národní politika je však rovněž povinna přihlížet k doporučujícím a závazným dokumentům orgánů Evropské unie. Pozornost je však věnována také programům, které jsou podílově financovány z fondu EU.

Při vytváření tohoto strategického dokumentu byly použity především tyto studie:

 • Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací [2]

Obsah strategického dokumentu pro období 2009 - 2015

Je důležité poznamenat, že vládou Jana Fischera přijatá Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015, představuje velmi důležitý posun směrem k systémovému přístupu k inovacím a při dosažení vytýčených cílů bude představovat významný posun od první k druhé generaci inovační politiky v České republice. [3]

Národní politika pro výzkum, vývoj a inovaci se zkládá z těchto kmenových části:

 • Východiska NP VaVaI
 • Hlavní principy NP VaVaI
 • Cíle a aktivity NP VaVaI
 • Hlavní principy VaVaI po roce 2015
 • Nároky a dopady
 • Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011


1. Východiska NP VaVaI

Tato část vymezuje základní cíle a postupy vedoucí k jejich uskutečňování.


2. Hlavní principy NP VaVaI

Cílem této části je vytvoření návrhů, jak by měla vypadat platforma pro rozvoj znalostní společnosti v České republice a pro zvýšení její ekonomické konkurenceschopnosti.


3. Cíle a aktivity NP VaVaI

Z hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice vyplynulo, že je zapotřebí především dosažení těchto devíti hlavních cílů:

 • Zavedení strategického řízení VaVaI na všech úrovních - mělo by být založeno na systematickém analyzování a vyhodnocování Národní politiky VaVaI. Způsob tvoření strategického řízení je také klíčovým bodem pro aktivitu a financování jednotlivých výzkumných organizací.
 • Zacílení veřejné podpory VaVaI na potřeby udržitelného rozvoje – aplikovaný výzkum by měl být zcela přizpůsoben potřebě udržitelného rozvoje ČR v rovinách všech jeho pilířů (ekonomický, environmentální a sociální rozvoj).
 • Zvýšit efektivitu sytému veřejné podpory VaVaI - důležité je, aby byly nastaveny mechanismy pro vytvoření platformy pro veřejnou podporu ve sféře českého výzkumu a následné využitelnosti výzkumů v inovacích.
 • Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI - měly by být podporovány především takové výzkumy, které budou následně využitelné v praxi, zároveň by měl být kladen důraz na tvorbu takových mechanismu, které by nové vědecké poznatky rychle a efektivně do praxe přenesly.
 • Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce VaVaI - je nezbytné, aby byla v této oblasti neustále rozvíjena komunikace České republiky se světem, neboť je nutné aby byla Česká republika schopná se světem držet tempo v oblasti technologického vývoje a zároveň se zvyšovala její konkurenceschopnost.
 • Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI - jeden z hlavních cílů je zajištění dostatku kvalitních výzkumných pracovníků a VŠ absolventů.
 • Vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI - je nezbytné vytvořit v České republice stimulující prostředí jak pro podnikatelský výzkum tak zvyšovat zájem o VaVaI na všech ostatních úrovních.
 • Zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech - řízeně zasahovat do činnosti subjektů jak veřejné správy, implementačních agentur, tak všech ostatních poskytovatelů veřejné podpory VaVaI takovým způsobem, aby se jednotlivá opatření a doporučení doplňovala a připívala k nárustu schopnosti konkurence ekonomiky a kvality života obyvatel České republiky.
 • Důsledně hodnotit systém VaVaI - hodnotit systém důsledně proto, aby mohla být kontrolována jeho efektivita především v oblasti přerozdělování prostředků jednotlivým výzkumným institucím.


4. Hlavní principy VaVaI po roce 2015

Předpokladem je, že VaVaI se bude i nadále snažit především o rozvoj hospodářské úrovně a celkové kvality života společnosti v České republice.


5. Nároky a dopady

Způsob NP VaVaI by měl mít pozitivní dopady na úroveň života obyvatel v ČR, na hospodářský rozvoj a udržení popř. zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, to souvisí jak s nároky na změnu financování z rozpočtového fondu České republiky, tak na změnu legislativy.


6. Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011

V letech 2009 - 2011 se bude NP VaVaI prioritně zabývat tématy jako molekulární biologie a biotechnologie, energetické zdroje, strojírenství, bezpečnost a obrana, informační společnost, rozvoj české společnosti, biologické aspekty udržitelného rozvoje, materiálový výzkum atd.

Předpisy se vztahem k výzkumu, vývoji a inovacím

Předpisy České republiky

 • Základní předpisy výzkumu, vývoje a inovací České republiky
 • Zákon o veřejných výzkumných institucích a navazující předpisy
 • Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho prováděcí předpisy
 • Základní předpisy výzkumu, vývoje a inovací České republiky
 • Další předpisy vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacím [2]


Předpisy Evropských společenství

 • Veřejná podpora výzkumu, vývoje a inovací
 • Předpisy výzkumu, vývoje a inovací Evropských společenství [2]

Použitá literatura

1. Národní inovační politika České republiky na léta 2005 - 2010 [online]. Praha : 2005-06-29 [cit. 2011-05-01]. Dostupné z WWW: <http://www.vyzkum.cz/storage/att/D585A235FD706523B2F40970946EC49B/NIP-%20851.pdf>.

2. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Výzkum [online]. 2011 [cit. 2011-05-01]. Dostupné z WWW: <http://www.vyzkum.cz/Default.aspx?idsekce=625>.

3. HAZDRA, Adam. Vláda schválila novou NP VaVaI. Inovace.cz : proměňte nápady na peníze [online]. 2009-06-11, [cit. 2011-05-01]. Dostupný z WWW: <http://www.inovace.cz/for-business/veda-vyzkum/podpora-inovaci/clanek/vlada-schvalila-novou-np-vavai/>. ISSN 1802-6206.